Zinio Juridisch beleid

 

Leveringsvoorwaarden

Ingangsdatum: 24 september 2019

Welkom bij Zinio! Toegang tot en het gebruik van de website van Zinio via www.zinio.com (de “Site”) en andere diensten van Zinio (samen met de toegang tot en het gebruik van de Site, de “Dienst”) vallen onder de onderstaande Leveringsvoorwaarden (deze “Voorwaarden”) en ons Privacy-beleid. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Door een account aan te maken bij Zinio of de Dienst op een andere manier te gebruiken geeft u aan dat u de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u de Voorwaarden accepteert en zich zult houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regels. Deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Zinio LLC (“Zinio”, “wij” of “ons”). Als u deze Voorwaarden niet accepteert, kunt u de Site of de Dienst niet gebruiken.

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN GARANTIEDISCLAIMERS EN ANDERE VOORWAARDEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZINIO BEPERKEN. LEES DEZE VOORWAARDEN DAAROM IN HUN GEHEEL GOED DOOR.

 1. Beschrijving van de Dienst

De Dienst wordt aangeboden door Zinio, en bevat de Site waarop u verschillende digitale tijdschriften en andere publicaties, content en producten bestelt, abonneert en ontvangt (gezamenlijk de “Publicaties”), Z-Pass, Zinio Unlimited en de Zinio Reader-toepassingen. Gebruik van de Zinio Reader software valt tevens onder de Zinio Reader Licentieovereenkomst.

 1. Uw account

Bepaalde onderdelen van de Dienst zijn alleen beschikbaar voor individuen die zich bij Zinio hebben geregistreerd en een wachtwoord van Zinio hebben ontvangen. Het is niet toegestaan om een wachtwoord, e-mailadres of andere informatie van iemand anders te verstrekken of gebruiken in verband met de Dienst. U gaat ermee akkoord waarheidsgetrouwe, juiste, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken als u bij Zinio registreert of Publicaties bij Zinio bestelt, en om de informatie terstond te actualiseren om ervoor te zorgen dat de gegevens waarheidsgetrouw, juist, actueel en volledig blijven. U bent er verantwoordelijk voor dat uw account en wachtwoord vertrouwelijk blijven en om te toegang tot uw computer te beperken, en u accepteert verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account, waaronder de selectie, licentiëring en gebruik van alle content en diensten.

De Dienst is alleen beschikbaar voor personen die ouder zijn dan 18 jaar. Door bij Zinio te registreren geeft u aan dat u tenminste 18 jaar oud bent. De Dienst kan materiaal bevatten die ongeschikt wordt geacht voor minderjarigen en die door anderen als obsceen of storend kan worden ervaren. De Dienst is niet bedoeld om door kinderen te worden gebruikt zonder de betrokkenheid, toezicht of toestemming van ouders of voogden. Ouders of voogden die kinderen toestaan de Dienst te gebruiken zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het bepalen of de content van de Dienst geschikt is voor zo’n kind.

 1. Gedragsrichtlijnen

Door in overeenstemming met deze Voorwaarden de Dienst te gebruiken krijgt u van Zinio een beperkte, niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om de van toepassing zijnde Publicatie(s) op te halen en te tonen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en voor geen enkele andere doeleinden. U mag de Publicaties op geen enkele manier via een ander medium openbaar maken: (i) aan enig persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor de herdistributie van de Publicatie(s) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zinio, (ii) om te worden gebruikt in drukwerk, op televisie- or radionieuwsmedia (met inbegrip van websites die gelieerd zijn of ondersteuning bieden aan entiteiten die betrokken zijn bij dergelijke nieuwsverspreiding) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zinio, (iii) aan enig persoon met connecties met de Publicatie(s) naar een website, of anderszins materiaal distribueert of beschikbaar stelt dat pornografisch, obsceen, lasterlijk, intimiderend, aanstootgevend, kwaadaardig van aard is of dat (potentieel) inbreuk maakt op intellectuele of andere eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, handelsmerken en handelsgeheimen) van enig persoon, of (iv) aan enig persoon or entiteit die de Publicatie(s) gebruikt of het gebruik ervan toestaat die de integriteit ervan in gevaar brengt of inbreuk doet op de auteursrechten of eigendomsbelangen van externe content providers. Bovendien mag u de Dienst alleen voor wettige doeleinden en in overeenkomst met deze Voorwaarden, de van tijd tot tijd door Zinio vastgestelde richtlijnen en de Zinio Reader Licentieovereenkomst gebruiken. Zinio behoudt zich het recht voor om te allen tijd en naar eigen inzicht gebruik van de Dienst te weigeren, accounts te beëindigen of bestellingen te annuleren, waaronder, zonder restrictie, op basis van enige handeling van een abonnee in overtreding van deze Voorwaarden of van toepassing zijnde wetten of regels.

 1. Internationale gebruikers

De Dienst wordt beheerd, geleverd en bestuurd door Zinio vanaf het kantoor en de servers die zich in de Verenigde Staten van Amerika bevinden. Als u de Dienst gebruikt vanaf een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u er verantwoordelijk voor dat u voldoet aan alle van toepassing zijnde plaatselijke wetten en regels. U gaat ermee akkoord dat u de Dienst of enige Publicaties waartoe u via de Dienst toegang hebt verkregen in enig land of op enige manier die is verboden door de Amerikaanse Export Administration Act of enige andere van toepassing zijnde weten of regels.

 1. Intellectueel eigendom

Alle content die bij de Dienst is inbegrepen, zoals tekst, grafische elementen, logo’s, buttons, afbeeldingen en samenstellingen daarvan, en alle op de Site gebruikte software, is het eigendom van Zinio of haar toeleveranciers of licentieverleners en wordt beschermd door de wetgeving van de Verenigde Staten en door van toepassing zijnde internationale wetten en verdragen, waaronder zonder restrictie auteursrecht en andere wetten en verdragen die intellectuele en andere eigendomsrechten beschermen. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle van toepassingen zijnde wetten en verdragen en geen auteursrechtelijke of andere eigendomsindicaties of aanwijzingen (al dan niet bedoeld om beperkingen met betrekking tot het gebruik of anderszins aan te geven) van dergelijke content te zullen veranderen, verdoezelen of verwijderen.

Elke externe content provider is heeft het auteursrecht van alle door hen geleverde content, waaronder zonder restrictie de Publicaties geleverd of op andere manier aan u ter beschikking gesteld via de Dienst. Behalve in zover toegestaan door de wettige eigenaar van de Publicatie erkend u dat u geen enkele eigendomsrechten aangaande een Publicatie verwerft door de Publicatie via de Dienst te downloaden.

Behalve in zover expliciet wordt vereist door van toepassing zijnde wetten of verdragen of toegestaan door de onderdelen van de Dienst en Zinio Reader software, mag u de inhoud van de Site, de Publicaties of enig deel ervan niet aanpassen, reverse-engineeren, publiceren, verzenden, weergeven, deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, er afgeleide werken van maken of hen op enigerlei wijze commercieel exploiteren of er toegang toe verlenen aan derden tot zonder de uitdrukkelijke toestemming van Zinio en de eigenaar van de content in kwestie.

Wij verstrekken geen licenties, impliciet of uitdrukkelijk, voor het intellectueel eigendoem van Zinio of onze licentieverleners, behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden of de Zinio Reader Licentieovereenkomst.

 1. Content van Derden

Zinio is distributeur (geen uitgever) van de Publicaties. Daarom hebben we ook geen inhoudelijke zeggenschap over de publicaties. Alle meningen, adviezen, mededelingen, diensten, aanbiedingen of andere informatie of content door die derden worden geuit of ter beschikking gesteld, waaronder in de Publicaties die door de Dienst worden aangeboden, zijn die van de auteur(s) of uitgever(s) in kwestie en niet van Zinio. Zinio staat niet in voor de juistheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid of nut van elke of enig onderdeel van welke Publicatie, dienstverlening of aanbieding dan ook die door derden wordt gedaan, noch zijn wij verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van uw vertrouwen in informatie die in enige Publicatie wordt verkregen, of uw gebruik van de aangeboden diensten, of door uw acceptatie van enige aanbiedingen die via de Dienst of de Publicaties worden gedaan.

De Dienst kan links bevatten naar andere websites en bronnen van derden. Zinio accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor communicaties of materiaal dat via dergelijke gelinkte sites beschikbaar wordt gesteld. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor het begrip van eventuele voorwaarden en bepalingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u producten of diensten bezoekt of een bestelling plaatst via, of anderszins de site van derden gebruikt.

 1. Aanpassingen aan de Dienst

We behouden ons het recht voor om (een deel van) de Dienst tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten als er redelijke omstandigheden zijn die dat rechtvaardigen, waaronder het verwijderen van Publicaties, met of zonder kennisgeving vooraf. Als u de Dienst daarna blijft gebruiken, dan geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de wijzigingen aan de Dienst. Tot de maximale limiet die door van toepassing zijnde wetgeving wordt toegestaan gaat u ermee akkoord dat Zinio niet aansprakelijk is jegens u of enige derden voor enige aanpassing, onderbreking of staking van de Dienst.

 

 1. Disclaimer van garanties

 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING WORDEN DE DIENST EN ALLE PUBLICATIES OP BASIS VAN HUN HUIDIGE STATUS EN BESCHIKBAARHEID. ZINIO, ZIJN GEASSOCIEERDEN, LEVERANCIERS EN AGENTEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE SOORT DAN OOK VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT ZINIO, NOCH ZIJN GEASSOCIEERDEN, LEVERANCIERS, UITGEVERS, LICENTIEGEVERS OF AGENTEN ENIGE GARANTIE DAT (A) DE DIENST VOLDOET AAN UW EISEN, (B) DE DIENST ONONDERBROKEN, BEVEILIGD OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN, (C) DE INFORMATIE DIE KAN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF DIE IN DE PUBLICATIES KAN WORDEN VERMELD NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR IS OF (D) DE KWALITEIT VAN DE PUBLICATIES OF DIENST AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOET.

U BENT BIJ UITSLUITING VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERKRIJGEN EN BEHOUDEN VAN BETROUWBARE INTERNETVERBINDING. ZINIO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR UW ONVERMOGEN OM CONTENT TE DOWNLOADEN OF OP EEN ANDERE MANIER TE VERKRIJGEN.

AL HET MATERIAAL DAT DOOR GEBRUIK VAN DE DIENST WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN WORDT GEDAAN OP UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN U BENT BIJ UITSLUITING VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES ALS RESULTAAT VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING DAN WEL SCHRIFTELIJK, DIE DOOR U VAN ZINIO OF VAN OF DOOR DE DIENST WORDT VERKREGEN, BIEDT ENIGE GARANTIE.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING ZIJN ZINIO EN ZIJN GEASSOCIEERDEN, LEVERANCIERS LICENTIEGEVERS OF AGENTEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZINIO VOOR CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENST OF PUBLICATIES OF ANDERSZINS BEPERKT TOT DE KOSTEN DIE U AAN ZINIO HEBT BETAALD VOOR HET GEDEELTE VAN DE DIENST OF PUBLICATIE WAARUIT DE CLAIM IS VOORTGEKOMEN. 

 1. Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door van toepassing zijnde  wetgeving stemt u ermee in Zinio, haar licentiegevers, leveranciers en eventuele externe contentproviders en hun respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, verliezen, kosten en schadeclaims, inclusief advocatenkosten die voortvloeien uit of voortvloeien uit (a) uw gebruik van de Dienst of de Publicaties, (b) uw overtreding van deze Voorwaarden, of (c) enige activiteit gerelateerd aan uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die via uw account toegang heeft tot de Dienst of de Publicaties.

 1. Monitoren

Het is Zinio toegestaan de Dienst te monitoren teneinde vast te stellen of u voldoet aan deze voorwaarden en enige door Zinio afgegeven richtlijnen, om de accurate en juiste aflevering en functionaliteit van de Diensten vast te stellen, en om te voldoen aan enige wet, regelgeving of verzoek van bevoegde overheidsinstanties. Zonder het voorgaande te beperken, kan Zinio zich het recht voorbehouden om enige content te verwijderen zie wij, naar eigen oordeel, in overtreding achten van de deze voorwaarden, of anderszins aanstootgevend of in overtreding van de verplichtingen van Zinio of zijn licentiegevers.

 1. Beëindiging

Het is Zinio toegestaan de dienst te allen tijde te beëindigen. Zinio mag, naar eigen oordeel en zonder aansprakelijkheid, uw wachtwoord beëindigen, of uw gebruik van de Dienst om welke reden dan ook, waaronder, zonder restrictie, als Zinio redelijkerwijze gelooft dat u naar de geest of naar de letter in overtreding hebt gehandeld van deze Voorwaarden. De beëindiging van uw toegang tot de Dienst op basis van deze Voorwaarden kan inhouden dat Zinio uw account en alle gerelateerde informatie onmiddellijk deactiveert of verwijdert en/of u verdere toegang tot de Dienst ontzegt. Onderdelen 2, 4, 5, 6 en 8 t/m 17 blijven ook na beëindiging van deze Voorwaarden en/of de Dienst van kracht.

 1. Abonnementen

Sommige van onze Diensten worden als abonnement (“Abonnement”) aangeboden. Een geldige creditcard of ander door Zinio geaccepteerd betaalmiddel (“Betaalmethode”) is voor zo’n Dienst ten tijde van de registratie vereist en u gaat ermee akkoord dat de kosten periodiek in rekening worden gebracht, afhankelijk van de duur van uw Abonnement. U gaat ermee akkoord de Betaalmethode en andere vereiste informatie actueel te houden. Alle Abonnementen hebben “Doorlopende Diensten”, waardoor u zonder onderbreking van dergelijke Diensten en de bijbehorende Publicaties gebruik kunt maken totdat u het Abonnement opzegt. Zinio zal u voor het einde van de eerste abonnementsperiode schriftelijk op de hoogte brengen van de einddatum van die periode, waardoor u in de gelegenheid bent om het Abonnement op te zeggen voordat er kosten in rekening worden gebracht. De kosten worden automatisch in rekening gebracht aan het eind van de abonnementsperiode van de Dienst in kwestie. De einddatum van het lopende Abonnement is te vinden in uw accountinstellingen. Iedere maand worden de kosten in rekening gebracht op de kalenderdag waarop het Abonnement is ingegaan. Als de kalenderdag waarop uw Abonnement begon geen onderdeel uitmaakt van de huidige maand, dan worden de kosten op de laatste dag van de maand in rekening gebracht. Als uw Betaalmethode is verlopen bij het vernieuwen van het Abonnement, dan kan Zinio uw account en toegang tot de Dienst onmiddellijk stopzetten, deactiveren of verwijderen. U kunt een Abonnement te allen tijde opzeggen. Als het Abonnement een bepaalde Publicatie betreft, dan krijgt u een restitutie voor niet geleverde uitgaven (zie onderstaand Restitutiebeleid). Als het Abonnement toegang tot Zinio Unlimited of Z-Pass betreft, dan blijft die toegang intact tot het eind van de dan lopende abonnementsperiode en vindt er geen restitutie plaats.

 1. Zinio Unlimited

Met Zinio Unlimited hebt u alleen toegang tot een selectie van Publicaties als u een lopend Abonnement hebt. Als u uw Abonnement opzegt, heeft u niet langer enig recht op toegang tot enige Publicaties die u hebt gedownload of op een andere manier bekeken terwijl u Abonnement van kracht was. U mag op niet meer dan vijf (5) apparaten op Zinio inloggen om toegang te krijgen tot Publicaties. Uw gebruik van de Zinio Unlimited-toepassingen valt onder de Zinio Reader Licentieovereenkomst.

 1. Gratis proefabonnementen

Als u en Abonnement op een Dienst aanschaft met een gratis proefperiode, dan krijgt u gedurende die proefperiode gratis toegang tot de Dienst. Als u het Abonnement tijdens de gratis proefperiode opzegt, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Als u het Abonnement tijdens de gratis proefperiode niet opzegt, dan worden aan het eind van de proefperiode de kosten in rekening gebracht voor de eerstvolgende periode van het door u aangekochte Abonnement. Het aantal gratis proefabonnement is één per gebruiker per Dienst. Voor het eind van de eerste abonnementsperiode brengt Zinio u schriftelijk op de hoogte van de einddatum van die periode, zodat u het abonnement kunt opzeggen voordat er kosten in rekening worden gebracht.

 1. Prijzen en BTW

Alle op de Site genoemde prijzen zijn zonder BTW en andere relevante belastingen. Aankopen zijn inclusief BTW en andere relevant belastingen op basis van het factuuradres en de geldende belastingtarieven op het moment dat de transactie plaatsvindt. Zinio brengt uitsluitend belasting in rekeningen in landen of staten waar digitale producten belastbaar zijn. Er zijn geen klanten die in aanmerking komen voor vrijstelling van belastingen voor aankopen die op de Dienst plaatsvinden.

Alle prijzen en belastingen op de iPad- en iPhone-apps van Zinio vinden plaats in overeenstemming met de Voorwaarden van Apple’s iTunes.

 1. Facebook Connect en Passief Delen

U kunt gebruikmaken van uw Facebookaccount om bij Zinio te registreren. Om veiligheidsredenen heeft Zinio geen toegang tot uw Facebookwachtwoord. Zinio heeft uitsluitend toegang tot Facebookinformatie die met uw toestemming met ons wordt gedeeld om uw Zinio-account aan te maken en u van gerichtere communicatie en aanbiedingen te voorzien. Ook voldoet Zinio aan de richtlijnen van Facebook en reproduceren wij zonder uw toestemming geen informatie van uw tijdslijn op Facebook. U kunt te allen tijde alle verwijzingen op Facebook naar de website van Zinio verwijderen. Als u Zinio toestaat op uw tijdslijn te publiceren, dan is er een vertraging van 10 seconden alvorens een handeling wordt gepubliceerd en u wordt op de hoogte gebracht als het gebeurt.

 1. Recht van Opzegging en Restitutiebeleid

U hebt het wettelijke recht op uw Abonnement zonder opgaaf van reden binnen veertien (14) dagen na het begin van het abonnement op te zeggen, op voorwaarde dat u geen Publicaties hebt gelezen. Zinio heeft echter een coulanter beleid, zoals hieronder uiteengezet. Neem om van dat recht gebruik te maken per e-mail contact op met Zinio via support@zinio.com.

 1. Overig

Deze voorwaarden, de Zinio Reader Licentieovereenkomst en de andere regels, richtlijnen, licenties en disclaimers die op de Site worden vermeld vormen de volledige overeenkomst tussen Zinio en uzelf met betrekking tot het gebruik van de Site en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomst tussen ons met betrekking tot dit onderwerp. Deze Voorwaarden allen onder de wetten en regels van de Staat Delaware, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten, behalve als u inwoner van de EU bent en in dat geval plaatselijke dwingende wetgeving van toepassing kan zijn. Behalve wanneer u inwoner bent van de EU en plaatselijke wetgeving van toepassing is, waarbij uw recht wordt erkend om de conflicten voor te leggen aan de rechtbank van het land waar u woonachtig bent of via andere opties om conflicten op te lossen, wordt elk conflict of claim die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Site of diensten afgehandeld door arbitrage op basis van de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association. Het aantal arbiters is één. De plaats van arbitrage is Minneapolis, Minnesota. Een oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden verkregen in elke daartoe bevoegde rechtbank. Geen verklaring van afstand door een van de partijen van een inbreuk of verzuim hieronder wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende inbreuk of verzuim. Als een bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dat geen enkele invloed op of aantasting van de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Zinio kan elke contractuele relatie die voortvloeit uit deze Voorwaarden en uw gebruik van de Site en/of Diensten zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uw toestemming overdragen aan het moederbedrijf of aan een ander gelieerd bedrijf, aan een rechtmatige opvolger of na de verkoop of overdracht van (nagenoeg) alle aandelen of activa aan een andere entiteit.

 1. Vertalingen

Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal en kunnen voor uw gemak in andere talen zijn vertaald. Als er sprake is van tegenstrijdigheden tussen één of meer vertalingen van deze Voorwaarden en de oorspronkelijke Engelse versie, dan geldt de Engelse versie van deze Voorwaarden.

 1. Mededelingen van wijzigingen

Zinio zal deze Voorwaarden en ons Privacy-beleid van tijd tot tijd aanpassen om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met de diensten en producten van Zinio. Kijk daarom regelmatig op onze Site voor eventuele veranderingen. Aan de hierboven aangegeven Ingangsdatum kan worden gezien of er sprake is van wijzingen. Als u na die datum gebruik blijft maken van de Site of de Dienst, dan geeft u daarmee aan dat u de wijzigingen accepteert.

 1. Ons adres

Zinio LLC

7900 International Drive, Suite 800

Bloomington, MN 55425

www.zinio.com

Zinio Privacy-beleid

Ingangsdatum: 31 oktober 2019

Zinio, een honderd procent dochterbedrijf van Naviga Inc. (www.navigaglobal.com), weet dat het voor u belangrijk is te weten hoe de information over u wordt gebruikt en gedeeld, en wij waarderen uw vertrouwen dat wij dat zorgvuldig en verstandig zullen doen. Dit Privacy-beleid (dit “Beleid”) legt uit hoe Zinio omgaat met informatie die wij verzamelen wanneer u onze website op https://www.zinio.com (de “Site”) bezoekt en wanneer u gebruik maakt van onze producten en diensten (gezamenlijk de “Diensten”). Door onze Site en Diensten te gebruiken accepteert u de voorwaarden van ons Beleid. Dit Beleid heeft geen betrekking op de voorwaarden van enige persoon of entiteit anders dan Zinio, waaronder de operators van websites die u mogelijk bezoekt voor of na het bezoeken van onze Site en de eigenaren of uitgevers van de Publicaties die u aanschaft, download of anderszins via de Dienst gebruikt. Deze personen of entiteiten kunnen ieder hun eigen beleid hebben waar u mogelijk onder valt.

Zinio LLC, een bedrijf dat kantoor houdt in de Verenigde Staten met als adres 7900 International Drive, Suite 800, Bloomington, MN 55425, informeert u dat de persoonsgegevens die de Gebruiker verstrekt of in de toekomst kan verstrekken in overeenstemming met dit Beleid zal worden verwerkt.

 1. Wat voor soorten informatie verzamelt Zinio over zijn gebruikers?

Persoonlijke informatie

De term “Persoonlijke informatie” verwijst naar informatie die u als individu identificeert of betrekking heeft op een identificeerbaar individu, met inbegrip van: naam, titel, bedrijfsnaam, functietitel, expertise, postadres, telefoonnummer of e-mailadres. Als u enige informatie verstrekt met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze dienstenaanbieders via de Site en/of de Diensten, dan geeft u aan dat u de bevoegdheid hebt om dat te doen en dat u ons toestaat om de informatie overeenkomstig dit Beleid te gebruiken.

Andere informatie

“Andere informatie” betreft informatie die uw specifieke identiteit niet onthult en die niet direct refereert aan een identificeerbaar individu. Dat kan bijvoorbeeld informatie over browser of apparaat zijn, met gebruik van toepassingen, informatie die via cookies, pixel-tags en andere technologieën wordt verzameld, demografische informatie en andere door u verstrekte informatie, of samengestelde informatie. We gebruiken deze informatie om onze operatie te faciliteren en voor andere hieronder omschreven doeleinden.

IP-adres

Uw “IP-adres” is een nummer dat automatisch door uw Internet Service Provider (ISP) wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt. Een IP-adres kan automatisch worden geïdentificeerd en in onze serverlogbestanden worden opgeslagen wanneer u de Site en/of Dienst gebruikt, in combinatie met de tijd van het bezoek en de door u bezochte pagina(‘s). IP-adressen worden standaard automatisch verzameld door veel websites, toepassingen en andere diensteen. Zinio gebruikt IP-adressen om gebruiksniveaus van de Site en Dienst te meten, om problemen met de servers op te sporen, om de Site te beheren en om te bekijken vanaf welke regio u de Site bezoekt.

 1. Hoe verzamelt Zinio informatie?

Wij en onze service providers kunnen op een aantal manieren Persoonlijke informatie en  Andere informatie verzamelen, waaronder:

Informatie die u ons geeft: We ontvangen en slaan informatie op die u op de Site invoert of ons op een andere manier verstrekt. Deze informatie omvat maar is niet beperkt tot:

Informatie die automatisch wordt verzameld: We ontvangen en slaan bepaalde types informatie op als u contact met ons hebt via de Site of Diensten (waaronder, zonder restrictie, de Zinio Reader software). Wij gebruiken cookies en andere technologieën om die informatie te verzamelen. Die informatie omvat maar is niet beperkt tot:

Informatie die we uit andere bronnen ontvangen: We kunnen informatie over u uit andere bronnen ontvangen, aan uw accountinformatie toevoegen en overeenkomstig dit Beleid behandelen. Deze informatie omvat maar is niet beperkt tot:

Zinio maakt tevens gebruik van analytische diensten, waartoe momenteel Google Analytics en Crazy Egg Analysis Service behoren.

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). De dienst gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om te analyseren hoe gebruikers websites gebruiken. De informatie die daarover wordt verzameld (waaronder uw afgekorte IP-adres) wordt doorgegeven aan Google in de VS, waar de informatie wordt gebruikt om te bekijken hoe gebruikers een website gebruiken, een statistisch overzicht te maken van dat gebruik en andere diensten aan te bieden in relatie tot het gebruikt van de Site en internet. Google kan daarnaast ook informatie verzamelen over het gebruik van de webbezoekers van andere websites. Kijk voor meer informatie over Google Analytics of om Google Analytics uit te schakelen op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Crazy Egg’s Analysis Service is een webanalysedienst die ons gegevens verstrekt over waar gebruikers zich op onze site bevinden. Hun privacy-beleid is te lezen op https://www.crazyegg.com/privacy en informatie over een opt-out is te vinden op https://www.crazyegg.com/opt-out.

Zinio kan ook gecombineerde informatie verzamelen over gebruikers van de Site en Diensten. Gecombineerde persoonsgegevens kunnen niet worden gebruikt om u of andere gebruikers van de Site persoonlijk te identificeren (wij kunnen bijvoorbeeld Persoonlijke informatie combineren om het percentage gebruikers uit te rekenen binnen een bepaalde postcode).

 1. Hoe gebruikt Zinio persoonlijke informatie?

Zinio kan Persoonlijke en Andere informatie gebruiken:

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke informatie van de gebruiker is de uitvoering van de contractuele relatie tussen Zinio en de gebruiker tijdens het gebruik van de Site of de Diensten, evenals de door de gebruiker afgegeven goedkeuring bij registratie voor de Diensten. 

 1. Hoe zal Zinio de ontvangen informatie delen?

Zinio kan Persoonlijke informatie met bepaalde soorten derden delen voor de onderstaande doeleinden:

Zinio behoudt zich het recht voor om andere informatie, waaronder anonieme en gecombineerde informatie die is afgeleid van uw Persoonlijke informatie, te gebruiken en openbaar te maken om uitgevers, partners en andere geïnteresseerde partijen te informeren over de trends of kenmerken van de gebruikers van Zinio; en voor andere zakelijke doeleinden. Als Zinio verplicht is om onder de toepasselijke wetgeving andere informatie als Persoonlijke informatie te behandelen, dan kan Zinio de informatie gebruiken voor alle doeleinden waarvoor het Persoonlijke informatie gebruikt en openbaar maakt. In sommige gevallen kan Zinio Andere informatie combineren met Persoonlijke informatie (zoals het combineren van uw naam en geografische locatie). In zo’n geval zal Zinio de gecombineerde informatie behandelen als Persoonlijke informatie zolang deze wordt gecombineerd. 

 1. Wanneer verstuurt Zinio e-mailcommunicatie aan gebruikers?

Zinio verstuurt geen ongevraagde e-mails, maar wij versturen wel e-mailcommunicaties naar onze gebruikers in verband met de levering van de Diensten. Hieronder volgt een uiteenzetting van de soorten e-mail die Zinio naar onze gebruikers verstuurt en de keuze die hebt over welke berichten u wilt ontvangen: 

 1. Hoe beveiligt Zinio Persoonlijke informatie over mij?

Zinio heeft organisatorische, technische en administratieve maatregelen genomen om Persoonlijke informatie binnen onze organisatie te beschermen, waaronder veiligheidscontroles om onbevoegde toegang tot onze systemen te voorkomen. Hoewel wij redelijke maatregelen treffen om uw Persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, inmenging en onbevoegde toegang, aanpassing en openbaring, dient u er zich bewust van te zijn dat geen enkele veiligheidsprocedure of -protocol te allen tijde honderd procent is beveiligd tegen inbraak of hacken en dat er derhalve altijd een risico bestaat als u uw Persoonlijke informatie online deelt. Als u redenen hebt om tee geloven dat uw communicatie met ons niet langer veilig is (als u bijvoorbeeld het gevoel hebt dat de beveiliging van uw account is gecompromitteerd), laat ons dat dan onmiddellijk in overeenstemming met Sectie 15 hieronder weten.

 1. Hoe kan de informatie over mij inzien, corrigeren, uitbreiden of verwijderen?

Mensen hebben het recht op inzage van hun persoonlijke gegevens. Als u toegang wilt hebben tot uw Persoonlijke informatie of de informatie wilt corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke informatie over u die door Zinio is verzameld en opgeslagen wilt beperken, of uw account wilt opheffen, laat ons dat dan weten via support@zinio.com zodat we uw verzoek kunnen beoordelen en beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat niet afgemaakt abonnementen kunnen worden geannuleerd zonder restitutie en dat u zich opnieuw moet registreren om de service te gebruiken. Het is aan u om Zinio of de juiste winkelier om een restitutie te vragen.

U kunt uw Persoonlijke informatie, uw e-mailvoorkeuren of voorkeuren met betrekking tot de manier waarop wij uw Persoonlijke informatie delen ook inzien of aanpassen via “e-mailvoorkeuren” onder “accountinstellingen” op de Site.

Voor onze bescherming kunnen wij uitsluitend verzoeken met betrekking tot de Persoonlijke informatie gerelateerd aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om het verzoek in te dienen in behandeling nemen, en het kan nodig zijn om uw identiteit te bevestigen alvorens uw verzoek uit te voeren. We doen er alles aan om binnen dertig dagen op uw verzoek te reageren.

Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden, om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving (waaronder wetgeving buiten het land waar u woont) en/of om transacties te voltooien waaraan u bent begonnen voordat u om een de toegang, wijziging of verwijdering in kwestie vroeg.

Wij laten u hierbij weten dat Zinio een vestiging binnen de Europese Unie heeft, zoals uiteengezet in Sectie 15.

 1. Hoe lang bewaart Zinio mijn persoonlijke informatie?

Zinio bewaart uw Persoonlijke informatie voor zolang het nodig is om aan de wettelijke verplichtingen van Zinio te voldoen met betrekking tot de Dienst en de doelstellingen uiteengezet in dit Beleid, tenzij een langere bewaarperiode door de wet is vereist of toegestaan. Gebruiksinformatie die automatisch door Zinio wordt verzameld kan in anonieme vorm voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

 1. Welke keuzes heb ik?

U kunt er altijd voor kiezen dat Zinio geeft informatie aan u verstrekt. Als u daar echter voor kiest, kan het zijn dat u sommige Diensten die wij aan uw leveren beperkt. Het kan zijn dat u geen productupdates en andere marketing-gerelateerde e-mails ontvangt. Houd er rekening mee dat, ook als u ervoor kiest geen marketing-gerelateerde e-mails van ons te ontvangen, wij u nog steeds wel belangrijke administratieve en account-gerelateerde e-mails kunnen toesturen.

U kunt aangeven dat u geen marketing-gerelateerde e-mails van Zinio en geassocieerde bedrijven wilt ontvangen door een e-mail te sturen naar support@zinio.com. We proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te voldoen aan uw verzoek(en).

Bovendien hebt u op grond van de wettelijke verplichtingen en vereisten van Zinio inzake gegevensbescherming mogelijk het recht om de machtiging voor Zinio om uw Persoonsgegevens te verwerken en openbaren te beperken en/of in te trekken, het recht om toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar en het recht op overdraagbaarheid van gegevens te beperken, en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met dataprotection@zinio.com of per e-mail aan de vestiging van Zinio binnen de Europese Unie (zoals aangegeven in Sectie 15). Houd u er wel rekening mee dat we mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (inclusief wetten buiten het land waar u woont) en/of om transacties te voltooien die u voor zo’n verzoek bent begonnen.

 1. Kunnen kinderen gebruik maken van Zinio’s Site en Diensten?

De Site en Diensten van Zinio zijn niet bedoeld voor minderjarigen onder de 18. Zinio verzamelt niet willens en wetens informatie over minderjarigen onder de 18 en is van mening dat kinderen van elke leeftijd toestemming nodig hebben van hun ouders of voogden voordat ze Persoonlijke informatie vrijgeven. Als u gelooft dat we bij vergissing of per ongeluk dergelijke informatie hebben verzameld, laat ons dat dan weten via dataprotection@zinio.com, zodat wij die informatie van onze servers kunnen verwijderen.

 1. Sites van derden

We kunnen u toestaan om direct naar andere websites op internet te gaan via directe links of andere toepassingen, zoals “share” of “like”-buttons, terwijl andere sites ook links kunnen bevatten naar onze Sites. Het informatiebeleid en de content van dergelijke sites vallen onder het privacy-beleid van die websites en niet onder dit Beleid. We raden u aan om het privacy-beleid van dergelijke andere websites, diensten en applicaties goed te lezen, zodat u weet hoe uw informatie verzameld en gebruikt kan worden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de regels inzake het verzamelen, gebruiken en  onthullen van gegevens (waaronder de gegevensbeveiliging) van andere organisaties als Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of andere app-ontwikkelaars, app-providers, social media platform-providers, providers van besturingssystemen, providers van draadloze diensten of producenten van apparaten, waaronder enige Persoonlijke informatie die u verstrekt aan andere organisaties via of in relatie tot de Apps of Social Mediapagina’s. 

 1. Gevoelige informatie

Stuur of onthul a.u.b. geen gevoelige Persoonlijke informatie aan Zinio (zoals BSN-nummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) op of via de website van Zinio of op een andere manier. 

 1. Wijzigingen in dit Beleid

Zinio kan dit Beleid van tijd tot tijd aanpassen. De “Ingangsdatum” die u bovenaan deze pagina aantreft laat zien wanneer dit beleid voor het laatst is gewijzigd. Als we belangrijke aanpassingen aanbrengen in dit Beleid, wordt dat op de Site en Diensten meegedeeld. Bovendien kunnen we u per e-mail op de hoogte brengen (verstuurd naar het e-mailadres dat in uw account is aangegeven) voordat de wijziging van kracht wordt. We raden u aan op deze pagina periodiek te bekijken om zo altijd van de laatste wijzingen op de hoogte te blijven. Wijzigingen in dit Beleid worden van kracht zodra we het gewijzigde Beleid op onze website plaatsen, tenzij bovenaan de pagina van het gewijzigde Beleid een andere “Ingangsdatum” staat vermeld. Als u de Site en Dienst blijft gebruiken nadat het gewijzigde Beleid van kracht is geworden, dan zal dat worden opgevat als teken dat u akkoord gaat met het gewijzigde Beleid. 

 1. Vertalingen

Dit Beleid is opgesteld in de Engelse taal en kan voor uw gemak in andere talen zijn vertaald. Als er sprake is van tegenstrijdigheden tussen één of meer vertalingen van dit Beleid en de oorspronkelijke Engelse versie, dan geldt de Engelse versie van dit Beleid. 

 1. Internationale gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens kunnen in elk land waar wij faciliteiten hebben of gebruik maken van service providers worden opgeslagen en verwerkt en door gebruik te maken van deze site or informatie aan ons te verstrekken gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar landen buiten het land waar u woont, inclusief (maar niet beperkt tot) de Verenigde Staten, Australië, Denemarken, India, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, waar andere databeveiligingsregels kunnen gelden dan in uw land of het land waar u zich bevond toen u de informatie oorspronkelijk verstrekte. Indien vereist hebben wij een oplossing toegepast om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die buiten de EEA worden overgedragen voldoende beveiligd zijn.

Zinio draagt verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonlijke informatie die het ontvangt onder de Privacy Shield Principes en daarop volgende overdracht aan derden die namens het bedrijf optreden als agent.

Zinio committeert zich daarnaast om samen te werken met EU-gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) en de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris (FDPIC) en om de raad van die autoriteiten over personeelsgegevens op te volgen die vanuit de EU en Zwitserland zijn overgedragen in het kader van de samenwerking.

EU-VS en Zwitsers-Amerikaans Privacy Shield

Bij het overdragen van persoonsgegevens van de EEA en Zwitserland naar de VS houdt Zinio zich aan het EU-VS Privacy Shield Raamwerk en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Raamwerk zoals uiteengezet door het Amerikaanse Department of Commerce.

Zinio houdt zich aan de Privacy Shield Principes. Zinio houdt zich aan het EU-VS Privacy Shield Raamwerk en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Raamwerk zoals uiteengezet door het Amerikaanse Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar de Verenigde Staten. Het moederbedrijf van Zinio (Naviga Inc. (“Naviga”)) het bij het Amerikaanse Department of Commerce aangegeven dat het zich houdt aan de Privacy Shield Principes aangaande mededeling, keuze, verantwoordelijkheid voor vervolgoverdracht, veiligheid, gegevensintegriteit en doelstellingsbeperking, toegang en beroep, handhaving en aansprakelijkheid. Als er sprake is van strijdigheid tussen dit Beleid en de Privacy Shield Principes, dan gelden de Privacy Shield Principes. Kijk voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en Naviga’s certificatie, op https://www.privacyshield.gov/.

Teneinde nakoming van het Privacy Shield te handhaven vallen wij onder de onderzoeks- en handhavingsautoriteit van de Amerikaans Federal Trade Commission.

Als Zinio uw persoonsgegevens in de VS heeft ontvangen en daarna doorstuurt naar een externe agent of service provider om te worden verwerkt, en die externe agent of service provider uw persoonsgegevens verwerkt die niet in overeenstemming is met de Privacy Shield Principes, dan blijft Zinio verantwoordelijk onder de Privacy Shield Principes, tenzij Zinio kan bewijzen dat het niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid.

De Amerikaanse dochterbedrijven van Naviga die zich ook houden aan Naviga’s Privacy Shield Principes zijn Naviga Inc., Naviga Mobile, Inc., Mediasota, LLC, Marketing G2, LLC, MG2 ConneXt, LLC, Zinio Corporation, Inc., Zinio, LLC en ZinioPro, LLC. 

 1. Vragen, bedenkingen or klachten

Wij vinden uw privacy belangrijk. Als u vragen, bedenkingen of klachten hebt over de manier waarop wij uw informatie verzamelen en behandelen, neem dan contact met ons op via dataprotection@zinio.com. Aangezien communicatie per e-mail niet altijd veilig is, raden wij u aan geen gevoelige informatie per e-mail naar ons op te sturen. U kunt ons ook als volgt per post bereiken:

                 In de Verenigd Staten:

                 Zinio

                7900 International Drive, Suite 800

                Bloomington, MN 55425

                 In de Europese Unie:

                Zinio

                Avenida Diagonal 605, 8ª planta

                08028 Barcelona, Spanje

Zinio neemt elke klacht over privacy serieus en iedere klacht wordt beoordeeld door een deskundig persoon met als doel mogelijke problemen snel en efficiënt op te lossen. Wij vragen u om gedurende dat proces met ons samen te werken en ons van alle relevante informatie die wij nodig hebben te voorzien.

In overeenstemming met de Privacy Shield Principes verbindt Zinio zich tot het oplossen van klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie. Personen in de EU of Zwitserland met vragen of klachten over ons Privacy Shield-beleid dienen eerst contact op te nemen met Zinio via dataprotection@zinio.com.

Zinio heeft zich via Naviga bovendien verplicht om onopgeloste Privacy Shield klachten door te verwijzen naar Privacy Trust (zie https://www.privacytrust.com/cert/296507.html), een alternatieve provider van diensten op het gebied van geschillenoplossing gevestigd in de Verenigde Staten. Als u niet tijdig een reactie op uw klacht van ons ontvangt of u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren hebben behandeld, kijk dan op https://www.privacytrust.com/drs/Naviga voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van Privacy Trust worden voor u kosteloos aangeboden.

Naviga biedt individuen om onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid een beroep te doen op bindende arbitrage.

Teneinde nakoming van het Privacy Shield te handhaven vallen wij onder de onderzoeks- en handhavingsautoriteit van de Amerikaans Federal Trade Commission.

 

COOKIEBELEID

Meest recente update: 15 oktober 2019

Op deze pagina vindt u informatie over het gebruik van Cookies en vergelijkbare technologieën door Zinio LLC, een besloten vennootschap uit Delaware in de VS (namens het bedrijf zelf en de dochterondernemingen, “ons” of “wij”), op onze website en andere online of mobiele applicaties (afzonderlijk en “Site” of gezamenlijk “Sites”). Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op via support@zinio.com.

We gebruiken deze technologieën om de Sites te beheren, trends te analCyseren, het verkeer van gebruikers binnen de Sites te volgen en gepersonaliseerde gebruikerservaringen en gerichte aanbevelingen en advertenties aan te bieden (indien van toepassing). Deze pagina geeft uitleg over deze technologieën en over uw rechten als het gaat om de manier waarop wij hen gebruiken.

Als u voor het eerst de Sites bezoekt, krijgt u mogelijk een mededeling dat cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt. Door op “accepteren” te klikken, de mededeling te sluiten of door te gaan met het gebruik van de Sites geeft u aan dat u het gebruik van deze technologieën, zoals omschreven in  dit Cookiebeleid, begrijpt en accepteert.

U bent niet verplicht de cookies te accepteren en uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zie Het Beheer van Cookies hieronder). U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren of beperkt toe te staan en u kunt de cookies na plaatsing te allen tijde van uw apparaat verwijderen. Als u onze cookies verwijdert of niet accepteert, kan het langer duren voordat bepaalde onderdelen van onze Sites laden of kan het zijn dat ze niet naar behoren functioneren.

 1. Wat Zijn Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die een reeks tekens bevatten die we opslaan op uw computer of mobiele apparaat als u de Sites bezoekt. Als u de Sites daarna opnieuw bezoekt, kunnen wij uw browser herkennen dankzij de cookies. Cookies kunnen uw voorkeuren en andere informatie opslaan, maar kunnen geen andere informatie op uw harde schijf of in de cookies van andere sites lezen.

Cookies die door de eigenaar van een website worden geplaats heten “first party cookies”. Cookies die door andere partijen dan de eigenaar van de website worden geplaatst heten “third party cookies”. Met behulp van third party cookies kunnen andere bedrijven functionaliteiten leveren via de Sites (bijv. advertenties, social media-functies en analyses).

 1. De Cookies Die Wij Gebruiken

Als u de Dienst gebruikt kunnen we een aantal cookie-bestanden op uw computer of mobiele apparaat plaatsen.

We gebruiken cookies voor een aantal redenen. Cookies maken het voor u makkelijker in te loggen en de Sites tijdens het bezoek ervan te gebruiken. De verzamelde informatie staat ons toe om verkeerspatronen te analyseren en ons te richten op de interesses van onze gebruikers. Het helpt ons u een betere ervaring te geven door de content te verbeteren en het gebruik van onze Sites gemakkelijker te maken.

We kunnen de volgende categorieën cookies in verband met de Sites gebruiken:

We wijzen u erop dat derden (waaronder, bijvoorbeeld, advertentienetwerken en providers van externe diensten als webanalysediensten) cookies gebruiken waar wij geen controle over hebben. Dit zijn waarschijnlijk analyse- of prestatiecookies of targeting cookies. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoek aan deze en andere websites gebruiken om u relevante advertenties aan te bieden van goederen en diensten die u kunnen interesseren. Ze kunnen tevens technologie gebruiken die wordt gebruikt om te meten hoe effectief advertenties zijn.

 1. Welke Keuze Hebt U Met Betrekking Tot Cookies?

Als u onze sites voor het eerst bezoekt kunt u een melding krijgen dat cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt. Door op “accepteren” te klikken, de melding te sluiten of de Sites te blijven gebruiken geeft u aan dat u het gebruik van deze technologieën begrijpt en accepteert, zoals omschreven in dit Cookiebeleid.

U bent niet verplicht de cookies te accepteren en uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, hoewel dat kan betekenen dat u bepaalde onderdelen op de Sites niet kunt gebruiken, uw voorkeuren niet kunt opslaan en sommige pagina’s niet op de juiste manier te zien krijgt. U kunt dit doen door de instelling op uw browser te activeren die alle of sommige cookies weigert.

Hieronder treft u een aantal links meet nuttige informatie voor de meest gebruikte browsers:

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Daarnaast kunt u uw instellingen voor advertentiecookies wijzigen via https://www.aboutads.info/choices/, https://www.networkadvertising.org/choices/; or https://youronlinechoices.com/.

 1. Web beacons

Naast cookies kunnen we ook andere technologieën gebruikt om bezoekers van onze Sites te herkennen en te volgen. Een zogenaamde ‘web beacon’ (ook bekend als een ‘tracking pixel’ of ‘clear GIF’) is een transparante grafische afbeelding die via een webbrowser of HTML e-mail wordt doorgegeven, in de meeste gevallen samen met een cookie.

Web beacons helpen ons bijvoorbeeld in kaart te brengen hoe bezoekers van onze Sites van één pagina naar een andere pagina gaan, om het gebruik van onze communicaties te volgen, om te meten of gebruikers op onze Sites terechtkomen via een online advertentie op een website van derden, om te meten hoe advertenties worden bekeken en om de prestaties van de Sites te verbeteren.

 1. Waar U Meer Informatie Over Cookies Kunt Vinden

U kunt meer te weten komen over cookies en op de onderstaande websites:

 1. Algemeen

Kijk voor meer informatie over hoe we uw informatie gebruiken op ons Privacy-beleid: https://www.zinio.com/legal/terms#policy.

We houden ons het recht voor om naar eigen inzicht veranderingen of aanpassingen te maken aan dit Cookiebeleid op elk tijdstip en voor wat voor reden dan ook. We brengen u op de hoogte van mogelijke veranderingen door de datum van de ‘Meest recente update’ van dit Beleid aan te passen. Het is uw verantwoordelijkheid om dit Cookiebeleid periodiek te bekijken om van mogelijke updates op de hoogte te blijven. Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van het gewijzigde Cookiebeleid en dat u het accepteert als u de Sites blijft gebruiken nadat de wijzigingen op de Sites zijn geplaatst.

Dit Beleid is oorspronkelijk in het Engels opgesteld en kan voor het gemak van onze gebruikers in andere talen worden vertaald. Als er sprake is van verschillen tussen één of meerdere vertalingen van dit Beleid en de oorspronkelijke Engelse versie, dan geldt de Engelse versie.

Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op via support@zinio.com.