Användarvillkor

Senast uppdaterad maj 2018

Välkommen till Zinio! Tillgång till och användning av Zinios webbplats på www.zinio.com “Webbplatsen”) och andra internettjänster tillhörande Zinio (tillsammans med tillgång till, och användning av, webbplatsen, “Tjänsten”) är föremål för följande användarvillkor (dessa “Villkor”). Vänligen läs dessa villkor noggrant. Att skapa ett konto hos Zinio, eller på annat sätt få tillgång till eller använda tjänsten, kommer att innebära att du har läst, förstår och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och Zinio LLC (“Zinio” eller “vi” eller "vår"). Om du inte accepterar dessa villkor får du inte använda tjänsten.

DESSA VILLKOR INNEHÅLLER GARANTIFRISKRIVNINGAR OCH ANDRA BESTÄMMELSER SOM BEGRÄNSAR ZINIOS ANSVAR. VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR I SIN HELHET.

1. Beskrivning av tjänsten

Tjänsten drivs av Zinio och omfattar webbplatsen genom vilken du beställer, prenumererar på och tar emot olika digitala tidningar och andra publikationer, innehåll och produkter (gemensamt kallade "Publikationerna"). Användning av programvaran Zinio Reader är också föremål för  Zinio Reader-licensavtalet.

2.Ditt konto

Vissa delar av tjänsten är endast tillgängliga för personer som har registrerat sig och fått ett lösenord från Zinio. Du får inte tillhandahålla eller använda lösenord, e-postadress eller annan information tillhörande någon annan i samband med tjänsterna. Du samtycker till att uppge sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv när du registrerar dig eller beställer publikationer från Zinio, samt att underhålla och uppdatera denna information för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomst till din dator, och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto, inklusive val och användning av innehåll och tjänster.

Tjänsten hos Zinio är endast tillgänglig för person som är 18 år eller äldre. När du registrerar dig hos Zinio, intygar du att du är minst 18 år.  Tjänsten kan innehålla material som anses olämpligt för minderåriga och som kan uppfattas av andra som obscena eller störande. Tjänsten är inte avsedd att användas av barn utan föräldrars eller vårdnadshavares medverkan, tillsyn och samtycke. Föräldrar eller vårdnadshavare som tillåter barn att använda tjänsten, är ansvariga för att avgöra om innehållet är lämpligt för barn.

3. Användarbeteende

Du får endast använda tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med dessa villkor, eventuella operativa bestämmelser som då och då fastställs av Zinio och  Zinio Reader-licensavtalet . Zinio förbehåller sig rätten att vägra erbjuda tjänster, avsluta konton eller annullera beställningar när som helst efter eget gottfinnande, inklusive, och utan begränsning, baserat på aktivitet av abonnent i strid med dessa villkor eller tillämpliga lagar och förordningar.

4.Internationella användare

Tjänsten kontrolleras, drivs och administreras av Zinio från dess kontor och servrar belägna i USA. Om du använder tjänsten från en plats utanför USA är du ansvarig för att följa alla gällande lokala lagar och förordningar. Du samtycker till att du inte kommer att använda tjänsten eller några publikationer tillgängliga via tjänsten i något land eller på något sätt som strider mot USAs Export Administration Act eller andra tillämpliga lagar och förordningar.

5. Immateriella rättigheter

Allt innehåll ingår som en del av tjänsten, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, och all programvara som används på webbplatsen, är egendom tillhörande Zinio eller dess leverantörer eller licensgivare och skyddas av amerikanska lagar samt tillämpliga internationella lagar och avtal, inklusive, och utan begränsning till, upphovsrätt och andra lagar och avtal som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du samtycker till att observera och följa alla sådana tillämpliga lagar och avtal, och att inte ändra, skymma eller ta bort meddelanden, inskriptioner (vare sig de beskriver begränsningar för användning eller annat) gällande upphovsrätt eller annan äganderätt i sådant innehåll. 

Varje tredjeparts innehållsleverantör äger upphovsrätten i och till allt originalinnehåll i detta innehåll, inklusive, och utan begränsning till, publikationer som levereras eller på annat sätt görs tillgängliga för dig via tjänsten. Förutom vad som tillåts av publikationens lagliga ägare bekräftar du att du inte förvärvar någon äganderätt i en publikation genom att ladda ner en publikation via tjänsten. 

Förutom vad som uttryckligen krävs enligt tillämpliga upphovsrättslagar och avtal, eller tillåts av funktioner i tjänsten och Zinio Reader, får du inte ändra, dekonstruera, publicera, överföra, visa, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa härledda verk av, eller på något sätt kommersiellt exploatera eller ge tredjepartstillgång till webbplatsens innehåll, publikationerna eller någon del av dem utan uttryckligt tillstånd från Zinio och ägare av sådant innehåll. 

Vi ger dig inte några licenser, uttryckliga eller underförstådda, till immateriell egendom tillhörande Zinio eller våra licensgivare, förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor eller  Zinio Reader-licensavtalet.

6. Tredje parts innehåll

Zinio är distributör (inte utgivare) av publikationerna. Följaktligen har vi ingen redaktionell kontroll över publikationerna. Alla åsikter, råd, uttalanden, tjänster, erbjudanden eller information eller innehåll som uttrycks eller görs tillgängliga av tredje parter, inklusive de som görs i publikationer som erbjuds via tjänsten, är respektive författares eller utgivares och inte Zinios. Zinio garanterar inte korrekthet, fullständighet eller användbarhet för hela eller någon del av publikationerna eller tjänster eller erbjudanden från tredjepart, ej heller kommer vi att vara ansvariga för förlust eller skada orsakad av din tillit till information som finns i publikationerna, eller din användning av tjänster som erbjuds, eller att du accepterar erbjudanden som sker via tjänsten eller publikationerna. 

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser och till tredjepartsresurser. Zinio tar inget ansvar för kommunikationer eller material tillgängliga via sådana länkade webbplatser. Dessa länkar är endast till för din bekvämlighet. Du är ensamt ansvarig för att förstå alla villkor som kan gälla när du besöker, gör en beställning av produkter eller tjänster via, eller på annat sätt använder tredjeparts webbplats.

7. Modifikationer av tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, tjänsten (eller någon del därav) om det finns rimliga omständigheter som motiverar det, med eller utan förvarning. Detta inkluderar publiceringar som vi kan ta bort med eller utan ditt medgivande.I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. Du samtycker till att Zinio inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredjepart för ändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

8. Garantifriskrivning

I DEN UTSTÄCKNING SOM TILLÅTS ENLGT SVENSK GÄLLANDE LAG, TJÄNSTEN OCH ALLA

PUBLIKATIONER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "EFTER TILLGÄNGLIGHET".

ZINIO, DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE OCH AGENTER FRÅNSÄGER SIG

UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,

INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT

VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE GER VARKEN ZINIO

ELLER DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER AGENTER NÅGON GARANTI FÖR

ATT (A) TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV, (B) TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT,

SNABB, SÄKER ELLER FELFRI, (C) DEN INFORMATION SOM KAN FÅS FRÅN ANVÄNDNING AV

TJÄNSTEN ELLER SOM KAN FINNAS I PUBLIKATIONERNA KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER

TILLFÖRLITLIG, ELLER (D) KVALITETEN PÅ PUBLIKATIONERNA ELLER TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA

FÖRVÄNTNINGAR.DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT ERHÅLLA OCH UPPRÄTTHÅLLA PÅLITLIG

INTERNETUPPKOPPLING. ZINIO ANSVARAR INTE FÖR ATT DU INTE KAN LADDA NED ELLER PÅ

ANNAT SÄTT KOMMA ÅT INNEHÅLL. MATERIAL SOM LADDATS NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLITS

GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR HÄMTAT PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR

SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT AV NEDLADDNING ELLER

ANVÄNDNING AV SÅDANT MATERIAL.

INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR

FRÅN ZINIO ELLER FRÅN TJÄNSTEN SKALL UTGÖRA NÅGON SORTS GARANTI.

9. Begränsning av ansvar

SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING ÄR VARKEN ZINIO ELLER DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER AGENTER ANSVARIGA ENLIGT NÅGON LAG FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR. SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA ZINIOS SAMMANLAGDA ANSVAR FÖR ANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER PUBLIKATIONERNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT VARA BEGRÄNSAT TILL DE AVGIFTER SOM DU BETALAR TILL ZINIO FÖR DEN DEL AV TJÄNSTEN ELLER PUBLIKATIONEN SOM GER UPPHOV TILL ANSPRÅKET.

10. Skadeersättning

 

 

 

 

I den utsträckning som tillåts enligt svensk gällande lag, samtycker du till att

försvara, gottgöra och hålla Zinio, dess licensgivare, leverantörer och tredje

partleverantörer och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och agenter

skadeslösa för och mot alla anspråk, förluster, utgifter, skador och kostnader,

inklusive advokatkostnader till följd av (a) din användning av tjänsten eller

publikationerna, (b) ditt brott mot dessa villkor, eller (c) någon verksamhet med

anknytning till ditt konto (inklusive vårdslöst eller felaktigt handlande) av dig

eller någon annan person som kommer åt tjänsten eller publikationerna med hjälp av

ditt konto.

11. Övervakning

Zinio övervakar tjänsten för att kontrollera uppfyllnad av dessa villkor och eventuella driftsregler fastställda av Zinio, och för att uppfylla lag, förordning eller auktoriserad regeringsbegäran. Utan att begränsa det föregående kan vi frbehålla oss till rätten att ta bort innehåll som vi, efter vårt eget gottfinnande, anser vara i strid med bestämmelserna i detta avtal eller på annat sätt stötande eller i strid med Zinios eller dess licensgivares skyldigheter.

12. Uppsägning

Både Zinio och du kan du säga upp detta avtal när som helst. Utan att begränsa det föregående får Zinio, efter eget gottfinnande och utan ansvar, avsluta ditt lösenord eller din användning av tjänsten av någon anledning, inklusive, och utan begränsning till, om Zinio har trolig information om  att du har brutit mot eller agerat i strid med texten eller andan i dessa villkor. Uppsägning av din tillgång till tjänsten. Zinios kan omedelbart avaktivera eller radera ditt konto och all relaterad information och/eller blockera ytterligare tillgång till tjänsten. Sektionerna 2, 4, 5, 6 och 8 till 17 ska överleva upphävning av dessa villkor.

13. Kontinuerligt serviceprogram

Alla prenumerationsbeställningar kommer att omfatta "Kontinuerlig tjänst", som gör att du kan ta emot oavbruten leverans av publikationer tills du avbryter dina prenumerationer eller Z-pass. Du kan avbryta prenumerationer eller Z-pass när som helst och i fall av prenumerationer få återbetalning för eventuella nummer som inte levererats (se Återbetalningspolicy nedan).Innan slutet av den första teckningsperioden kommer Zinio att informera dig skriftligen om uppsägningsdatumet för denna period, så att du kan avbryta prenumerationen innan någon avgift görs

14. Z-pass

Alla Z-passbeställningar kommer att omfatta månatlig "Kontinuerlig tjänst", som gör att du kan ta emot oavbruten leverans av dina Z-passpublikationer utan avbrott tills du avbryter. Ett giltigt kreditkort krävs vid tidpunkten för registrering och du samtycker till att faktureras månadsvis för denna tjänst.

15. Gratis testperiod

Om du köper en prenumeration eller ett Z-pass som inkluderar en gratis provperiod kommer du att få gratis tillgång till publikationer under den gratis provperioden. Om du avbryter prenumerationen eller Z-passet under den gratis provperioden kommer du inte att faktureras. Om du inte avbryter prenumerationen eller Z-passet under den gratis provperioden kommer du att faktureras vid slutet av den gratis provperioden för den första prenumerationsperioden därefter som är tillämplig för den publikation eller det Z-pass som du köpte. Gratis provperioder är begränsade till en per användare per publikation.Innan slutet av den första prenumerationsperioden kommer Zinio att informera dig skriftligt om uppsägningsdatumet för denna period, så att du kan avbryta prenumerationen innan någon avgift påförs.

16. Prissättning och skatt

Alla priser som presenteras på webbplatsen är exklusive moms, varu- och tjänsteskatt. Köptransaktioner kommer att inkludera moms och varumoms baserat på din faktureringsadress och de skattesatser som gäller vid tidpunkten då din transaktion slutförs. Zinio kommer endast att debitera skatt i länder eller stater där digitala varor är beskattningsbara. Inga kunder är berättigade till skattebefrielser för transaktioner som gjorts på tjänsten.

Alla priser och skatter på Zinios iPad- och iPhoneappar kommer att följa Apples iTunes-villkor.

17. Facebook Connect och passivt utbyte

Du kan registrera dig på Zinio med hjälp av ditt Facebook-konto. Av säkerhetsskäl kommer inte Zinio få tillgång till ditt Facebook-lösenord. Zinio kommer endast att få tillgång till den Facebook-information som du tillåter att den utbyts med oss för att möjliggöra att Zinio-konto skapas och för att ge dig mer målinriktade kommunikationer och kampanjer. Zinio uppfyller också Facebooks riktlinjer och kommer inte att publicera någon läs- eller delningsåtgärd på din Facebook-tidslinje utan ditt tillstånd. Du kan när som helst ta bort alla läsåtgärder till Facebook från Zinios webbplats. Om du tillåter att Zinio publicerar på din tidslinje kommer det att finnas en fördröjning på 10 sekunder innan någon åtgärd publiceras och du kommer att meddelas när det händer.

18. Ångerrätt och återbetalning

Du har juridisk rätt att avbryta din prenumeration utan att behöva anropa någon
anledning inom 14 dagar efter din prenumeration startat, förutsatt att ingen publikation ej
ännu har lästs. Zinio har en mer generös policy som beskrivs nedan. För att utöva
denna rätt, kontakta Zinio via e-postadressen support@zinio.com

1. Återbetalningspolicy för kreditkortsinköp

Zinio ger återbetalning för alla beställda utgåvor av publikationer till det
ursprungliga kreditkortet som användes för köp. Köp av enstaka kopior, återbetalas
endast om du inte kan kan ladda ned den enskilda publikation du köpt. Gå till Zinios hjälp sida för att begära återbetalning.

2. Återbetalningspolicy för PayPal-inköp

Zinio kommer att ge återbetalning för alla ej ännu nedladdade publikationer till ditt PayPal-konto inom 60 dagar efter köpet. På grund av PayPals policy är alla PayPal-försäljningar slutliga efter 60 dagar.

3. Återbetalningspolicy för inköp på iTunes eller Google Play

iTunes och Googleplay köpt är föremål för deras villkor och kan inte återbetalas av Zinio 

19. Övrigt

Dessa villkor, licensavtalet för Zinio Reader och övriga regler, riktlinjer, licenser och ansvarsfriskrivningar, som publiceras på sajten innefattar hela avtalet
mellan Zinio och dig som kund, med avseende på din användning av tjänsten. Detta ersätter alla
tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan oss med respekt om tjänsten för detta. Dessa villkor ska regleras av stadgarna och lagarna i New York, utan beaktande av principerna om lagkonflikter. Undantag för detta är omdu är konsument med hemvist i EU och därför kan lokal lagstiftning tillämpas. Exklusiv behörighet för Högsta domstolen i New York och Förenta staternas tingsrätt för södra distriktet i New York, med avseende på eventuell tvist som uppstår i samband med eller i samband med din användning av Tjänsten eller dessa villkor. Undantag om du är en konsument med hemvist i EU och därför tillämpar lokal lag erkännande av din rätt att lämna in
tvisten inför domstol i det land där du bor, eller till alternativa tvistlösningssystem. Inget upphävande från någon av parterna av något åsidosättande eller fördragsbrott enligt detta ska anses vara ett upphävande av föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse.

 

20. Meddelande om förändringar

Zinio kan revidera dessa villkor för att hålla dem uppdaterade i förhållande till Zinios produkter och tjänster. Vänligen besök webbplatsen regelbundet för eventuella ändringar. Uppdateringsdatumet som är först skrivet ovan används för att göra dig uppmärksam på ändringar som gjorts nyligen. Din tillgång till eller användning av tjänsten efter en sådan uppdatering kommer att innebära att du samtycker till att vara bunden av sådana ändringar. Om du är resident av ett EU land,  så följs lagen i landet du bor i.

 

21. Ändringar av vår policy

Emellanåt, Zivio kommer att gå igenom sina regler för att upprätthålla dem för produkt och tjänst. Vänligen kontrollera uppdateringar på hemsidan för senast gjord ändring. Uppdatering gjord högst upp på sidan är senaste uppdatering som ger dig information om förändrngar. Din Tillgång av Zinio hemsida och deras service, kommer efter uppdatering hplla dig uppdaterad till alla förändringar.

22. Adress till huvudkontoret

Zinio LLC
575 Lexington Ave, 17th Floor
New York, NY 10022
www.zinio.com

Integritetspolicy

Senast uppdaterad maj 17, 2018

Zinio vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas, och vi uppskattar ditt förtroende att vi kommer att göra detta försiktigt och förnuftigt. Denna integritetspolicy (denna "policy") förklarar Zinios behandling av information som vi samlar in när du befinner dig på vår webbplats belägen på  www.zinio.com ("webbplatsen") och när du använder våra produkter och tjänster (gemensamt kallade " Tjänsten"). Genom att använda tjänsten accepterar du de metoder som beskrivs här. Denna policy gäller inte metoder tillhörande andra avdelningar av Zinio LLC ("Zinio") eller metoder tillhörande någon person eller enhet som inte är Zinio, inbegripet operatörer av webbplatser som du kanske besöker före eller efter besök på webbplatsen och ägarna eller utgivarna av de publikationer du köper, laddar ner eller på annat sätt kommer åt genom tjänsten.

Datakontroll

Zinio LLC, är ett bolag med säte i USA och hemvistat på 575 Lexington Avenue,
17th Floor, New York, NY 10022, informerar dig om att de personuppgifter som
användaren tillhandahåller eller som han får tillhandahålla i framtiden ska
behandlas i i enlighet med denna sekretesspolicy.

Information som vi samlar in

Zinio samlar in information från användare, vilket kan innefatta personligt identifierbar information ("Personlig information"), vid olika punkter på webbplatsen och via tjänsten eller programvaran Zinio Reader enligt följande:

Information som du ger oss

Vi tar emot och lagrar information som du anger på webbplatsen eller ger oss på något annat sätt.

Information som samlas in automatiskt

Vi tar emot och lagrar vissa typer av information närhelst du interagerar med oss via webbplatsen eller programvaran Zinio Reader.

Information från andra källor

Vi kan få information om dig från andra källor, lägga till den till vår kontoinformation och behandla den i enlighet med denna policy.

 

Syftet med bearbetning av processer

Zinio använder information om dig för att:

Se nedan för en beskrivning av Zinios praxis gällande e-postkommunikationer till våra användare och hur du uppdaterar dina preferenser med avseende på sådana e-postkommunikationer.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av användarens personuppgifter är utförandet av
avtalet mellan Zinio och användaren vid användning av hemsidan eller tjänsten samt användarens samtycke som lämnats vid registrering av tjänsten.

Datalagring

Personuppgifterna som lagras, kommer att lagras när det är nödvändigt för att Zinio
ska uppfylla sina skyldigheter beträffande användandet av sina tjänster. Samma gäller
efter uppsägning av avtal för tjänst. För att säkerställa uppfyllandet av de
juridiska skyldigheter som Zinio måste uppfylla gentemot användaren. Användningsdata
som samlas in automatiskt av Zinio kan också lagras på obestämd tid, efter att ha
blivit helt anonymiserad för att skydda användarens identitet.

Datakommunikation

Med denna text informerar vi om att dina personuppgifter kan meddelas till andra
företag inom Zinio-koncernen. Dessutom kan vi dela dina uppgifter enligt nedan.

Utöver ovanstående text kommer du att bli underrättad innan din personliga

information kommer att meddelas till en tredje part och du kommer att kunna

besluta om att inte dela vidare den.


Zinio förbehåller sig rätten att använda och avslöja anonym information, inklusive aggregerad information härledd från din personliga information, för att informera förlag, partners och andra intressenter om användningsvanor eller egenskaper hos Zinios användarbas, och för att tjäna andra affärsmässiga syften.

E-postkommunikationer till våra användare

Zinio skickar inte oönskad e-post, men vi skickar e-postmeddelanden till våra användare i samband med tillhandahållandet av tjänsten. Följande beskriver de typer av e-post som Zinio skickar till våra användare och de valmöjligheter du har angående vilka meddelanden du vill ta emot.

Internationella överföringar

Vi vill uppmärksamma dig om att den personliga informationen du ger oss som användare lagras i USA. Om du är EU-medborgare, garanterar Zinio dess fullständiga
överensstämmelse med Europeiska unionens bestämmelser om skydd av personuppgifter, nämligen skyldigheterna i förordningen (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 eller generella databeskrivningsförordningen (GDPR).Zinio har ett kontor inom Europeiska unionen, som du kan adressera enligt nedan.

 

Uppdatering av data

Användaren förbinder sig att omedelbart underrätta Zinio om eventuella
förändringar i hans / hennes personuppgifter så att informationen i
Zinios arkivsystem alltid är uppdaterad och innehåller inga fel.

Om du vill granska eller uppdatera din personliga information, eller ändra dina e-postinställningar eller preferenser om hur vi utbyter din personliga information, gå till "e-postpreferenser" i området "kontoinställningar" på webbplatsen. 

 

Om du när som helst skulle vilja avsluta ditt konto, skicka e-post till 

support@zinio.com

. Din personliga information kommer att tas bort från vår databas över aktiva användare och raderas, förutsatt att (a) du inte har utestående betalningsskyldigheter, (b) Zinio inte tror att det rimligen krävs att sådan information behålls för väntande rättsliga åtgärder, och (c) vi inte är har någon skyldighet att behålla sådan information. Vänligen var medveten om att ouppfyllda prenumerationer kan upphävas utan återbetalning och att du kommer att vara tvungen att registrera dig på nytt för att använda tjänsten. Det är ditt ansvar att begära återbetalning från Zinio eller den lämpliga handlaren.

Säkerhetsrutiner

Zinio informerar användaren om att den har genomfört de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa säkerheten för deras personuppgifter och för att skydda dem mot obehöriga ändringar, förluster, bearbetning och/eller åtkomst, med hänsyn till teknikens tillstånd , vilken typ av data som lagras och vilka risker den utsätts för, vare sig som resultat av mänsklig handling eller fysisk eller naturlig miljö.

Rättigheter

Användaren kan när som helst, på de villkor som fastställs i lagstiftningen
om dataskydd för närvarande och i enlighet med lagstiftningen, återkalla
auktorisationen för att behandla och avslöja sin personuppgifter och kan
också utöva sina rättigheters tillgång, rättelse, radering och invändning,
rätt att begära begränsning av behandlingen av hans/hennes personuppgifter.
Rätten till dataöverföring och rätten att överklaga till en tillsynsmyndighet. Han/hon
kan göra det genom att kontakta dataprotection@zinio.com eller via post till
Zinios etablering i Europeiska unionen: Zinio International S.L.U. Avenida Diagonal 605, 8ª planta 08028 Barcelona, ​​Spanien

Cookies policy

Senast uppdaterad 17 maj, 2018

Cookies är alfanumeriska identifierare som en webbplats kan lagra på datorns hårddisk. När du besöker webbplatsen skapar du ett användarkonto, laddar ner, prenumererar på eller köper en produkt eller publicering från oss eller loggar in på Zinio Reader-programvara eller utför andra uppgifter som vi kan ställa in cookies eller andra spårningsverktyg på din personliga sida. Vi kräver att cookies aktiveras i din webbläsare så att vi kan identifiera dig som en upprepad besökare eller kund och upprätthålla sessioninformation för inloggade användare. Vi använder även cookies för att spåra användartrender och mönster för att bättre förstå och förbättra områdena på hemsidan. Zinio kan tillåta andra företag som tillhandahåller innehåll på webbplatsen att ställa in och komma åt sina egna cookies på din dator. Övriga företags användning av cookies omfattas av deras respektive sekretesspolicy. Bifogade nedan är vilka typer av cookies som används: Webbplats prestandacookies - för att säkerställa tillgängligheten av vår webb och appar och förbättra din upplevelse med Analytics-cookies - Varje gång någon besöker vår webbplats genererar programvara en "analytics cookie". Dessa cookies kan berätta om du har besökt webbplatsen innan och utvecklar ny funktion. Registreringskakor, när du loggar in med Facebook använder de cookies så vi kan verifiera ditt konto med Session-cookies för att förbättra användarupplevelsen. Sedan  lagrar vi följande information: Användarens föredragna språk för att ge bättre användar- och navigationsupplevelse bokmärkta berättelser. Bokmärkta sidor och arkiverade problem. Användarens kundvagnsinställningar (produkter i kundvagnen), Användarinställningar (valuta och land). Sista sidan som du läst, kan du välja om du vill acceptera cookies. De flesta webbläsare tillåter kontroll över ovan angivna cookies genom webbläsarinställningarna. Genom att justera din webbläsare kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock leda till att tjänsterna på webbplatsen inte fungerar optimalt. Metoden som används för att blockera cookies. Rådfråga "Hjälp" eller motsvarande meny i din webbläsare. Om du vill veta mer om cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som har ställts in och hur du hanterar och tar bort dem, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. 

 

 

Meddelande om förändringar

Då och då kan Zinio komma att revidera denna policy. Uppdateringsdatumet som är först skrivet ovan används för att göra dig uppmärksam på ändringar som gjorts nyligen. Om förändringar i denna policy kommer att ha direkt påverkan på hur vi utbyter din personliga information kommer vi att meddela dig genom att publicera ett meddelande på webbplatsen eller genom att skicka dig ett email och ge dig möjlighet att avstå från sådan förändring. Om vi inte meddelar dig något annat regleras vår insamling och användning av din personliga information av den version av denna policy som gäller vid den tidpunkt då sådana personuppgifter samlas in.

Hur man kontaktar oss

Om du har frågor eller funderingar kring denna policy eller vår användning av dina uppgifter, var god maila 

support@zinio.com

eller använd följande adress:

 

Zinio LLC

 

575 Lexington Ave, 17th Floor

 

New York, NY 10022


www.zinio.com