ZINIO logo
EXPLOREMY LIBRARY
Rubicon Történelmi Magazin

Rubicon Történelmi Magazin 2020/11.

Add to favorites

Változatos tematikánk előtérbe helyezi a magyarok történetét, az egyetemes történelmet pedig magyar nézőpontból is vizsgáljuk. Szakmai szemlélettel, harag és részrehajlás nélkül mutatjuk be múltunk megosztó pillanatait és személyiségeit is. Stílusunk olvasmányos, közérthető és képekben gazdag, hiszen a történelem nem csak egy szűk szakmai közösség közkincse.

Read More
Country:
Hungary
Language:
Hungarian
Publisher:
Rubicon-Haz Kft
Frequency:
Monthly
SUBSCRIBE
$36.67
12 Issues

in this issue

1 min.
államférfi és legendák hőse

Az első modern újságíró, a hazai politikai nyilvánosság egyik első megteremtője. A leghatásosabb magyar szónok. A jobbágyfelszabadítás évtizedeken át állhatatos követelője és végül sikeres megvalósítója, aminek következtében 13 millió ember szabadult meg a földesúri függésből. A szabadságharc politikai vezetője, a független magyar állam kormányzóelnöke. 110 népdal több mint 600 változatában szerepel a neve. Az első világhírű magyar ember, akiről több települést neveztek el az Egyesült Államokban, mint a hazájában. „Kossuth apánk…” Kossuth Bostonban 1852-ben. Kormányzói bársonyatillájában, jellegzetes kalapjával azt az államférfit jeleníti meg, aki elnyomott nemzetének szószólója a nagyvilágban. Southworth és Hawes felvétele.…

1 min.
egy ismeretlen kossuth-kép

Kossuth skóciában 1855–1858 között; szabó Iván felvétele. A neves foto gráfussá váló hajdani honvédszázados minden bizonnyal akkor örökítette meg a volt kormányzót, amikor egyik előadókörútján fölkereste skóciát. A bútorzat Thomas rodger st. Andrews főutcáján található műterméhez köti a felvételt, ahol szabó Iván a „fényírás” mesterfogásait megtanulta. A tehet séges tanítvány 1856 második felében nyitott önálló műtermet Edinburgh-ban, de 1858-ban váratlanul, agyvérzés következtében elhunyt. Valószínű, hogy ez az a felvétel, amelyet a Photographic society 1858. évi kiállításának katalógusa szerint ő készített Kossuth Lajosról.…

18 min.
miskolczy ambrus kossuth lajos eperjesen

„Agyermek a férfi atyja” – írta William Wordsworth (1770–1850) jó száz évvel Freud előtt. Kossuthot apja boldog gyermekkor után az eperjesi evangélikus kollégiumba adta. Közelebb lett volna a sárospataki református kollégium, de annak társasági szellemét az atya „betyáros durvá”-nak tartotta. Lehetett benne valami, mert az országos hírű és tekintélyű pozsonyi lutheránus magyar-szlovák lelkész, Mossóczy Institoris Mihály (1731-1803) 1792-ben egyik levelében szépen kifejtette, „hogy kálvinista deáknak szavajárása ezen szó: Kurva az Anyád – csúnya az igaz, de nem az anyát rágalmazó, és nem oly szó, mint – ha abbul az anyára legkisebb gyalázás is térhetne, mert ők azt mondják a gróf gyermekeinek is”. Eperjesen jobban meg válogatták a szavakat. Kazinczy Ferenc 1781-ben csak ámult, hogy „itt négy nyelv van divatban. Az igazság emberei és a papság s a tanítók és tanulók…

1 min.
az idős kossuth az eperjesi alma materről

Nem kétséges, Eperjesen a kövek is beszéltek, ők képviselték az élő múltat. A Caraffa által kivégzett polgárok és a gályarabságra hurcolt prédikátorok szelleme jelen volt. Ezért vallotta az idősödő Kossuth hajdani kollégiumáról: „Ezen intézet termeiben, tanításának és történetének befolyása alatt vert lelkemben gyökeret ragaszkodásom őseimnek vallásához, melyet alkalmam volt tanúsítani a legválságosabb körülmények közt. Ott virra-dott fel lelkemben azon elveknek világossága, melyek vezéreltek viharos életemben a hazám és felebarátim iránti kötelességek ösvényén, melyek adtak, s meg vagyok győződve, hogy adni fognak halálom órájáig mind akaratot, mind elszántságot és erőt feláldozni életemet s a vagyonomat hazám eltörölhetlen jogainak megvédésére és a polgári, nemzeti és vallásszabadságnak szolgálatában.”…

37 min.
kossuth a polgári átalakulás alternatíváiról

Az 1848 tavaszán lezajlott vértelen/alkotmányos forradalmi átalakulás a magyar történelem és a nemzeti történelmi gondolkodás kiemelkedő fejezetét képezi. A folyamat alakításában meghatározó szerepet játszott a Batthyány Lajos gróffal szoros együttműködésben politizáló Kossuth Lajos. A kortársak körében s az utókor időnként fellángoló vitáiban felmerült a kérdés: a rendszerváltoztatás folyamatában helyenként alkalmazott radikális eszközök az ellenzéki vezér „javít – hatatlan” forradalmi alkatának – egyébként elkerülhető – szüleményei voltak? A Kossuth által képviselt program és taktika mennyiben felelt meg a magyar történelem speciális hagyományainak/adottsá-gainak, s hogyan viszonyult az 1848-ban kiteljesedő polgári modernizáció egyetemes értékrendjéhez, az európai mintákhoz? Kossuth Lajos – az alkotmányos polgári fejlődés elkötelezett híveinek egykorú közép-európai képviselőivel azonos álláspontra helyezkedve – pályafutása kezdetétől meggyőződéssel vallotta, hogy a liberális nacionalizmus programja a korszellemnek megfelelően „fátumszerűen” fog győzedelmeskedni, s ezért nincs is értelme ellene tevékenykedni. Az…

2 min.
az egyesületi mozgalom | a békés átalakulás kikényszerítésének eszköze

Kossuth a békés átalakulást szolgáló nyomásgyakorlás eszközeként, a közvélemény mozgósításának és a kormányzat befolyásolásának nem titkolt szándékával kezdeményezte a különböző társadalmi osztályokat egy zászló alá terelő, azaz az érdekegyesítő politika működtetését előmozdító egyesületi mozgalom kiteljesítését. A liberális ellenzék mértékadó politikusainak támogató részvételével kibontakozó törekvései eredményeként, az ún. „socialis út” állomásaiként jött létre többek között az Iparegyesület (1841), a Magyar Kereskedelmi Társaság (1843), és a Védegylet (1844). Amint azt Szabad György megállapította: „Széchenyivel ellentétben, aki minden hivatalos fórumon kívüli politikai tevékenységet lázításnak tekintett, Kossuth […] kész volt támogatni, sőt szervezni olyan társadalmi mozgalmakat, amelyek törvényszabta határok között az átalakulás, a polgárosító reformok, a nemzeti újjászületés céljait szolgálták.” S miközben „ezáltal is feloldáshoz kívánta segíteni a reformtábor nagy politikai ellentmondását, vagyis azt, hogy a kiváltságrendszer felszámolását békés reformok által a kiváltságosokból álló és…