Zinios retslige meddelelser

 • Servicevilkår
 • Fortrolighedspolitik
 • Refusionspolitik
 • Cookiepolitik
 •  

  Servicevilkår

  Ikrafttrædelsesdato 31. oktober 2019

  Velkommen til Zinio! Adgang til og brug af Zinios hjemmeside på www.zinio.com (“hjemmesiden”) og andre Zinio-internettjenester (sammen med adgang til og brug af webstedet, kaldet (“tjenesten”) er underlagt følgende vilkår for service (disse “vilkår”). Læs venligst disse vilkår grundigt. Oprettelse af en konto hos Zinio eller på anden vis adgang til eller brug af tjenesten vil betyde, at du har læst, forstår og accepterer at være bundet af disse vilkår og vil overholde alle gældende love og regler. Disse vilkår udgør en bindende aftale mellem dig og Zinio LLC (“Zinio” eller “vi” eller "vores"). Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge tjenesten.

  DISSE VILKÅR INDEHOLDER ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANDRE BESTEMMELSER, SOM BEGRÆNSER ANSVAR FOR ZINIO. LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR I DERES HELHED.

  1. Tjenestebeskrivelse

  Tjenesten drives af Zinio og inkluderer hjemmesiden, hvorigennem du bestiller, abonnerer på og modtager forskellige, digitale magasiner og andre publikationer, indhold og produkter (kollektivt kaldet "publikationer"). Brugen af Zinio Reader-softwaren er også underlagt  Zinio Reader-licensaftalen.

  1. Din konto

  Visse dele af tjenesten er kun tilgængelige for personer, der har registreret sig og fået en adgangskode fra Zinio. Du må ikke give eller bruge andres adgangskode, e-mail-adresse eller andre oplysninger i forbindelse med tjenesterne. Du indvilliger i at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, når du tilmelder dig eller bestiller publikationer fra Zinio, og til at vedligeholde og straks opdatere disse oplysninger for at holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring din konto og adgangskode ved at begrænse adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle aktiviteter, der foregår på din konto, herunder udvælgelse og anvendelse af alt indhold og tjenester.

  Tjenesten må kun benyttes af personer over 18 år. Ved at registrere dig hos Zinio bekræfter du, at du er mindst 18 år. Tjenesten kan indeholde materiale, som vurderes at være uegnet for mindreårige, og som kan opfattes som obskønt eller stødende af andre. Tjenesten bør ikke benyttes af børn uden forældre eller værges inddragelse, opsyn og samtykke. Forældre eller værger, som giver børn tilladelse til at bruge tjenesten, er alene ansvarlige for at vurdere om tjenestens indhold er egnet for det pågældende barn.

  1. Brugeradfærd

  Med forbehold for disse vilkår giver Zinio dig en begrænset, ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar licens, som kan hentes, med henblik på at vise de relevante publikationer til personlig, ikke-kommerciel brug og til intet andet formål. Du må ikke stille publikationer til rådighed via ethvert medium: (i) til nogen person eller enhed, der medfører omfordeling af publikationen/publikationerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Zinio, (ii) til brug i tryk, tv eller radionyhedsmedier (herunder websteder, der er tilknyttet eller understøtter enheder, der er involveret i en sådan nyhedsdistribution) uden forudgående skriftlig tilladelse fra Zinio, (iii) til nogen person eller enhed, der linker publikationen/publikationerne til et websted eller på anden måde distribuerer eller fremstiller tilgængeligt materiale, der er pornografisk, uanstændigt, ærekrænkende, chikanerende, groft fornærmende, ondsindet eller som krænker eller potentielt krænker enhver intellektuel eller anden ejendomsret (herunder rettigheder vedrørende ophavsret, patent, varemærke og handelshemmeligheder) fra enhver person, eller (iv) til enhver person eller enhed, der bruger eller tillader brugen af publikationen/publikationerne på nogen måde, der skader dens integritet, eller som krænker ophavsret eller ejendomsret til tredjepartsindholdsudbydere. Derudover må du kun bruge tjenesten til lovlige formål og i overensstemmelse med disse vilkår, eventuelle driftsmæssige regler fastsat af Zinio fra tid til anden og  Zinio Reader-licensaftalen. Zinio forbeholder sig retten til at nægte ydelser, lukke konti eller annullere ordrer til enhver tid efter eget skøn, herunder, uden begrænsning, baseret på en aktivitet ved en abonnent i strid med disse vilkår eller gældende love og bestemmelser.

  1. Internationale brugere

  Tjenesten kontrolleres, drives og administreres af Zinio fra egne kontorer og servere, der er placeret i USA. Hvis du har adgang til tjenesten fra et sted uden for USA, er du ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love og regler. Du accepterer, at du ikke vil bruge tjenesten eller nogen publikation, som du har fået adgang til via tjenesten, i et land eller på nogen måde, der er forbudt af den amerikanske Export Administration Act eller andre gældende love eller regler.

  1. Immaterielle rettigheder

  Alt indhold, der indgår som en del af tjenesten, såsom tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, såvel som kompileringer heraf, og alt software anvendt på hjemmesiden, tilhører Zinio eller dets leverandører eller licensgivere og er beskyttet af USA og lovgivning og gældende internationale love og traktater, inklusive uden begrænsning copyright og andre love og traktater, der beskytter immaterielle rettigheder og ejendomsrettigheder. Du accepterer at observere og overholde alle sådanne gældende love og traktater samt ikke at ændre, skjule eller fjerne enhver ophavsret og andre meddelelser om ejendomsret, indskrifter (uanset om det beskriver begrænsninger i anvendelsen eller andet), der er indeholdt i et sådant indhold. 

  Hver tredjepartsudbyder ejer ophavsretten for og til alt indhold, der stammer fra det, herunder uden begrænsning publikationerne, der enten er leveret eller på anden måde stillet til rådighed for dig gennem tjenesten. Bortset fra, hvad der tillades af publikationens retmæssige ejer, anerkender du, at du ikke erhverver nogen ejendomsret for en publikation ved at downloade en publikation, som du har haft adgang til via tjenesten. 

  Medmindre det udtrykkeligt kræves i henhold til gældende, ophavsretlige love og traktater eller tillades af funktionerne i tjenesten og Zinio Readers-softwaren, kan du ikke ændre, foretage reverse engineering, offentliggøre, transmittere, vise, deltage i overførslen eller salg, skabe afledte værker af eller på nogen måde kommercielt udnytte eller give en tredjepart adgang til indholdet af hjemmesiden, publikationer eller nogen del af dem uden udtrykkelig tilladelse fra Zinio og ejeren af sådant indhold. 

  Vi giver dig på ingen måde licenser, udtrykkeligt eller stiltiende, til Zinios immaterielle rettigheder eller vores licensgiveres rettigheder, medmindre det udtrykkeligt er autoriseret gennem disse vilkår eller  Zinio Reader-licensaftalen.

  1. Tredjepartsindhold

  Zinio er distributør (ikke forlægger) af publikationerne. Derfor har vi ingen redaktionel kontrol over publikationerne. Eventuelle meninger, rådgivning, udtalelser, serviceydelser, tilbud eller anden information eller indhold udtrykt eller stillet til rådighed af tredjeparter, herunder de, der stilles til rådighed i publikationer, der tilbydes af tjenesten, kommer fra de(n) respektive forfatter(e) eller forlægger(e) og ikke fra Zinio. Zinio garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller nytten af alle eller dele af alle publikationerne eller andre tjenester eller tilbud fremsat af tredjeparter, og vi vil heller ikke være ansvarlige for tab eller skader som følge af din tillid til oplysningerne i en publikation eller din brug af tjenester, der tilbydes, eller din accept af tilbud gennem tjenesten eller publikationer. 

  Tjenesten kan indeholde links til andre websteder og tredjeparts ressourcer. Zinio påtager sig intet ansvar for kommunikation eller materiale, der stilles til rådighed gennem sådanne linkede hjemmesider. Disse links er kun for din bekvemmelighed. Du alene er ansvarlig for at forstå vilkårene og betingelserne, der gælder, når du besøger eller placerer en ordre for produkter eller tjenester eller på anden måde bruger en tredjeparts hjemmeside.

  1. Ændringer til tjenesten

  Vi forbeholder os retten til at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, tjenesten (eller en del deraf) med eller uden varsel, hvis omstændighederne berettiger hertil. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov accepterer du, at Zinio ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller ophør af tjenesten.

  1. Garantifraskrivelse

  I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV LEVERES TJENESTEN OG ALLE PUBLIKATIONER PÅ EN "SOM ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS. ZINIO, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE OG AGENTER FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER AF NOGEN ART, OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKENDE. UDEN AT BEGRÆNSE DET OVENSTÅENDE STILLER HVERKEN ZINIO ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE ELLER AGENTER GARANTI FOR, AT (A) TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE KRAV, (B) TJENESTEN VIL VÆRE UFORSTYRRET, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, (C) OPLYSNINGER, DER KAN FÅS FRA BRUG AF TJENESTEN, ELLER SOM KAN VÆRE INDBEFATTET I PUBLIKATIONERNE VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, ELLER (D) FOR AT KVALITETEN AF PUBLIKATIONER ELLER TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER. 

  DU ALENE ER ANSVARLIG FOR OPNÅELSE OG OPRETHOLDELSE AF EN PÅLIDELIG INTERNETFORBINDELSE. ZINIO ER IKKE ANSVARLIG FOR DIN MANGLENDE EVNE TIL AT DOWNLOADE ELLER ANDEN ADGANG TIL INDHOLD. 

  ETHVERT MATERIALE, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE SKAFFES VED BRUG AF TJENESTEN, SKER FOR DIN EGEN RISIKO, OG DU ALENE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE DOWNLOADING ELLER BRUG AF SÅDANT MATERIALE. 

  INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU HAR FÅET FRA ZINIO ELLER VIA TJENESTEN, GIVER ANLEDNING TIL NOGEN GARANTI.

  1. Ansvarsbegrænsning

  I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, ER HVERKEN ZINIO ELLER DERES ASSOCIEREDE SELSKABER, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE ELLER AGENTER ANSVARLIGE UNDER ENHVER RETSPRAKSIS FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE ERSTATNINGS- ELLER FØLGESKADER. I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, SKAL ZINIOS SAMLEDE ANSVAR FOR KRAV SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTEN ELLER PUBLIKATIONERNE ELLER PÅ ANDEN MÅDE VÆRE BEGRÆNSET TIL DE GEBYRER, DER BETALES AF DIG TIL ZINIO FOR DEN DEL AF TJENESTEN ELLER PUBLIKATIONERNE, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET.

  1. Skadesløsholdelse

  I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer du at forsvare og holde Zinio, dets licensgivere, leverandører og eventuelle tredjepartsudbydere og deres respektive direktører, funktionærer, medarbejdere og agenter skadesløse fra og mod alle krav, tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder advokathonorarer, som opstår på grund af eller som følge af (a) din brug af tjenesten eller publikationerne, (b) din overtrædelse af disse vilkår eller (c) enhver aktivitet relateret til din konto (herunder forsømmelig eller ulovlig adfærd) fra din side eller nogen anden person, der har adgang til tjenesten eller publikationerne ved hjælp af din konto.

  1. Overvågning

  Zinio kan overvåge tjenesten for at kontrollere overensstemmelse med disse vilkår og eventuelle operationelle regler, der fastlægges af Zinio, og til at tilfredsstille enhver lov, regulering eller autoriseret regerings anmodning. Uden at begrænse ovenstående kan Zinio bibeholde retten til at fjerne ethvert indhold, som vi efter vores eget skøn finder at være i strid med bestemmelserne herom eller på anden måde stødende eller i strid med Zinio eller dets licensgiveres forpligtelser.

  1. Opsigelse

  Enten Zinio eller du kan opsige disse vilkår på ethvert tidspunkt. Uden at begrænse ovenstående kan Zinio efter eget skøn og uden ansvar opsige din adgangskode eller brug af tjenesten af enhver årsag, herunder, uden begrænsning, hvis Zinio har rimelig grund til at antage, at du har overtrådt eller handlet i strid med ånden i disse vilkår. Enhver opsigelse af din adgang til tjenesten under en enhver bestemmelse i disse vilkår kan medføre, at Zinio straks kan deaktivere eller slette din konto og alle tilknyttede oplysninger og/eller spærre al yderligere adgang til tjenesten. Afsnittene 2, 4, 5, 6 og 8 til 17 fortsætter efter opsigelse af disse vilkår og/eller tjenesten.

  1. Abonnementer

  Nogle af vores tjenester tilbydes på abonnementsbasis ("Abonnement"). Et gyldigt kreditkort eller anden betalingsform ("Faktureringsmetode") godkendt af Zinio er påkrævet på registreringstidspunktet for sådanne tjenester, og du accepterer at blive opkrævet regelmæssige betalinger afhængig af længden på dit abonnement. Du accepterer at holde alle faktureringsmetoder og anden information opdateret. Alle abonnementer vil omfatte "Kontinuerlig service", som giver dig kontinuerlig adgang til denne service og levering af tilhørende publikationer, indtil du annullerer dine abonnementer. Inden den indledende tegningsperiode ophører, vil Zinio skriftligt informere dig om periodens ophør, så du har mulighed for at annullere abonnementet inden betaling sker. Dine betalinger bliver opkrævet automatisk ved slutningen af dine på det tidspunkt gældende vilkår for tjenesten. Du kan se, hvornår dit nuværende abonnement ophører under dine kontoindstillinger. Betaling opkræves månedligt på den kalenderdag, du tegnede dit abonnement. I tilfælde, hvor den pågældende dag ikke forefindes i en given måned, bliver betaling opkrævet den sidste dag i den pågældende måned. Hvis din betalingsmetode er ugyldig på det tidspunkt, hvor abonnementet skal fornyes, kan Zinio med øjeblikkelig virkning stille din konto i bero, deaktivere eller slette den samt din adgang til tjenesten. Du kan annullere dit abonnement til enhver tid. I tilfælde af, at et abonnement gælder en bestemt publikation, vil du modtage refusion for eventuelt resterende udgaver (se refusionspolitik nedenfor). Hvis abonnementet gælder Zinio Unlimited eller Z-Pass vil din adgang fortsætte til den på det tidspunkt gældende abonnementsperiodes udløb og refusion tilbydes ikke.

  1. Zinio Unlimited

  14. Med Zinio Unlimited har du adgang til et udvalg af publikationer, mens du har et aktivt abonnement. Ved annullering af dit abonnement har du ikke længere adgangsrettigheder til publikationer, der er downloadet eller på anden måde tilgået, mens dit abonnement var aktivt. Du må ikke logge på Zinio Unlimited på mere end fem (5) for at få adgang til publikationer. Din brug af Zinio Unlimited-applikationer er underlagt Zinio Reader-licensaftalen.

  1. Gratis prøveperioder

  Hvis du køber et abonnement eller Z-Pass, som inkluderer en gratis prøveperiode, vil du modtage gratis adgang til publikationer under den gratis periode. Hvis du afbryder abonnementet eller Z-Pass under den gratis prøveperiode, vil du ikke blive faktureret. Hvis du ikke afbryder abonnementet eller Z-Pass under den gratis prøveperiode, vil du blive faktureret ved slutningen af den gratis prøveperiode for første tegningsperiode derefter, som er gældende for publikationen eller det Z-Pass, som du købte. Gratis prøveperioder er begrænset til én per bruger per publikation. Inden den indledende tegningsperiode ophører, vil Zinio skriftligt informere dig om periodens ophør, så du har mulighed for at annullere abonnementet inden betaling sker.

  1. Priser og skat

  Alle priser vist på hjemmesiden er eksklusive moms og indirekte afgifter. Købstransaktioner vil inkludere moms og indirekte afgifter baseret på dine fakturaadresser samt forskellige skatterater gældende for tiden, hvor din transaktion er fuldført. Zinio vil kun kræve skat i lande eller stater, hvor digitale goder er skattepligtige. Ingen kunder er egnet til skatteundtagelser for transaktioner foretaget via tjenesten.

  Alle priser og afgifter på Zinio iPad- og iPhone-apps vil følge Apples iTunes vilkår og betingelser.

  1. Facebooktilslutning og passiv deling

  Du kan tilmelde dig Zinio via din Facebook-konto. Af sikkerhedsmæssige årsager vil Zinio ikke have adgang til din Facebook-adgangskode. Zinio vil kun have adgang til Facebook-oplysninger, som du giver tilladelse til, så vi kan lette Zinios kontooprettelse og give dig mere præciserede meddelelser og reklamer. Yderligere er Zinio i overensstemmelse med Facebooks retningslinjer og vil ikke offentliggøre nogen læse- eller delehandling på din Facebook-tidslinje uden din accept. Du kan til hver en tid fjerne en læsehandling på Facebook fra Zinios hjemmeside. Hvis du lader Zinio offentliggøre noget på din tidslinje, vil der være en forsinkelse på 10 sekunder, før handlingen vil være offentliggjort, og du vil blive underrettet, når det sker.

  1. Fortrydelsesret og refusionspolitik
   Du har lovfæstet ret til at annullere dit abonnement uden begrundelse inden for fjorten (14) dage efter abonnementet tegnes, forudsat at ingen publikationer er blevet læst. Dog har Zinio, som beskrevet nedenfor, en mere generøs politik. Kontakt venligst Zinio på support@zinio.com for at benytte dig af denne rettighed.

   1. Refusionspolitik for kreditkortskøb på  zinio.com
    Zinio vil refundere alle resterende udgaver af publikationer på det samme kreditkortsnummer, der anvendtes til købet. Enkeltvise kopiindkøb vil kun blive refunderet i det tilfælde, hvor du ikke er i stand til at downloade enheden. Besøg venligst Zinios  hjælpesidefor at anmode om en refundering.
   2. Refusionspolitik for Paypal-køb på  zinio.com
    Zinio vil refundere alle resterende udgaver til din Paypal-konto inden for 60 dage fra køb. På grund af Paypals’s politik er alle Paypal-salg efter 60 dage endelige.
   3. Refusionspolitik for køb via ITunes og Googleplay
    Køb via iTunes og Google Play er underlagt disses vilkår og betingelser og kan ikke refunderes af Zinio.

  19. Diverse

  Disse vilkår,  Zinio Reader-licensaftalen og de øvrige regler, retningslinjer, licenser og ansvarsfraskrivelser, der er lagt ud på hjemmesiden, udgør hele aftalen mellem Zinio og dig med hensyn til din brug af webstedet og tjenesten og erstatter alle tidligere, skriftlige eller mundtlige aftaler mellem os med hensyn til aftalens formål. Disse vilkår er underlagt vedtægter og love i staten Delaware uden hensyn til principper om konflikter vedrørende lovgivning, på nær hvis du er EU-borger og lokal imperativ lovgivning derfor muligvis gælder, og parterne er eksklusivt underlagt Delawares øverste domstol og De Forenede Staters byret for Delawares sydlige distrikt med hensyn til enhver tvist under eller i forbindelse med din brug af tjenesten eller disse vilkår, på nær hvis du er EU-borger og derfor i henhold til loklat gældende lov kan indgive konflikten for retten eller andre konfliktløsningssystemer i dit bopælsland. Tvister eller krav, der opstår som følge af eller er relateret til din brug af webstedet eller tjenesterne, skal afgøres ved voldgiftsprocedure under American Arbitration Association i henhold til dens fastsatte handelsvoldgiftsregler. Der skal være en voldgiftsmand. Voldgiftsstedet er Minneapolis, Minnesota. Voldgiftsmandens domsafsigelse kan indbringes for enhver domstol, der har retlig kompetence hertil. Intet frafald fra en af parterne om ethvert brud eller misligholdelse nedenfor anses for at være et frafald af noget forudgående eller efterfølgende brud eller misligholdelse. Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig, ulovlig eller uanvendelig, påvirkes eller forringes gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser ikke på nogen måde. Zinio kan tildele ethvert kontraktforhold, der opstår som følge af disse betingelser og din brug af webstedet og/eller tjenesterne, uden forudgående varsel eller dit samtykke, til dens moderselskab eller andet tilknyttet selskab, til en efterfølger ex lege eller på grund af salg eller overførsel af alle, eller i alt væsentligt, alle dens beholdninger eller aktiver til en anden enhed.

  1. Oversættelse

  Disse vilkår er udarbejdet på engelsk og af hensyn til bekvemmelighed kan de oversættes til andre sprog. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem en eller flere oversættelser i disse vilkår og den originale engelske version, har den engelske version af disse vilkår forrang.

  1. Meddelelse om ændringer

  Fra tid til anden kan Zinio revidere disse vilkår og vores privatlivspolitik for at holde dem ajour med Zinios produkter og tjenester. Tjek venligst webstedet for eventuelle ændringer. Førnævnte ikrafttrædelsesdato bruges til at advare dig om nylige ændringer. Når du har adgang til eller bruger webstedet eller tjenesten efter en sådan opdatering, accepterer du at være bundet af sådanne ændringer.

  1. Vores adresse

  Zinio LLC
  Bloomington, MN 55425
  7900 International Drive, Suite 800
  www.zinio.com

  Fortrolighedspolitik

  Zinio Personvernerklæring

  Ikrafttredelsesdato: 31. oktober 2019

  Zinio et heleid datterselskap av Naviga Inc. (www.navigaglobal.com)vet at det er viktig hvordan informasjon om deg blir brukt og delt. Vi setter derfor pris på din tillit til at vi vil bruke den med varsomhet. Disse retningslinjene for personvern ("Retningslinjene") forklarer Zinios behandling av informasjon som vi samler inn når du besøker nettstedet på www.zinio.com ("Nettstedet"), og når du bruker våre produkter og tjenester (kollektivt kalt "Tjenesten"). Ved å bruke tjenesten aksepterer du de vilkårene som er beskrevet her. Retningslinjene gjelder ikke praksisen av andre person eller enhet annet enn Zinio, herunder operatører av nettsteder du besøker før eller etter du besøker Nettstedet og eiere eller utgivere av publikasjonene du kjøper, laster ned eller på annen måte har tilgang til via tjenesten.

   

  Zinio LLC, er et selskap med registrert kontor i USA og har adresse i 7900 International Drive, Suite 800, Bloomington, MN 55425 informerer deg at all personlig opplysning som bruker gir eller gir i fremtiden skal være behandlet i samsvar med erklæringen.

  1.Hvilke type informasjon samler Zinio om brukerne sine?

  Personopplysning

  Personopplysing er informasjon som identifiserer deg som enkeltperson eller forholder seg til en identifiserbar person, inkludert: navn, tittel, firmanavn, jobbfunksjon, ekspertise, postadresse, telefonnummer eller e-postadresse. Hvis du sender inn personlig informasjon relatert til andre mennesker til oss eller til våre tjenesteleverandører gjennom nettstedet og / eller tjenestene, representerer du at du har myndighet til å gjøre det og tillater oss å bruke informasjonen i samsvar med denne policyen.

  Annen informasjon

  "Annen informasjon" er all informasjon som ikke avslører din spesifikke identitet eller som ikke direkte er relatert til en identifiserbar person. Dette kan for eksempel omfatte informasjon om nettlesere og enheter; App bruksdata; informasjon samlet inn via informasjonskapsler, pikselmerker og andre teknologier; demografisk informasjon og annen informasjon levert av deg; eller samlet informasjon. Vi bruker denne informasjonen for å lette vår drift og til andre formål beskrevet nedenfor.

  IP-adresse

   IP-adressen din er et nummer som automatisk tilordnes datamaskinen du bruker av Internett-leverandøren (ISP). En IP-adresse kan identifiseres og logges automatisk i våre serverloggfiler når du går inn på nettstedet og / eller tjenestene, sammen med tidspunktet for besøket og siden (e) du besøkte. Innsamling av IP-adresser er standard praksis og gjøres automatisk av mange nettsteder, applikasjoner og andre tjenester. Zinio bruker IP-adresser for å beregne bruksnivået på nettstedet og tjenestene, hjelpe med å diagnostisere problemer med serverne, administrere nettstedet og overvåke regionene du navigerer til nettstedet fra.

  1. Hvordan samler Zinio informasjon?

  Vi og tjenesteleverandørene våre kan samle inn personopplysing og annen informasjon på forskjellige måter, inkludert:

  Informasjon du gir oss: Vi mottar og lagrer informasjon du oppgir på nettstedet eller gir oss på annen måte. Denne informasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til:

   

  Automatisk innhentet informasjon

  Vi mottar og lagrer bestemt informasjon når du besøker nettstedet eller tjenester Inkludert, uten begrensning, Zinio Reader software). Vi bruker cookies og andre teknikker for å samle slik informasjon. Denne informasjonen inneholder men er ikke begrenset til:

   

  Informasjon fra andre kilder:

  Vi kan komme til å motta informasjon om deg fra andre kilder, inkludere den i vår kontoinformasjon og bruke den i henhold til disse Vilkårene. Informasjonen innehold, men uten begrensninger:

   Zinio bruker også webanalysetjenester, som for tiden inkluderer Google Analytics og Crazy Egg Analysis Service.

  Google Analytics er en webanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å analysere hvordan brukere bruker domenene. Informasjonen som genereres om bruk av domenet (inkludert din forkortede IP-adresse) blir overført til Google i USA. Denne informasjonen brukes til å evaluere besøkende bruk av domenet, sammenstille statistiske rapporter om domeneaktivitet og tilby andre tjenester relatert til nettstedet og Internett bruk. Google kan også samle informasjon om domene besøkende bruk av andre nettsteder. For mer informasjon om Google Analytics, eller for å velge bort Google Analytics, gå til: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Crazy Eggs Analysetjeneste er en webbanalysetjeneste som gir oss data om hvor brukere klikker på nettstedet vårt. Du kan besøke personvernreglene deres på: https://www.crazyegg.com/privacy og deres bortvalgsfunksjon på: https://www.crazyegg.com/opt-out.

  Zinio kan også innhente samlet informasjon om brukere av nettstedet og tjenestene. Aggregert personlig informasjon identifiserer ikke deg eller noen annen bruker av nettstedet personlig (for eksempel kan vi samle personlig informasjon for å beregne prosentandelen av brukerne våre som har ett telefonnummer-retningsnummer).

  3.Hvordan bruker Zinio personopplysninger?

   

  Zinio kan bruke personopplysninger og annen informasjon

   

   Rettsgrunnlaget for behandling av brukers personlige opplysninger er ytelsen av det kontraktmessige forholdet mellom Zinio og brukeren når bruker er på nettstedet eller tjenesten, også at bruker har gitt samtykke ved registreing til tjenesten.

    4.Hvordan vil Zinio dele personopplysninger den mottar?

  Zinio kan dele personopplysninger til visse typer tredjeparter for de formålene som er beskrevet nedenfor:

   

   

  1. Når vil Zino sende e-post kommunikasjon til brukere?

  Zinio sender ikke ut uanmodet e-post, men vi sender e-post til våre brukere i samsvar med bestemmelsene for tjenesten. Følgende skisserer typen e-post Zinio sender til sine brukere, samt alternativene du har for de forskjellige meldingene.

   

  Zinio har iverksatt organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte personopplysing i vår organisasjon, inkludert sikkerhetskontroller for å forhindre uautorisert tilgang til systemene våre. Selv om vi tar rimelige skritt for å sikre din personopplysing fra tap, misbruk, forstyrrelser og uautorisert tilgang, endring og avsløring, bør du være oppmerksom på at ingen sikkerhetsprosedyrer eller protokoller noen gang er garantert å være hundre prosent sikre mot inntrenging eller hacking, og det er derfor alltid en viss risiko påtatt ved å dele personopplysing på nettet. Hvis du har grunn til å tro at interaksjonen din med oss ikke lenger er sikker (hvis du for eksempel føler at sikkerheten til kontoen din er blitt kompromittert), vennligst informer oss umiddelbart i samsvar med avsnitt 15 nedenfor.

  Enkeltpersoner har rett til å få tilgang til sine personopplysninger. Hvis du ønsker å få tilgang til, rette, endre, fjerne eller begrense bruken eller avsløringen av personlig informasjon om deg som er samlet inn og lagret av Zinio, eller lukke kontoen din, vennligst gi beskjed til support@zinio.com slik at vi kan evaluere og svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov. Vær oppmerksom på at eventuelle uoppfylte abonnement kan bli kansellert uten refusjon, og du må registrere deg på nytt for å bruke tjenesten. Det er ditt ansvar å be om tilbakebetaling fra Zinio eller den aktuelle selgeren. under.

  Alternativt, for å gå gjennom eller oppdatere din personopplysing, eller for å endre dine e-postinnstillinger, eller preferanser angående hvordan vi deler din personopplysning, går du til "e-postinnstillinger" i "kontoinnstillinger" -området på nettstedet.

  For å beskytte deg kan det hende at vi bare implementerer forespørsler angående den personlige informasjonen som er knyttet til den bestemte e-postadressen du bruker for å sende oss forespørselen din, og det kan hende vi må bekrefte identiteten din før du implementerer forespørselen din. Vi vil bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å svare på forespørselen din innen tretti dager.

  Vær oppmerksom på at vi kan trenge å oppbevare viss informasjon for journalføringsformål, for å overholde gjeldende lovgivning (inkludert lover utenfor hjemlandet), og / eller å fullføre alle transaksjoner som du startet før du ba om slik tilgang, endring eller sletting.

  Vi informerer deg om at Zinio har en virksomhet i Den europeiske union, som angitt i avsnitt 15.

  1. Hvor lenge vil Zino beholde mine personopplysninger?

  Zinio vil beholde dine personopplysninger i den perioden som er nødvendig for å oppfylle de juridiske forpliktelsene til Zinio angående tjenesten og formålene beskrevet i denne policyen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt i lov. Bruksdata samlet inn automatisk av Zinio kan anonymiseres og lagres på ubestemt tid.

  1. Hvilke alternativer har jeg?

  Du kan alltid velge at Zinio ikke skal formidle informasjon til deg. Imidlertid, hvis du velger å velge bort, kan det hende du begrenser noen tjenester vi kan tilby deg. Du vil ikke motta produktoppdateringer og andre markedsføringsrelaterte e-poster. Vær oppmerksom på at hvis du velger å motta markedsføringsrelaterte e-postmeldinger fra oss, kan vi fremdeles sende viktige administrative eller kontorrelaterte meldinger.

  Du kan velge bort å motta markedsføringsmeldinger fra Zinio eller våre tilknyttede selskaper ved å sende en e-post til support@zinio.com. Vi vil prøve å etterkomme forespørsel (er) så snart det er praktisk mulig.

  I tillegg, i henhold til forpliktelsene og kravene som er pålagt Zinio i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning, kan du ha rett til å begrense og / eller tilbakekalle autorisasjon for Zinio til å behandle og avsløre din personlige informasjon, og kan også utøve rettighetene til innsyn, retting , sletting og innsigelse, retten til dataportabilitet og retten til å klage til en tilsynsmyndighet. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte dataprotection@zinio.com, eller per post til Zinios etablering i Den europeiske union (som angitt i avsnitt 15). Vær oppmerksom på at vi kan trenge å oppbevare visse personopplysninger for journalføringsformål, for å overholde gjeldende lovgivning (inkludert lover utenfor hjemlandet) og / eller for å fullføre alle transaksjoner som du startet før en slik forespørsel.

  1. Kan barn bruke Zinios nettsted og tjenester?

  Zinio-nettstedet og tjenestene er ikke beregnet på mindreårige under 18 år. Zinio samler ikke bevisst eller spesifikk informasjon om mindreårige under 18 år og mener at mindreårige bør få foreldres eller foresattes samtykke før de gir personopplysninger. Hvis du mener at vi feilaktig eller utilsiktet har samlet inn slik informasjon, vennligst informer oss på dataprotection@zinio.com slik at vi kan slette informasjonen fra serverne våre.

  Vi er ikke ansvarlig for innsamling, bruk og avsløring av retningslinjer og praksis (inkludert datasikkerhetspraksis) fra andre organisasjoner, for eksempel Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM, eller noen annen apputvikler, appleverandør, leverandør av sosiale medier-plattformer , operativsystemleverandør, leverandør av trådløs tjeneste eller enhetsprodusent, inkludert all personlig informasjon du avslører til andre organisasjoner gjennom eller i forbindelse med appene eller sosiale mediesider.

   

  1. Sensitiv informasjon

        Ikke send Zinio eller avslør sensitiv personlig informasjon (f.eks personnummer, informasjon relatert til rasisk eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion eller annen tro, helse, biometri eller genetiske egenskaper, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap) eller gjennom Zinio-nettstedet eller på andre måter.

        

  1. Endringer i disse rettningslinjene 

   Zinio kan endre denne policyen fra tid til annen. Legenden “Ikrafttredelsesdato” øverst på denne siden indikerer når denne policyen sist ble revidert. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne policyen, vil vi gi et varsel på nettstedet og tjenestene. I tillegg kan vi varsle deg via e-post (sendt til e-postadressen som er spesifisert i kontoen din) før endringen trer i kraft. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne siden med jevne mellomrom for å få den siste informasjonen om personvern. Eventuelle endringer i denne policyen vil tre i kraft når vi legger ut den reviderte policyen på nettstedet vårt, med mindre en senere "Effektiv dato" er angitt øverst i den reviderte policyen. Din fortsatte bruk av nettstedet og tjenestene etter at den reviderte policyen trer i kraft skal tolkes som ditt samtykke til den reviderte policyen.

  1. Oversettelser

  Denne policyen er utarbeidet på engelsk, og for enkelhets skyld kan den bli oversatt til andre språk. I tilfelle uoverensstemmelser mellom en eller flere oversettelser av denne policyen og den opprinnelige engelske versjonen, skal den engelske versjonen av denne policyen kontrolleres.

  1. Internasjonal overføring av data

  Dine personopplysninger kan lagres og behandles i alle land der vi har fasiliteter eller der vi engasjerer tjenesteleverandører, og ved å bruke dette nettstedet eller avsløre informasjon til oss, samtykker du til overføring av informasjon til land utenfor hjemlandet ditt, inkludert (men ikke begrenset til) USA, Australia, Danmark, India, Spania, Sverige og Storbritannia, som kan ha andre databeskyttelsesregler enn de i ditt land eller landet du var i da du opprinnelig ga informasjonen . Der det er nødvendig, har vi på plass en løsning for å sikre at personopplysninger som overføres utenfor EØS er underlagt tilstrekkelig beskyttelse.

  Zinio har ansvar for behandlingen av personopplysning den mottar under Privacy Shield Principles og etterfølgende overføringer til en tredjepart som opptrer som en agent på sine vegne.

  Zinio forplikter seg videre til å samarbeide med EUs databeskyttelsesmyndigheter (DPAs) og den sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonskommissæren (FDPIC) og overholde rådene som er gitt av slike myndigheter om menneskelige ressursdata overført fra EU og Sveits i forbindelse med ansettelsen forhold.

  EU-amerikanske og sveitsisk-amerikanske personvernsbeskyttelse

  Når du overfører personopplysninger fra EØS og Sveits til USA, overholder Zinio EU-U.S.A. Privacy Shield Framework og Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som angitt av U.S. Department of Commerce.

  Zinio følger retningslinjene for personvern. Zinio overholder EU-U.S.A. Privacy Shield Framework og Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som angitt av det amerikanske handelsdepartementet angående innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon overført fra EU og Storbritannia og / eller Sveits til USA. Zinios morselskap (Naviga Inc. (“Naviga”)) har sertifisert overfor Handelsdepartementet at det overholder Privacy Shield Principles for varsel, valg, ansvar for videreoverføring, sikkerhet, dataintegritet og formålsbegrensning, tilgang og regress, tvangsfullbyrdelse og ansvar. Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene i denne policyen og Privacy Shield Principles, skal Privacy Shield Principles styre. Hvis du vil lære mer om Privacy Shield-programmet og se Navigas sertifisering, kan du gå til https://www.privacyshield.gov/.

  For å håndheve samsvar med Privacy Shield, er vi underlagt etterforskningsmyndigheten og den amerikanske føderale handelskommisjonen.

  Hvis Zinio har mottatt dine personopplysninger i USA og deretter overfører dem til en tredjepartens agent eller tjenesteleverandør for behandling, og slike tredjepartsagenter eller tjenesteleverandører behandler dine personopplysninger på en måte som er i strid med Privacy Shield-prinsippene, vil Zinio forblir ansvarlig under Privacy Shield Principles, med mindre Zinio kan bevise at det ikke er ansvarlig for hendelsen som medfører skaden.

  De amerikanske datterselskapene til Naviga som også holder seg til Navigas Privacy Shield Principles er Naviga Inc .; Naviga Mobile, Inc .; Mediasota, LLC; Markedsføring G2, LLC; MG2 ConneXt, LLC; Zinio Corporation, Inc.; Zinio, LLC; og ZinioPro, LLC.

  1. Spørsmål, anliggende eller klager

  Ditt personvern er viktig for oss. Hvis du har spørsmål, anliggende eller klager angående måten vi samler inn og håndterer informasjonen din, kan du kontakte oss via e-post på dataprotection@zinio.com. Siden e-postkommunikasjon ikke alltid er sikker, må du ikke ta med sensitiv informasjon i e-postene dine til oss. Du kan også kontakte oss på mail på følgende måte:

  Innenfor U.S.A:

   

  Zinio

  7900 International Drive, Suite 800

  Bloomington, MN 55425

   

   

  Innenfor Den europeiske union:

   

  Zinio

  Avenida Diagonal 605, 8ª planta

  08028 Barcelona, Spain

  Zinio vil ta enhver personvernklage på alvor og enhver klage vil bli vurdert av en passende person med sikte på å løse ethvert problem på en betimelig og effektiv måte. Vi ber om at du samarbeider med oss ​​under denne prosessen og gir oss all relevant informasjon vi måtte trenge.

  I samsvar med Privacy Shield-prinsippene forplikter Zinio å løse klager på vår innsamling eller bruk av din personopplysninger. EU og sveitsiske personer med henvendelser eller klager angående retningslinjene våre for personvern skal først kontakte Zinio på: dataprotection@zinio.com.

  Zinio, gjennom Naviga, har videre forpliktet seg til å henvise uavklarte klager om beskyttelse av personvern til Privacy Trust (se https://www.privacytrust.com/cert/296507.html), en alternativ leverandør av tvisteløsning som ligger i USA. Hvis du ikke mottar rettidig bekreftelse på klagen din fra oss, eller hvis vi ikke har adressert klagen til din tilfredshet, kan du gå til https://www.privacytrust.com/drs/Naviga for mer informasjon eller sende inn en klage. Tjenestene til Privacy Trust leveres uten omkostninger for deg.

  Naviga gir muligheten, under visse betingelser, for den enkelte å påberope seg bindende voldgift.

  For å håndheve samsvar med Privacy Shield, er vi underlagt etterforsknings- og håndhevingsmyndigheten til den amerikanske føderale handelskommisjonen.

   

  ERKLÆRING OM COOKIES

  Sidst opdateret: 15. oktober 2019.

  På denne side kan du læse om brugen af cookies og lignende teknologier fra Zinio LLC, et Delaware-selskab med begrænset ansvar (på vegne af sig selv og dets datterselskaber, "vi" eller "os"), på vores websteder og andre online eller mobile applikationer (hver især et "websted" eller samlet benævnt "websteder"). Hvis du har spørgsmål til denne erklæring, bedes du sende en mail til support@zinio.com.

  Vi bruger disse teknologier til at administrere webstederne, analysere tendenser, til at spore brugernes navigation på webstederne og til at levere tilpassede brugeroplevelser samt målrettede anbefalinger og reklamer (hvis det er relevant). Denne side indeholder en forklaring af, hvad disse teknologier er, og en angivelse af dine rettigheder til at styre vores brug af dem.

  Første gang du har adgang til webstederne, modtager du muligvis en meddelelse om, at du bruger cookies og lignende teknologier. Ved at klikke på "accepter", lukke beskeden eller fortsætte med at gennemse siderne, er du hermed indforstået med og accepterer brugen af disse teknologier, som beskrevet i denne erklæring om cookies.

  Du behøver ikke at acceptere cookies, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage (se herunder afsnittet Sådan styrer du cookies). Du kan ændre dine browserindstillinger for at nægte eller begrænse cookies, og du kan slette dem, når de er placeret på din enhed til enhver tid. Hvis du ikke accepterer eller sletter vores cookies, kan nogle områder på vores websteder, du har adgang til, være længere tid om at virke eller de fungerer muligvis ikke korrekt.

  1. Hvad er cookies?

  Cookies er små filer, der indeholder en streng med tegn, som vi gemmer på din computer eller mobilenhed, når du besøger webstederne. Når du besøger webstederne igen, tillader cookies, at vi genkender din browser. Cookies gemmer muligvis dine præferencer og andre oplysninger, men kan ikke læse data fra din harddisk eller læse cookiefiler oprettet af andre websteder.

  Cookies, der er indstillet af en webstedsejer, kaldes "Cookies fra oprindeligt websted". Cookies indstillet af andre parter end webstedsejeren kaldes "tredjepartscookies". Tredjepartscookies gør det muligt for tredjepartsfunktioner at blive leveret på eller gennem webstederne (dvs. reklame, funktioner vedrørende sociale medier og analyse).

  2. Cookies, vi bruger

  Når du bruger og har adgang til tjenesten, placerer vi muligvis et antal cookies-filer på din computer eller mobilenhed.

  Vi bruger cookies af forskellige årsager. Cookies gør det lettere for dig at logge på og bruge webstederne under besøg. De aggregerede oplysninger, der er indsamlet, gør det muligt for os at analysere trafikmønstre og målrette vores brugeres interesser. Dette hjælper os med at give dig en bedre oplevelse ved at forbedre indholdet og gøre vores sider mere brugervenlige.

   

   

    

   

  Bemærk, at tredjepart (herunder for eksempel annoncenetværk og udbydere af eksterne tjenester som webtrafikanalysetjenester) bruger cookies, som vi ikke har kontrol over. Disse cookies er sandsynligvis analytiske cookies, performancecookies eller målrettede cookies. Disse virksomheder bruger muligvis oplysninger om dine besøg på dette og andre websteder for at levere relevante annoncer om varer og tjenester, som du muligvis er interesseret i. De kan også bruge teknologi, der bruges til at måle effektiviteten af annoncer.

  2. Dine valg med hensyn til cookies

  Første gang du har adgang til webstederne, modtager du muligvis en meddelelse om, at du bruger cookies og lignende teknologier. Ved at klikke på "accepter", lukke beskeden eller fortsætte med at gennemse siderne, er du hermed indforstået med og accepterer brugen af disse teknologier, som beskrevet i denne erklæring om cookies.

  Du behøver ikke at acceptere cookies, og du kan trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, selvom du muligvis ikke er i stand til at bruge visse funktioner på webstederne, kan du muligvis ikke gemme dine præferencer, og nogle af vores sider vises muligvis ikke korrekt. Du kan gøre dette ved at aktivere indstillingen i din browser, der giver dig mulighed for at afvise indstillingen af alle eller visse cookies.

  Følg nedenstående links for at få nyttige oplysninger til de mest populære browsere:

   

   

  Derudover kan du foretage valg af annonceringscookies ved at besøge: https://www.aboutads.info/choices/, https://www.networkadvertising.org/choices/ ; eller https://youronlinechoices.com/

  1. Webbeacons

  Ud over cookies bruger vi muligvis andre teknologier til at genkende og spore besøgende på vores websteder. En webbeacon (også kendt som en "sporingspixel" eller "klar GIF") er et klart grafisk billede (typisk et-pixeltag), der leveres via en webbrowser eller HTML-mail, typisk sammen med en cookie.

  Webbeacons giver os for eksempel mulighed for at overvåge, hvordan brugere navigerer mellem siderne på vores websted, og spore adgang til vores kommunikation, og forstå om brugere er kommet til vores websteder fra en online annonce, der vises på en tredjeparts websted, og for at måle, hvordan annoncer er blevet set, og forbedre webstedets ydeevne.

  1. Her kan du finde mere information om cookies

  Du kan få flere oplysninger om cookies og følgende tredjepartswebsteder:

  1. Generelt 

  Yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger dine oplysninger, findes i vores privatlivspolitik: https://www.zinio.com/legal/terms#policy

  Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at foretage ændringer af denne erklæring om cookies til enhver tid og af enhver grund. Vi advarer dig om ændringer ved at opdatere "sidst opdateret"-datoen for denne erklæring.  Det er dit ansvar regelmæssigt at gennemgå denne erklæring om cookies for at holde dig informeret om opdateringer. Du er underlagt, og du betragtes som værende blevet gjort bekendt med og at have accepteret ændringerne af denne erklæring om cookies ved din fortsatte brug af webstederne efter den dato, hvor en sådan revideret erklæring om cookies er offentliggjort.

  Denne erklæring er udarbejdet på engelsk og kan af hensyn til bekvemmelighed oversættes til andre sprog.  I tilfælde af uoverensstemmelser mellem en eller flere oversættelser af denne erklæring og den originale engelske version, har den engelske version af denne politik forrang.

  Hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer omkring denne erklæring om cookie og tilhørende praksis, bedes du sende en mail til support@zinio.com