Cara Gwanwyn 2021

Cylchgrawn lliwgar, 72 tudalen, gan ferched am ferched Cymru. Mae'n llawn erthyglau ar iechyd, ffasiwn, teithio, bwyd, materion cyfoes, steilio cartref a llawer mwy!

País:
United Kingdom
Idioma:
Welsh
Editor:
Cwmni Cara
Periodicidad:
Quarterly
4,07 €(IVA inc.)
12,21 €(IVA inc.)
3 Números

en este número

2 min.
golygyddol

Mae’r gaeaf tywyll y tu ôl i ni erbyn hyn, ac am aeaf hir! Beth wnaethoch chi i lenwi’r oriau tywyll? Darllen efallai? Dyna beth wnaethon ni! Ac mae’n ymddangos mai dyna mae llawer o ddarllenwyr Cara wedi’i wneud hefyd, gyda phob copi o argraffiad cyntaf Adref, ein cyfrol o straeon byrion gan 28 o fenywod, wedi’i werthu o fewn ychydig wythnosau! Mae eich cefnogaeth yn golygu cymaint i ni, felly DIOLCH! Ac wrth sôn am lyfrau – mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai cyffrous, gyda lansiad ein clwb llyfrau newydd sbon. Dilynwch ni ar Instagram ac ymunwch â’n grŵp Facebook i ymuno yn y drafodaeth. Ac ar dudalennau 65–67 cewch glywed hanes her ddarllen arbennig un Gymraes sy’n byw yn Awstralia. Ychydig yn nes adre, yma yng Nghymru mae hon…

f0001-01
1 min.
gwneud y pethau bychain

EIRY PALFREY Mi hoffwn i … gael brechlyn yn erbyn Covid, ac wedi hynny, mentro allan i’r byd mawr. … deithio eto yn ein hannwyl fotorhôm i Sir Benfro, Ardal y Llynnoedd, ac i Sbaen i ymweld â fy merch Sian-Elin. … roi cwtsh i ffrindie a theulu, a chydfwynhau paned neu bryd o fwyd. Mi hoffwn i FYW! EFA LOIS Mi hoffwn i … wneud mwy o gyweirio dillad – rhaid dechrau parchu a thrwsio’r dillad sydd gyda ni, a lleihau faint sy’n mynd i gladdfeydd sbwriel. … ddarllen Hope in the Dark gan Rebecca Solnit, Begin Again: James Baldwin’s America and its Urgent Lessons for Today gan Edie S. Glaude Jr, a rhifyn o’r cylchgrawn Shado ar Gyfiawnder Hinsawdd (Climate Justice). … yfed mwy o de rhosyn, a the hibisgws a llugaeron. LLINOS DAFYDD Mi hoffwn i … wneud mwy…

f0004-01
4 min.
colli ffrind

Ma pawb wedi colli rhywbeth ’leni, boed yn sesh Dolig, deposit ar wylie neu gwtsh pen-blwydd gan Mam. Ond un peth do’n i ddim wedi paratoi fy hunan at ei golli oedd golwg ar fy minci-bo. Rhyw ddydd Llun llwyd ym mis Rhagfyr es i ati i neud tamed bach o waith cynnal a chadw ar fy nghorff, a cha’l sioc o ddarganfod am y tro cynta yn ’y mywyd nad o’n i’n gallu gweld rhwng ’y nghoese! I esbonio: nid dim ond pwyse ychwanegol diflastod y cyfnode clo sydd ar ’y mol i, dwi hefyd yn feichiog, ac wedi bod yn tyfu person bach ers 29 wythnos (wrth i fi sgwennu’r erthygl yma). Dyma ’mabi cynta i, a ma pob math o scenarios dramatig/gwirion/afrealistig wedi rhedeg drwy ’mhen i yn y…

f0006-01
14 min.
lliw glas groeg

Beth yw dy hanes di, Menna? Dwi’n wreiddiol o Bontuchel, yng nghyffiniau Rhuthun, yr unig ferch allan o bedwar o blant. Roedd fy mrodyr i gyd efo obsesiwn am bêl-droed a finnau efo fy mhen un ai mewn llyfr neu yn y cymylau. Roedd yna lot o hwyl ac antur wrth dyfu i fyny mewn pentref bach efo digon o le i chwarae. I ddeud y gwir, tasa fy mhlant i’n gwneud chwarter y pethau roedden ni’n arfer gwneud, byddwn i’n byw mewn stad o bryder o hyd. Rhaid i mi edmygu fy rhieni am roi’r fath ryddid i ni. Es i i Ysgol Cyffylliog, yna i Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, ac ar ôl gadael ysgol, es ar gwrs ysgrifenyddol yng Ngholeg Llysfasi cyn dechrau gweithio i Popeth Cymraeg yn Ninbych a mynd…

f0008-05
12 min.
mabwysiadu’n ‘agor byd o gariad

Fe wnaeth podlediad Cymraeg cyntaf Asiantaeth Mabwysiadu Cymru, ‘Dweud y Gwir yn Blaen: Straeon Mabwysiadu’, daflu goleuni y llynedd ar brofiadau Cymry Cymraeg o fabwysiadu, ac mae’n fwy posib nag erioed i unrhyw un wneud hynny bellach. Dim ond hi a fi I Sioned Roberts, dydy bod yn sengl ddim yn golygu nad yw mabwysiadu’n opsiwn. Pan ddaeth hi’n amlwg nad oedd cael plentyn yn naturiol yn bosib iddi, roedd rhaid meddwl am ffordd wahanol. “Ro’n i wastad yn gwybod ’mod i eisiau cael plant, eisiau bod yn fam. Roedd o’n rhan o gynllun bywyd, a phan ges i wybod na fyddwn i fyth yn gallu cario plant yn naturiol, roedd o’n gnoc go hegar,” meddai Sioned, sy’n wreiddiol o Ddolgellau ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd. Cafodd ddiagnosis o afiechyd o’r enw…

f0014-01
7 min.
cegin newydd ar gyllideb dynn

Mae chwilio am gegin newydd yn gallu dychryn rhai pobl – mae cymaint o elfennau gwahanol ac mae’n anodd gwybod lle i ddechrau. Peidiwch â phoeni, dwi am fynd â chi drwy’r broses o adnewyddu fy nghegin i, sut i gadw at gyllideb a sut i wneud y gegin yn fwy cartrefol. Pan oeddwn yn chwilio am gegin newydd, roedd prisiau rhai cwmnïau yn mynd ymhell y tu hwnt i’n cyllideb ac yn ein dychryn ni. Mae’n werth gwneud digon o ymchwil cyn dewis lle i brynu eich cegin, ac roeddwn i wedi mynd trwy lawer o adolygiadau cyn gwneud penderfyniad. Ac ar ôl llawer o waith chwilota, dyma ni’n dewis IKEA. Roedd prisiau rhai cwmniau yn mynd ymhell y tu hwnt i’n cyllideb ac yn ein dychryn ni. Un o’r pethau gorau…

f0019-01