ZINIO logo
EXPLOREMY LIBRARY
Rubicon Történelmi Magazin

Rubicon Történelmi Magazin 2020/10.

Add to favorites

Változatos tematikánk előtérbe helyezi a magyarok történetét, az egyetemes történelmet pedig magyar nézőpontból is vizsgáljuk. Szakmai szemlélettel, harag és részrehajlás nélkül mutatjuk be múltunk megosztó pillanatait és személyiségeit is. Stílusunk olvasmányos, közérthető és képekben gazdag, hiszen a történelem nem csak egy szűk szakmai közösség közkincse.

Read More
Country:
Hungary
Language:
Hungarian
Publisher:
Rubicon-Haz Kft
Frequency:
Monthly
SPECIAL: THIS MONTH'S TOP PICKS!
SUBSCRIBE
$36.67
12 Issues

in this issue

11 min.
a szabadkőművesség eredete

Esszénusok, templomosok, alkimisták és rózsakeresztesek. A laikus közvélemény által egyszerűen csak titkos társaságként emlegetett zárt beavatási szervezetek és különösen a feléjük irányuló, kielégíthetetlen kíváncsiság végigkíséri az emberiség történelmét. Többségük már rég nem létezik, mégis mindmáig összeesküvés-elméletek kedvenc céltáblái. Az érdeklődés persze érhető, elvégre ki ne szeretné tudni, mi van a lefüggönyözött ablakok és a különleges szimbólumok mögött. De hogy kerülnek a sorba a kőfaragók eszközeivel bűvészkedő szabadkőművesek, és egyáltalán, melyikük is a szabad: a kő vagy aki megműveli? Az építészet a tudomány és a művészet sajátos keveréke. Tudomány, hiszen természeti törvényeket alapul véve dolgozik. Művészet, mivel az épületek tervezése kreatív tevékenység, amely során esztétikának és funkcionális szempontoknak egyszerre kell érvényesülniük. Nem véletlen, hogy az építészet az emberi történelem kezdeteitől megkülönböztetett figyelemben részesült, elvégre embertől független erők keverednek benne az ember akaratával. HERMETIKUS HAGYOMÁNYOK Az építőés…

5 min.
szabadkőműves kislexikon

Beavatási fok:mint a hermetikus hagyományok szerint működő beavatási szervezetek többsége, úgy a szabadkőművesség is beavatási fokok szerint működik. Minden beavatási fok újabb ismeret- és tudásmennyiséget, ezzel összefüggésben pedig el- mélyültebb bölcsességet jelent. Csak az a szabad- kőműves léphet a következő beavatási fokra, aki teljesítette jelenlegi fokának követelményeit, és akit a páholy magasabb beavatási fokon álló tag- sága érdemesnek talál a továbblépésre. Felügyelő: a páholy szervezeti és rituális működé- sének egyik fontos tisztsége. Főmester: a páholy vezető tisztségviselője, meg- határozott időre választják a tagok közül. Hermetikus hagyományok: azon beavatási társa- ságokat értjük ezalatt, amelyek tudásukat elsődle- gesen szimbólumok és allegóriák formájában őrzik és kizárólag tagjaikkal közlik. Inas: a szabadkőművesség legelső beavatási foka. Kelet: a szabadkőműves szimbolikában a fényt, a bölcsességet, a világosságot jelenti, pragmatikusan pedig a műhely/templom azon részét, ahol a fő- mester széke és a…

7 min.
az első magyar szabadkőművesek

Az eddigi szakirodalom szerint az első magyar szabadkőművesek az 1742-ben – Lotharingiai Ferenc (Mária Terézia férje) kezdeményezésére – alakult, Három törvényhez (Aux trois canons) nevet viselő bécsi páholy tagjai voltak. A francia nyelven működő páholyba beavatást nyert többek között Székely László kapitány, Kempelen András százados, Báróczi Sándor testőríró, Draskovich Kázmér őrnagy (a híres szabadkőműves Draskovich János apja), gróf Esterházy Ferenc, gróf Bethlen Gábor, báró Brukenthal Sámuel, báró Kemény László, báró Kemény János és gróf Kemény József. Az újabb kutatások két korábbi, az 1730-as években külföldi páholyokban felbukkanó magyar szabadkőművest azonosítottak. ESTERHÁZY PÁL ANTAL Esterházy Pál Antalt (1711–1762) 1733. augusztus 7-én avatták be a londoni Suffolk utcai, francia nyelven működő páholyba Philipp Karl von Eltz-Kempenich mainzi választófejedelem egyik nemes rokonával együtt. A páholytalálkozóról a Daily Advertiser egy 1733. augusztus 9-ei cikke tudósít. Erről…

42 min.
a magyar szabadkőművesség

„Fulladjon meg Ady Endre lehetőleg máma még” – Szabolcska Mihály nevét manapság a legtöbben Karinthy Frigyes elhíresült paródiája révén ismerik. Pedig a három érintettet a személyeskedésektől sem mentes irodalmi csatározásokon kívül még egy dolog összekötötte: Ady és Szabolcska biztosan, Karinthy pedig egyes források szerint feltehetően szabadkőműves volt. Néhány évtizeddel a modern szabadkőművesség- nek az angol nagypáholy megalakulásához köthető megszületése után a mozgalom – elsősorban német közvetítéssel – Magyarországon is megjelent, és noha egymástól markánsan különböző politikai rendszerek egyaránt betiltották, volt idő, amikor a hazai értelmiség színe-java vala melyik páholy kötelékébe tartozott. A magyar szabadkőművesség sokszínűségét a fenti példán túl az is jelzi, hogy a páholytagsággal hosszabbrövidebb ideig rendelkező négy magyar miniszterelnök (Andrássy Gyula, Wekerle Sándor, Berinkey Dénes és Friedrich István) mindegyike a politikai paletta másmás részéhez köthető. Bár konkrét írásos nyom…

25 min.
a szabadkőművességtől a nyilvánosságig

A magyar demokratikus politikai kultúra a következő paradigmatikus szociokulturális szerveződési formákkal jellemezhető: titkostársasági demokratikus kultúra, magántársasági demokratikus kultúra, modern nyilvánosság. A titkostársasági demokratikus kultúra a szabadkőművességgel született. A modern szabadkőművesek is úgy érezték és hirdették, hogy Istennek, a Nagy Építésznek a művén munkálkodnak. Isten tökéletes világot teremtett, csak az ember erkölcsi tökéletesítésére van szükség, és ennek esélye abban rejlik, hogy az ember képes a megigazulásra. Képes azért, mert a Mindenható Építőmester egyben az embertől független értékrendet is biztosítja, amely értékrend jegyében az ember cselekedni képes. A portré alatt egy Ovidiusversrészlet található: „Nomen Arionum Siculas impleverat urbes, Captaque erat lyricis Ausonis ora sonis.” Azaz: „Híre betölti a városokat szikuloknak a földjén, s zengő lantjának rabja Itália is.” (Gaál László fordítása) A szöveg és a jobb oldalon elhelyezett dombormű a delfinen lovagló Arión…

13 min.
33 jelkép szabadkőműves szimbólumok a 18. században

A szabadkőműves jelképek fő forrása a kézművesek, különösen a kőfaragó céhek munkája, a Biblia, az építőmester – ség kora újkori spirituális felfogása és a szabadkőműves hagyomány. Értelmezésük az időben változik, többrétegű jelentésük szabadkőműves-rendszerenként, az elhelyezéstől és a szertartáskönyvektől függően kisebb-na gyobb mértékben különbözik. Az ún. magasfokokon más értelmezést kapnak és új elemekkel egészülnek ki; gyakran egymásra és különböző szöveghelyekre utalnak. Egy-egy szimbólum vagy szimbólumcsoport jelentéseiről önálló feldolgozások készültek – erre különösen a szőnyeg (tápisz) alkalmas, mert számos jelképet ábrázolnak rajta. Mások különféle rendszerekbe foglalják a szimbólumokat: például a 3×3 fő-, 3×3 mellékszimbólum, 3×3 élmény, 3 példázat és 3 igazo – lás, összesen 33 jelkép. ABLAK Három ablak: a napfény kelet, dél és nyugat felől süt be a páholyba. Arra utal, hogy Salamon templomának a hagyomány szerint észak felé nem volt ablaka, mivel…