Cara Gwanwyn 2020

Cylchgrawn lliwgar, 72 tudalen, gan ferched am ferched Cymru. Mae'n llawn erthyglau ar iechyd, ffasiwn, teithio, bwyd, materion cyfoes, steilio cartref a llawer mwy!

País:
United Kingdom
Idioma:
Welsh
Editor:
Cwmni Cara
Periodicidad:
Quarterly
4,07 €(IVA inc.)
12,21 €(IVA inc.)
3 Números

en este número

1 min.
golygyddol

Mae’r rhifyn hwn yn rhifyn llawn dathlu. Anghofiwch beth sy’n digwydd yn y byd tu allan (ac mae ’na lot yn digwydd!) a dathlwch y menywod creadigol a dewr sydd rhwng y cloriau. Dyma ben-blwydd cylchgrawn Cara yn 1 oed! Pen-blwydd hapus i ni – a iechyd da i flwyddyn, a degawd arall! Rydyn ni’n dathlu camp enillydd ein cystadleuaeth gyntaf, sef Marged Elen Wiliam, awdur newydd 24 oed. Gallwch ddarllen ei stori fer wefreiddiol ar dudalen 28, a gweld y darlun arbennig gan Lleucu Non sydd wedi ei gomisiynu’n arbennig i gyd-fynd â hi. Mae’r ymateb aruthrol gawson ni i’r gystadleuaeth wedi gwneud i ni feddwl bod angen cynnal mwy o gystadlaethau amrywiol yn y dyfodol, felly cadwch lygad ar dudalennau Cara ar y cyfryngau cymdeithasol. Cadwch lygad barcud hefyd…

f0001-02
3 min.
beth yw’r gair cymraeg am ‘nude’?

Mae 2020 wedi dechre fel dwi’n gobeithio neith e barhau – yn brysur, yn addysgiadol ac yn heriol. Dwi newydd orffen taith anhygoel gyda Theatr Clwyd am gydsynio rhywiol. Yn y darn theatrig yma, Consent, roedd sôn am secstio, neu fel mae pobl ifanc gogledd Cymru yn ei alw, anfon nudes… Noethlun? Noethlymlun?! Pwrpas y sioe oedd dysgu pobl ifanc bod poblogrwydd anfon noethluniau wedi golygu bod angen creu cyfraith newydd, ac y dylen nhw fod yn gwbl glir beth yw telerau’r gyfraith a meddwl ddwywaith cyn anfon na derbyn lluniau o’r fath. Mae’n hollol ddu a gwyn – mae anfon noethluniau yn anghyfreithlon. Mae’r gyfraith yn datgan yn glir – os ydych chi dan 18 oed ac yn tynnu llun o unrhyw beth fyddai o dan eich bicini, rydych chi’n meddu ar…

f0004-01
3 min.
goblygiadau cyd-fyw

Yn yr oes sydd ohoni, mae llawer o gyplau yn dewis cyd-fyw. Mae’n bwysig felly ystyried y goblygiadau cyfreithiol, yn enwedig pan mae eiddo yn dod yn rhan annatod o’r berthynas. Prynu tŷ yw un o’n prif fuddsoddiadau, ac yn gyffredinol, mae gan gyplau sy’n cyd-fyw lai o hawliau cyfreithiol na chyplau priod neu bartneriaethau sifil. A rhaid cofio bod sefyllfa pawb yn wahanol, e.e. efallai fod plant gan un partner, neu fod un o’r ddau wedi ysgaru neu wedi ymddeol. Os pryniant rhannol yw’r eiddo, dylid ystyried o ble mae’r ernes (deposit) yn dod. Os bydd rhieni yn helpu, yna dylid rhoi ystyriaeth i Weithred Ymddiriedolaeth (Declaration of Trust) i warchod y swm yma. O dan y Ddeddf Tir, pan fydd yr eiddo yn enw dau berson (sy’n ddibriod) bydd yr…

7 min.
gwisgo heb y gwastraff

Mae tymhorau traddodiadol y byd ffasiwn wedi hen ddiflannu erbyn hyn. Nid yn unig fe welwch chi ddillad newydd ar eich hoff wefannau ffasiwn bob wythnos, mae rhai newydd yn ymddangos yno bob dydd erbyn hyn! Mae’r diwydiant ffasiwn yn cynhyrchu dros 1 BILIWN o ddillad unigol bob blwyddyn, a miliynau o’r rheini’n cael eu gwastraffu. Mae tua 10,000 o eitemau yn cael eu hanfon i’r tomenni gwastraff bob pum munud yn y Deyrnas Unedig yn unig. Yn ôl un arolwg gan VICE UK a holodd 9,549 o ddilynwyr ar Snapchat, mae 23% yn prynu dilledyn a’i wisgo un waith yn unig cyn ei daflu. Hanes ffasiwn cyflym Dechreuodd cwmnïau fel H&M, Zara a Topshop rhwng 1947 ac 1969 gyda’r nod o werthu dillad rhad, ffasiynol. Yn ystod y 1950au datblygodd cynhyrchu,…

f0006-01
5 min.
aeliau heb eu hail

Steiliau aeliau trwy’r oesoedd Groeg a Rhufain Yn hen fyd y Groegiaid a’r Rhufeiniaid roedd y merched yn gwerthfawrogi purdeb, felly roedd yr aeliau yn cael eu gadael yn naturiol a thrwchus ac weithiau’n cael eu llenwi i fewn gyda phowdwr du i greu golwg fwy pwerus. Roedd yr unibrow yn cael ei ystyried yn nodwedd hardd a ffasiynol. Y Canol Oesoedd Y talcen oedd y nodwedd bwysicaf yn y cyfnod hwn, felly roedd llawer o fenywod yn cael gwared o’r aeliau a’r amrannau yn gyfan gwbl. Pan oedd y Frenhines Elisabeth ar yr orsedd, roedd rhai’n lliwio eu gwallt naturiol yn lliw mwy coch er mwyn ymdebygu i’r frenhines ei hun. 1920au–30au Erbyn hyn, y ffasiwn oedd cael aeliau tenau iawn a byddai menywod yn defnyddio Vaseline i ychwanegu sglein i’r aeliau. Roedd merched ifanc…

f0010-01
6 min.
ategolion atyniadol

Ategolion, accessories, atodiadau, ychwanegiadau. Drwy newid yr ategolion, gallwch addasu’r un wisg mewn nifer o ffyrdd – o fod yn wisg ymarferol ar gyfer y dydd i fod yn wisg arbennig ar gyfer noson allan. Gallwch wisgo treinyrs, bag mawr, sgarff a het ar gyfer y dydd, yna eu newid am sodlau, bag llaw bach, clustdlysau a minlliw, a bant â chi am noson o hwyl! Mae’r darnau yma’n hollbwysig yng nghwpwrdd dillad merch. Erbyn hyn, dylai pawb fod yn llawer mwy ymwybodol o effaith creu ffabrig a dillad ar ein planed, felly prynu llai a phrynu’n ofalus yw’r nod, ac wrth brynu yn ymwybodol gallwch ddewis dillad sydd yn hyblyg ar gyfer achlysuron gwahanol. Dylai pawb fod yn llawer mwy ymwybodol o effaith creu ffabrig a dillad ar ein planed…

f0014-01