Cara

Haf 2021

Cylchgrawn lliwgar, 72 tudalen, gan ferched am ferched Cymru. Mae'n llawn erthyglau ar iechyd, ffasiwn, teithio, bwyd, materion cyfoes, steilio cartref a llawer mwy!

País:
United Kingdom
Idioma:
Welsh
Editor:
Cwmni Cara
Periodicidad:
Quarterly
4,04 €(IVA inc.)
12,13 €(IVA inc.)
3 Números

en este número

1 min.
golygyddol

Does dim byd fel tywydd braf i godi calon – yn enwedig ar ôl y flwyddyn ddiwethaf! Mae llawer o bobl wedi bod yn edrych ymlaen at yr haf yma ers amser hir. Amser a ddengys pryd y cawn ni deithio dramor eto, ond yn y rhifyn hwn cawn glywed am sawl menyw sydd wedi teithio ymhell – fel Rose Jones ar dudalen 63 sy’n sôn am ei gwaith yn y Môr Tawel, a Gwenllian Jones Palmer sy’n trafod ei hanes hi fel Cymraes ar ochr arall y byd yn Sydney (t. 10). Felly, am nawr, cawn ni yng Nghymru gyfle i werthfawrogi’r hyn sydd gyda ni ar ein stepen drws. Yn erthygl Ceri Norton ar dudalen 70 gallwch ddarllen am ei phrofiadau yn dringo mynyddoedd a nofio, gan ddod o…

f0001-01
5 min.
“mae’r bar ar agor! ”

52 awr ar ôl deffro yn y gwely mewn pwll o ddŵr a wadlo i’r gawod fel Martha Cwac Cwac yn gyffro i gyd, dath Wini Nel i’r byd. Fy merch fach berffeth ’da mop o wallt du, bysedd hir elegant a’r wyneb bach gore fi erioed ’di gweld. Ma stori ei genedigeth hi yn un trên o fethiannau. Nath popeth o’n i ’di gobeithio fydde ddim yn digwydd, ddigwydd. Ar ôl neud cwrs hypnobirthing anhygoel ar y we, o’n i wir yn edrych mlân i roi genedigeth. O’dd ’da fi syniad clir o be o’n i DDIM isie i ddigwydd yn yr enedigeth. O’n i ddim isie ca’l fy indiwso, o gwbl. O’dd y gair ‘induce’ fel yngan ‘Voldemort’, ac o brofiade pawb o’n amgylch i do’dd indiwso byth yn arwain…

f0004-01
6 min.
dolgellau mynydd, mor a hyni byns maggi!

Mae’n siŵr bod amryw ohonoch chi wedi gweld arwyddion am Ddolgellau wrth ymlwybro ar hyd yr A470, ond llawer llai wedi mentro i mewn i’r dref ei hun. Falle fod rhai ohonoch chi’n cofio maes parcio’r Marian dan ei sang yn ystod oes aur y Sesiwn Fawr, a ‘Sombreros yn y glaw’ (yn llythrennol!) Anweledig yn y blynyddoedd diweddar. Yn wir, tase walie’n gallu siarad, dwi’n siŵr y bydde ambell stori a chwedl i’w clywed gan furie’r dref hynafol. Be ydy’r peth cynta mae pobl yn cofio amdano wrth feddwl am Ddolgellau? Cader Idris fel arfer! Yn ystod y gwanwyn a’r haf, mae’r dref yn byrlymu o bobl isio dringo’r mynydd. Ond mae ’na gymaint o fynyddoedd eraill i’w dringo yng nghysgod y Gader, ac un ohonynt yn uwch! Mae’r Aran…

f0006-01
9 min.
“mae hyn yn mynd i fod yn hwyl!”

Beth yw dy hanes di, Gwenllian? Dwi’n un o dri o blant – yn y canol hefo dau frawd bob ochor, Siôn a Rhodri. Ges i fy ngeni ar fferm Glan Alaw yn Llanfigael, Sir Fôn a fy mhwyso ar sgêls ieir gan Dad. Fuon ni’n byw wedyn ar stad Pencraig hefo geifr yn dringo drwy’r ffenestri, mewn carafán yn Llanddona, wedyn ar stad ym Modffordd tan o’n i’n 6. O’n i’n methu ynganu ‘s’ a dwi’n cofio’r hogia mawr yn Ysgol Gynradd Bodffordd yn chwerthin pan oeddan nhw’n gofyn dro ar ôl tro beth oedd am fy nhraed: “Llana a llgidia!” Symudon ni wedyn i dyddyn Pant-y-gist yn Rhosgoch ac es i Ysgol Garreglefn. Plentyndod hudolus dwi’n ei gofio – ambell ffeit ond, yn bennaf, cael bod yn yr awyr agored,…

f0010-01
4 min.
sydney

Er nad yw hi’n syniad da i chi hedfan i ben draw’r byd am benwythnos yn unig, dyma rai o uchafbwyntiau Sydney, os byddwch chi’n ddigon lwcus i allu teithio yno rywbryd! Y Tŷ Opera Y Tŷ Opera Dyma un o ddelweddau mwyaf eiconig y byd – Tŷ Opera Sydney yn harbwr y ddinas. Mae’r adeilad gosgeiddig wedi ei ffurfio i adlewyrchu hwyliau llong, neu gregyn, ac yn sefyll ar benrhyn cul wedi ei amgylchynu gan ddŵr. Y Bont Adeiladwyd y bont, neu’r ‘Coathanger’ yn ôl y bobl leol, yn 1932 a dyma’r bont ddur fwaog fwyaf yn y byd. Mae’n cysylltu harbwr y de a’r gogledd ac mae’n 134 metr o uchder ar ei man uchaf. Mae dau drac rheilffordd ar ei hyd, yn ogystal â thraffordd 8 lôn a lle i gerddwyr…

f0014-01
12 min.
mynd dan groen y dylanwadwyr

Byw bywyd ar blatfform Marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol mae dylanwadwyr, ac yn y bôn maen nhw’n bobl sydd â’r pŵer i ddylanwadu ar arferion prynu neu weithredoedd eraill trwy uwchlwytho cynnwys gwreiddiol – wedi’i noddi yn aml – i lwyfannau fel Instagram, YouTube, Snapchat neu sianeli ar-lein eraill. Un sydd wedi dod i’r amlwg dros y blynyddoedd diwethaf yw Jessica Davies. “Wnes i ddechrau modelu pan o’n i’n 18 mlwydd oed, ac roedd Instagram yn blatfform eitha newydd, lle’r oedd pawb jyst yn taflu ffilter Valencia ar eu lluniau, a dyna ni!” meddai’r dylanwadwr o Aberystwyth. Ond buan iawn y datblygodd y platfform i’r Instagram ry’n ni’n gyfarwydd ag e nawr, ac roedd hi’n lwcus, meddai, i ennill dilynwyr newydd yn naturiol wrth iddi wneud mwy o waith modelu. “Dwi’n siarad lot am iechyd…

f0018-01