UTFORSKABIBLIOTEK
searchclose
shopping_cart_outlined
exit_to_app
category_outlined / Kultur och litteratur
Rubicon Történelmi MagazinRubicon Történelmi Magazin

Rubicon Történelmi Magazin

2019/6.

Változatos tematikánk előtérbe helyezi a magyarok történetét, az egyetemes történelmet pedig magyar nézőpontból is vizsgáljuk. Szakmai szemlélettel, harag és részrehajlás nélkül mutatjuk be múltunk megosztó pillanatait és személyiségeit is. Stílusunk olvasmányos, közérthető és képekben gazdag, hiszen a történelem nem csak egy szűk szakmai közösség közkincse.

Land:
Hungary
Språk:
Hungarian
Utgivare:
Rubicon-Haz Kft
Läs merkeyboard_arrow_down
KÖP NUMMER
39,64 kr(Inkl. moms)
PRENUMERERA
397,58 kr(Inkl. moms)
12 Nummer

I DETTA NUMMER

access_time1 min
rubicon tortenelmi magazin

XXX. ÉVFOLYAM 334. SZÁM LEKTORÁLT FOLYÓIRAT Fő szer kesz tő: Rácz Ár pád Szer kesz tőbizottság: Bertényi Iván, Csorba László, Gyarmati György, Hahner Péter, Hermann Róbert, Magyarics Tamás, Me zey Barna, Németh György, Oborni Teréz, Orosz Ist ván, Rainer M. János, Rácz György, Romsics Gergely, Szakály Sándor, Ujváry Gábor Lapmenedzser: Rácz Gábor Olvasószerkesztő: Potencsik Erika Képszerkesztő: Vajda László Fotó: Kardos Judit, Mudrák Attila Térkép: Nagy Béla, Sebők László Tervezőszerkesztő: Czeizel Balázs Ki ad ja a Rubicon-Ház Kft. Fe le lős ki adó: Rácz Ár pád A szer kesz tő ség cí me: 1161 Bu da pest, Sándor u. 60. Telefon: 402-1848 e-mail: rubicon@rubicon.hu…

access_time28 min
ii. jános pál az emberi jogok pápájaii.

„Ez csoda! Az első világháború óta ez az első pozitív esemény, és megváltoztatja majd a világot” – hangoztatta az irodalmi Nobel-díjas orosz disszidens, a pravoszláv hitű Alexander Szolzsenyicin a hírre, hogy Karol Wojtyłát választották meg a katolikus egyház fejévé. Azóta több mint 40 év telt el. Ez már történelem. Sir Michael Howard, a kiváló oxfordi történész Wojtyła pápaságáról szólva úgy fogalmazott, hogy a 20. század két hatalmas forradalomnak volt tanúja. Az egyik akkor következett be, amikor Lenin bolsevikjei átvették a hatalmat 1917 novemberében. A másik pedig a katolikus egyháznak az „ancien régime” bástyájából való átalakulása a demokrácia és az emberi jogok védelmének ma létező legnagyobb intézményévé. Ha elfogadjuk ezt az értékelést, kijelenthetjük: II. János Pál nemcsak nagyszerű védője volt az emberi jogoknak, hanem a 20. század legnagyobb forradalmárai közé tartozik. Visszatekintve nem lehet…

access_time12 min
szent ii. jános pál pápa élete

Karol Józef Wojtyła 1920. május 18-án született a dél-lengyelországi, Krakkóhoz közeli Wadowicében, Karol Wojtyła és Emilia Kaczorowska második fiaként. Bátyja, Edmund 14 évvel idősebb volt nála, nővére, Olga közvetlenül születése után meghalt. A Wojtyła család szerényen élt. Apja hivatásos katonatiszt volt, anyja a háztartást vezette. Buzgó katolikus és nemzeti érzelmű család voltak, a városkában köztiszteletnek örvendtek. Karol 9 éves korában elveszítette édesanyját. Három évvel később meghalt bátyja, Edmund is, aki orvosként dolgozott, és egyik betegétől skarlátfertőzést kapott. Gimnáziumi tanulmányait 1930-ban kezdte meg Wadowicében. Akkor kezdett ministrálni is a helyi katolikus templomban. A gimnáziumi évek alatt kitűnt írói és színészi tehetségével. Szívesen sportolt, futballozott. Az érettségi után, 1938-ban beiratkozott a krakkói Jagelló Egyetem lengyel szakára. Ekkor apjával Krakkóba költöztek. A II. VILÁGHÁBORÚ ÉVEI 1939. szeptember 1-jén a náci németország megtámadta lengyelországot, kitört a…

access_time11 min
ii. jános pál pápa magyarországi útjai

2019. május 18-án, Szent II. János Pál pápa születésének 99. évfordulóján egykori szertartásmestere, Mons. Piero Marini címzetes érsek a győri egyházmegyei Szanyban helyezte el a szent pápa ereklyéit. Ez alkalomból adott interjújában azt mondta, ez jó alkalom arra, hogy átgondoljuk, mit jelentett a magyarok számára a szent pápa két látogatása, és elhangzott tanításából mit sikerült megvalósítani. II. JÁNOS PÁL 27 éves pápai szolgálata alatt 104 külföldi utat tett. Sok magyar zarándokolt lengyelországi lelkipásztori látogatására 1979-ben és az ausztriai Darázsfalvára 1983-ban. Fokozatosan érett a gondolat, hogy Magyarországra is ellátogasson. az 1985-ben tartott püspöki szinóduson lékai lászló bíboros meghívta Magyarországra a szinódusi atyákat. a teremben ott volt a pápa is. Másnap az olasz újságok feltették a kérdést: a meghívás a pápának is szólt? ennek lehetőségére azonban még néhány évet várni kellett. 1988-ban giovanni Spadolini, az…

access_time14 min
„nem hallgathatunk”

A második világháború után szov jet befolyás alá került kelet-közép-Európában az egyházaknak meg kellett tapasztalniuk a kommunista ideo lógia szerves részét képező vallásellenesség gyakorlati következményeit. Ahogy a szovjetizáció üteme eltérő volt a térség egyes országaiban, úgy az egyházak társadalmi befolyásának meg törését célzó intézkedések terén is mutatkoztak különbségek. Előbb-utóbb azonban mindenütt nyilvánvaló lett, hogy a moszkvából irányított társadalomátalakítás programjához hozzátartozik az egyházüldözés, melynek eszköztára az erőszaktól a manipulációig terjed. Azok a katolikus főpapok, akiket ebben az időben a „nép ellenségévé” nyilvánítottak, megöltek vagy bebörtönöztek, mint egy szimbólumává váltak a kommunizmussal szembeni társadalmi ellenállásnak. Ezért igyekezett őket a hatalom befeketíteni vagy kitörölni az emlékezetből, ahogy az mindszenty József esztergomi érsek esetében is történt. Egyfajta történelmi kárpótlást jelent, ha a történészek a rendelkezésre álló források alapján ítélik meg tevékenységüket. 1945 előtt a katolikus egyház Magyarországon szerteágazó…

access_time17 min
a tanár és a bíboros

„Devictus vincit” – „legyőzetve győz” – olvasható Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek sírján. És ez a mondat jól példázza annak a főpapnak a sorsát, akinek a vérzivataros 20. század folyamán többször kellett kiállnia hitéért, egyházáért, híveiért, saját személyes sorsát rendelve alá az általa képviselt elvekért. Az 1945 után lassan kiépülő kommunista diktatúra ellen Mindszenty rendre felemelte szavát. Tiltakozott a németek kitelepítése, az egyházi iskolák államosítása, a hitélet ellehetetlenítése, az egyházak helyzetének szétzilálása ellen. Az egyházakkal leszámolni akaró pártállam egyik legfőbb ellenségének tartotta a főpapot. Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogyan kísérte figyelemmel a kommunista vezetésű politikai rendőrség Mindszenty József tevékenységét érseki kinevezésétől letartóztatásáig. Amásodik világháborút követően kialakuló új politikai, társadalmi, gazdasági viszonyok között az egyházak helyzete alapvetően megváltozott. 1945-től 1948-ig lezajlott az állam és az egyházak szétválasztása. A koalíciós kormányzás időszakában a deklarált cél…

help