Villkor

 

Användarvillkor

Gäller från och med: 24 september 2019 

Välkommen till Zinio! Tillgång till och användning av Zinios webbplats på www.zinio.com “Webbplatsen”) och andra internettjänster tillhörande Zinio (tillsammans med tillgång till, och användning av, webbplatsen, “Tjänsten”) är föremål för följande användarvillkor (dessa “Villkor”). Vänligen läs dessa villkor noggrant. Att skapa ett konto hos Zinio, eller på annat sätt få tillgång till eller använda tjänsten, kommer att innebära att du har läst, förstår och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och Zinio, LLC (“Zinio” eller “vi” eller "vår"). Om du inte accepterar dessa villkor får du inte använda webbplatsen eller tjänsten.

DESSA VILLKOR INNEHÅLLER GARANTIFRISKRIVNINGAR OCH ANDRA BESTÄMMELSER SOM BEGRÄNSAR ZINIOS ANSVAR. VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR I SIN HELHET.

1. Beskrivning av tjänsten

Tjänsten drivs av Zinio och omfattar webbplatsen genom vilken du beställer, prenumererar på och tar emot olika digitala tidningar och andra publikationer, innehåll och produkter (gemensamt kallade "Publikationerna"). Användning av programvaran Zinio Reader är också föremål för  Zinio Reader-licensavtalet.

2.Ditt konto

Vissa delar av tjänsten är endast tillgängliga för personer som har registrerat sig och fått ett lösenord från Zinio. Du får inte tillhandahålla eller använda lösenord, e-postadress eller annan information tillhörande någon annan i samband med tjänsterna. Du samtycker till att uppge sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv när du registrerar dig eller beställer publikationer från Zinio, samt att underhålla och uppdatera denna information för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomst till din dator, och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto, inklusive val och användning av innehåll och tjänster.

Tjänsten hos Zinio är endast tillgänglig för person som är 18 år eller äldre. När du registrerar dig hos Zinio, intygar du att du är minst 18 år.  Tjänsten kan innehålla material som anses olämpligt för minderåriga och som kan uppfattas av andra som obscena eller störande. Tjänsten är inte avsedd att användas av barn utan föräldrars eller vårdnadshavares medverkan, tillsyn och samtycke. Föräldrar eller vårdnadshavare som tillåter barn att använda tjänsten, är ansvariga för att avgöra om innehållet är lämpligt för barn.

3. Användarbeteende

Enligt dessa villkor ger du, genom att använda tjänsten, Zinio en begränsad, icke-exklusiv, personlig, icke-överförbar licens att hämta och visa tillämpliga publiceringar för personligt, icke-kommersiellt bruk och inte för andra ändamål. Du får inte på något sätt göra några publikationer tillgängliga via andra medier: (i) till någon person eller aktör som leder till återpublicering av publikationerna utan föregående skriftligt tillstånd från Zinio, (ii) för användning i media för tryck-, tv- eller radionyheter (inklusive webbplatser som är anslutna till eller understödjande aktörer som är engagerade i sådan nyhetsdistribution) utan föregående skriftligt tillstånd från Zinio, (iii) till varje person eller aktör som länkar publikationerna till en webbplats, eller på annat sätt distribuerar eller gör material tillgängligt, som är pornografiskt, obscent, nedsättande, trakasserande, grovt stötande, illasinnat till sin natur eller som gör intrång, eller potentiellt intrång, i eventuella immateriella eller andra rättigheter (inklusive upphovsrätt, patent, varumärken och yrkeshemligheter) för någon person, eller (iv) till någon person eller aktör som använder eller tillåter användning av publikationerna på ett sätt som äventyrar integriteten eller som kränker någon tredje parts upphovsrätt eller ägandeintressen. Dessutom får du endast använda tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med dessa villkor, eventuella operativa bestämmelser som då och då fastställs av Zinio och  Zinio Reader-licensavtalet . Zinio förbehåller sig rätten att vägra erbjuda tjänster, avsluta konton eller annullera beställningar när som helst efter eget gottfinnande, inklusive, och utan begränsning, baserat på aktivitet av abonnent i strid med dessa villkor eller tillämpliga lagar och förordningar.

4.Internationella användare

Tjänsten kontrolleras, drivs och administreras av Zinio från dess kontor och servrar belägna i USA. Om du använder tjänsten från en plats utanför USA är du ansvarig för att följa alla gällande lokala lagar och förordningar. Du samtycker till att du inte kommer att använda tjänsten eller några publikationer tillgängliga via tjänsten i något land eller på något sätt som strider mot USAs Export Administration Act eller andra tillämpliga lagar och förordningar.

5. Immateriella rättigheter

Allt innehåll ingår som en del av tjänsten, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, och all programvara som används på webbplatsen, är egendom tillhörande Zinio eller dess leverantörer eller licensgivare och skyddas av amerikanska lagar samt tillämpliga internationella lagar och avtal, inklusive, och utan begränsning till, upphovsrätt och andra lagar och avtal som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du samtycker till att observera och följa alla sådana tillämpliga lagar och avtal, och att inte ändra, skymma eller ta bort meddelanden, inskriptioner (vare sig de beskriver begränsningar för användning eller annat) gällande upphovsrätt eller annan äganderätt i sådant innehåll. 

Varje tredjeparts innehållsleverantör äger upphovsrätten i och till allt originalinnehåll i detta innehåll, inklusive, och utan begränsning till, publikationer som levereras eller på annat sätt görs tillgängliga för dig via tjänsten. Förutom vad som tillåts av publikationens lagliga ägare bekräftar du att du inte förvärvar någon äganderätt i en publikation genom att ladda ner en publikation via tjänsten. 

Förutom vad som uttryckligen krävs enligt tillämpliga upphovsrättslagar och avtal, eller tillåts av funktioner i tjänsten och Zinio Reader, får du inte ändra, dekonstruera, publicera, överföra, visa, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa härledda verk av, eller på något sätt kommersiellt exploatera eller ge tredjepartstillgång till webbplatsens innehåll, publikationerna eller någon del av dem utan uttryckligt tillstånd från Zinio och ägare av sådant innehåll. 

Vi ger dig inte några licenser, uttryckliga eller underförstådda, till immateriell egendom tillhörande Zinio eller våra licensgivare, förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor eller Zinio Reader-licensavtalet.

6. Tredje parts innehåll

Zinio är distributör (inte utgivare) av publikationerna. Följaktligen har vi ingen redaktionell kontroll över publikationerna. Alla åsikter, råd, uttalanden, tjänster, erbjudanden eller information eller innehåll som uttrycks eller görs tillgängliga av tredje parter, inklusive de som görs i publikationer som erbjuds via tjänsten, är respektive författares eller utgivares och inte Zinios. Zinio garanterar inte korrekthet, fullständighet eller användbarhet för hela eller någon del av publikationerna eller tjänster eller erbjudanden från tredjepart, ej heller kommer vi att vara ansvariga för förlust eller skada orsakad av din tillit till information som finns i publikationerna, eller din användning av tjänster som erbjuds, eller att du accepterar erbjudanden som sker via tjänsten eller publikationerna. 

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser och till tredjepartsresurser. Zinio tar inget ansvar för kommunikationer eller material tillgängliga via sådana länkade webbplatser. Dessa länkar är endast till för din bekvämlighet. Du är ensamt ansvarig för att förstå alla villkor som kan gälla när du besöker, gör en beställning av produkter eller tjänster via, eller på annat sätt använder tredjeparts webbplats.

7. Modifikationer av tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, tjänsten (eller någon del därav) om det finns rimliga omständigheter som motiverar det, med eller utan förvarning. Detta inkluderar publiceringar som vi kan ta bort med eller utan ditt medgivande. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag samtycker du till att Zinio inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredjepart för ändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

8. Garantifriskrivning

I DEN UTSTÄCKNING SOM TILLÅTS ENLGT SVENSK GÄLLANDE LAG, TJÄNSTEN OCH ALLA

PUBLIKATIONER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "EFTER TILLGÄNGLIGHET".

ZINIO, DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE OCH AGENTER FRÅNSÄGER SIG

UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,

INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT

VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE GER VARKEN ZINIO

ELLER DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER AGENTER NÅGON GARANTI FÖR

ATT (A) TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV, (B) TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT,

SNABB, SÄKER ELLER FELFRI, (C) DEN INFORMATION SOM KAN FÅS FRÅN ANVÄNDNING AV

TJÄNSTEN ELLER SOM KAN FINNAS I PUBLIKATIONERNA KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER

TILLFÖRLITLIG, ELLER (D) KVALITETEN PÅ PUBLIKATIONERNA ELLER TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA

FÖRVÄNTNINGAR.DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT ERHÅLLA OCH UPPRÄTTHÅLLA PÅLITLIG

INTERNETUPPKOPPLING. ZINIO ANSVARAR INTE FÖR ATT DU INTE KAN LADDA NED ELLER PÅ

ANNAT SÄTT KOMMA ÅT INNEHÅLL. MATERIAL SOM LADDATS NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLITS

GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR HÄMTAT PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR

SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT AV NEDLADDNING ELLER

ANVÄNDNING AV SÅDANT MATERIAL.

INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR

FRÅN ZINIO ELLER FRÅN TJÄNSTEN SKALL UTGÖRA NÅGON SORTS GARANTI.

9. Begränsning av ansvar

SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING ÄR VARKEN ZINIO ELLER DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER AGENTER ANSVARIGA ENLIGT NÅGON LAG FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR. SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA ZINIOS SAMMANLAGDA ANSVAR FÖR ANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER PUBLIKATIONERNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT VARA BEGRÄNSAT TILL DE AVGIFTER SOM DU BETALAR TILL ZINIO FÖR DEN DEL AV TJÄNSTEN ELLER PUBLIKATIONEN SOM GER UPPHOV TILL ANSPRÅKET.

10. Skadeersättning

I den utsträckning som tillåts enligt svensk gällande lag, samtycker du till att försvara, gottgöra och hålla Zinio, dess licensgivare, leverantörer och tredje partleverantörer och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa för och mot alla anspråk, förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive advokatkostnader till följd av (a) din användning av tjänsten eller publikationerna, (b) ditt brott mot dessa villkor, eller (c) någon verksamhet med anknytning till ditt konto (inklusive vårdslöst eller felaktigt handlande) av dig eller någon annan person som kommer åt tjänsten eller publikationerna med hjälp av ditt konto.

11. Övervakning

Zinio övervakar tjänsten för att kontrollera uppfyllnad av dessa villkor och eventuella driftsregler fastställda av Zinio, och för att uppfylla lag, förordning eller auktoriserad regeringsbegäran. Utan att begränsa det föregående kan vi frbehålla oss till rätten att ta bort innehåll som vi, efter vårt eget gottfinnande, anser vara i strid med bestämmelserna i detta avtal eller på annat sätt stötande eller i strid med Zinios eller dess licensgivares skyldigheter.

12. Uppsägning

Både Zinio och du kan du säga upp detta avtal när som helst. Utan att begränsa det föregående får Zinio, efter eget gottfinnande och utan ansvar, avsluta ditt lösenord eller din användning av tjänsten av någon anledning, inklusive, och utan begränsning till, om Zinio har trolig information om  att du har brutit mot eller agerat i strid med texten eller andan i dessa villkor. Uppsägning av din tillgång till tjänsten. Zinios kan omedelbart avaktivera eller radera ditt konto och all relaterad information och/eller blockera ytterligare tillgång till tjänsten. Sektionerna 2, 4, 5, 6 och 8 till 17 ska överleva eventuella upphävningar av dessa villkor och/eller tjänsten.

13. Kontinuerligt serviceprogram

Alla prenumerationsbeställningar kommer att omfatta "Kontinuerlig tjänst", som gör att du kan ta emot oavbruten leverans av publikationer tills du avbryter dina prenumerationer eller Z-pass. Du kan avbryta prenumerationer eller Z-pass när som helst och i fall av prenumerationer få återbetalning för eventuella nummer som inte levererats (se Återbetalningspolicy nedan). Innan slutet av den första teckningsperioden kommer Zinio att informera dig skriftligen om uppsägningsdatumet för denna period, så att du kan avbryta prenumerationen innan någon debitering görs. Du kommer att debiteras automatiskt i slutet av ditt då aktuella erbjudande för tjänsten. Slutdatumet för din aktuella prenumerationsperiod finns i dina kontoinställningar. Du kommer att debiteras varje månad på den kalenderdag som din prenumeration förnyas. Om din prenumeration påbörjades under en dag som inte finns under en viss månad kommer du att debiteras den sista dagen under en sådan månad. Om din betalningsmetod har löpt ut när prenumerationen ska förnyas kan Zinio direkt säga upp, inaktivera eller ta bort ditt konto och åtkomsten till tjänsten. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. När en prenumeration är för en viss publikation kommer du att få en återbetalning för nummer som du inte har fått tillgång till (se återbetalningspolicyn nedan). När en prenumeration är för Zinio Unlimited eller Z-Pass kommer sådan åtkomst att fortsätta till slutet av den då aktuella prenumerationsperioden och ingen återbetalning kommer att erbjudas.

14. Z-pass

Alla Z-passbeställningar kommer att omfatta månatlig "Kontinuerlig tjänst", som gör att du kan ta emot oavbruten leverans av dina Z-passpublikationer utan avbrott tills du avbryter. Ett giltigt kreditkort krävs vid tidpunkten för registrering och du samtycker till att faktureras månadsvis för denna tjänst.

15. Gratis testperiod

Om du köper en prenumeration eller ett Z-pass som inkluderar en gratis provperiod kommer du att få gratis tillgång till publikationer under den gratis provperioden. Om du avbryter prenumerationen eller Z-passet under den gratis provperioden kommer du inte att faktureras. Om du inte avbryter prenumerationen eller Z-passet under den gratis provperioden kommer du att faktureras vid slutet av den gratis provperioden för den första prenumerationsperioden därefter som är tillämplig för den publikation eller det Z-pass som du köpte. Gratis provperioder är begränsade till en per användare per publikation.Innan slutet av den första prenumerationsperioden kommer Zinio att informera dig skriftligt om uppsägningsdatumet för denna period, så att du kan avbryta prenumerationen innan någon avgift påförs.

16. Prissättning och skatt

Alla priser som presenteras på webbplatsen är exklusive moms, varu-, sälj- och tjänsteskatt. Köptransaktioner kommer att inkludera moms och varumoms baserat på din faktureringsadress och de skattesatser som gäller vid tidpunkten då din transaktion slutförs. Zinio kommer endast att debitera skatt i länder eller stater där digitala varor är beskattningsbara. Inga kunder är berättigade till skattebefrielse för transaktioner som gjorts på tjänsten.

Alla priser och skatter på Zinios iPad- och iPhoneappar kommer att följa Apples iTunes-villkor.

17. Facebook Connect och passivt utbyte

Du kan registrera dig på Zinio med hjälp av ditt Facebook-konto. Av säkerhetsskäl kommer inte Zinio få tillgång till ditt Facebook-lösenord. Zinio kommer endast att få tillgång till den Facebook-information som du tillåter att den utbyts med oss för att möjliggöra att Zinio-konto skapas och för att ge dig mer målinriktade kommunikationer och kampanjer. Zinio uppfyller också Facebooks riktlinjer och kommer inte att publicera någon läs- eller delningsåtgärd på din Facebook-tidslinje utan ditt tillstånd. Du kan när som helst ta bort alla läsåtgärder till Facebook från Zinios webbplats. Om du tillåter att Zinio publicerar på din tidslinje kommer det att finnas en fördröjning på 10 sekunder innan någon åtgärd publiceras och du kommer att meddelas när det händer.

18. Ångerrätt och återbetalning

Du har juridisk rätt att avbryta din prenumeration utan anledning inom fjorton (14) dagar efter din prenumeration startat, förutsatt att ingen publikation ej
ännu har lästs, men Zinio har en mer generös policy som beskrivs nedan. För att utöva denna rätt, kontakta Zinio via e-post på support@zinio.com.

19. Övrigt

Dessa villkor, licensavtalet för Zinio Reader och övriga regler, riktlinjer, licenser och ansvarsfriskrivningar, som publiceras på sajten innefattar hela avtalet
mellan Zinio och dig som kund, med avseende på din användning av webbplatsen  tjänsten. Detta ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan oss med respekt om tjänsten för detta. Dessa villkor ska regleras av stadgarna och lagarna i delstaten Delaware, utan beaktande av principerna om lagkonflikter. Undantag för detta är omdu är konsument med hemvist i EU och därför kan lokal lagstiftning tillämpas. Undantag om du är en konsument med hemvist i EU och tillämpar lokal lag erkännande av din rätt att lämna in tvisten inför domstol i det land där du bor, eller till alternativa tvistlösningssystem. V
arje tvist eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med din användning av webbplatsen eller tjänsterna ska avgöras genom skiljedom som administreras av American Arbitration Association, den amerikanska skiljedomsföreningen, enligt dess regler för handelsskiljeförfarande. Antalet skiljemän skall vara ett. Platsen för skiljedomen skall vara Minneapolis, Minnesota. Beslut om den skiljedom som skiljemannen ger kan föras in i en domstol som har jurisdiktion. Inget upphävande från någon av parterna av något åsidosättande eller fördragsbrott enligt detta ska anses vara ett upphävande av föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse. Om någon bestämmelse i dessa villkor ska anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, ska de återstående bestämmelsernas giltighet, laglighet och verkställbarhet inte på något sätt påverkas eller försämras. Zinio kan tilldela alla avtalsförbindelser som härrör från dessa villkor och din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna, utan föregående meddelande eller ditt samtycke, till moderbolaget eller andra närstående företag, till en rättsinnehavare, eller på grund av försäljning eller överföring av alla eller i allt väsentligt alla dess lager eller tillgångar till en annan aktör.

20. Översättningar

Dessa villkor har tagits fram på engelska och kan av bekvämlighetsändamål översättas till andra språk.  I händelse av inkonsekvenser mellan en eller flera översättningar av dessa villkor och den ursprungliga engelska versionen ska den engelska versionen av dessa villkor gälla.

21. Meddelande om förändringar

Zinio kan revidera dessa villkor för att hålla dem uppdaterade i förhållande till Zinios produkter och tjänster. Vänligen besök webbplatsen regelbundet för eventuella ändringar. Giltighetsdatumet som är först skrivet ovan används för att göra dig uppmärksam på ändringar som gjorts nyligen. Din tillgång till eller användning av tjänsten efter en sådan uppdatering kommer att innebära att du samtycker till att vara bunden av sådana ändringar. Om du är resident av ett EU land,  så följs lagen i landet du bor i.

 

22. Adress till huvudkontoret

Zinio LLC

7900 International Drive, Suite 800

Bloomington, MN 55425

www.zinio.com

Integritetspolicy

Zinios integritetspolicy

Gäller från och med 31 oktober 2019

Zinio, ett helägt dotterbolag till Naviga Inc. (www.navigaglobal.com), vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas, och vi uppskattar ditt förtroende att vi kommer att göra detta försiktigt och förnuftigt. Denna integritetspolicy (denna "policy") förklarar Zinios behandling av information som vi samlar in när du befinner dig på vår webbplats belägen på  www.zinio.com ("webbplatsen") och när du använder våra produkter och tjänster (gemensamt kallade "tjänsterna"). Genom att använda tjänsten accepterar du de metoder som beskrivs här. Denna policy gäller inte metoder tillhörande någon person eller enhet som inte är Zinio, inbegripet operatörer av webbplatser som du kanske besöker före eller efter besök på webbplatsen och ägarna eller utgivarna av de publikationer du köper, laddar ner eller på annat sätt kommer åt genom tjänsten.

Zinio LLC, är ett bolag med säte i USA och hemvistat på 7900 International Drive, Suite 800, Bloomington, MN 55425, informerar dig om att de personuppgifter som
användaren tillhandahåller eller som han får tillhandahålla i framtiden ska
behandlas i i enlighet med denna policy.

 

  1. Vilken sorts information samlar Zinio in om sina användare?

Personuppgifter

”Personuppgifter” är information som identifierar dig som individ eller som relaterar till en identifierbar person, inklusive namn, titel, företagsnamn, jobbfunktion, expertis, postadress, telefonnummer eller e-postadress. Om du skickar in personuppgifter som gäller andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer via webbplatsen och/eller tjänsterna, ansvarar du för att du har behörighet att göra det och tillåter oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

Annan information

”Annan information” är information som inte avslöjar din specifika identitet eller som inte direkt relaterar till en identifierbar individ. Detta kan t.ex. omfatta webbläsarinformation och enhetsinformation, appanvändningsdata, information som samlas in via cookies, pixeltaggar och annan teknologi, demografisk information och annan information som du tillhandahåller eller aggregerad information. Vi använder den här informationen för att underlätta vår verksamhet och för de andra ändamål som beskrivs nedan.

IP-adress

Din ”IP-adress” är ett nummer som din internetleverantör automatiskt tilldelar den dator du använder. En IP-adress kan identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler när du besöker webbplatsen och/eller tjänsterna, tillsammans med tidpunkten för besöket och sidan/sidorna som du besökte. Att samla in IP-adresser är normpraktik och görs automatiskt av många webbplatser, applikationer och andra tjänster. Zinio använder IP-adresser för att beräkna webbplatsens och tjänsternas användningsnivåer, för att hjälpa till att diagnostisera problem med dess servrar, för att administrera webbplatsen och för att övervaka de regioner från vilka du navigerar till webbplatsen.

  1. Hur samlar Zinio in information?

Vi och våra tjänsteleverantörer kan samla in personuppgifter och annan information på olika sätt, bland annat:

Information som du ger oss: Vi tar emot och lagrar information som du anger på webbplatsen eller ger oss på något annat sätt.

Information som samlas in automatiskt: Vi tar emot och lagrar vissa typer av information närhelst du interagerar med oss via webbplatsen eller tjänsterna (inklusive programvaran Zinio Reader).

Information från andra källor: Vi kan få information om dig från andra källor, lägga till den till vår kontoinformation och behandla den i enlighet med denna policy.

 

Zinio använder också webbanalystjänster, som för närvarande inkluderar Google Analytics och Crazy Egg Analysis Service.

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies och liknande teknik för att analysera hur användare använder domänerna. Den information som genereras om domänanvändning (inklusive din förkortade IP-adress) överförs till Google i USA. Denna information används för att utvärdera besökarnas användning av domänen, sammanställa statistiska rapporter om domänaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till webbplatsen och internetanvändningen. Google kan också samla in information om domänbesökarnas användning av andra webbplatser. För mer information om Google Analytics, eller för att välja bort Google Analytics, gå till: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Crazy Eggs Analysis Service är en webbanalystjänst som ger oss information om var användare klickar på vår webbplats. Du kan läsa deras sekretesspolicy på: https://www.crazyegg.com/privacy och deras avregistreringsfunktion: https://www.crazyegg.com/opt-out.

Zinio kan också samla in aggregerad information om webbplatsens och tjänsternas användare.  Aggregerade personuppgifter identifierar inte dig eller någon annan webbplatsanvändare personligen (vi kan till exempel aggregera personuppgifter för att beräkna procentandelen av våra användare som har ett visst telefonriktnummer).

3. Hur använder Zinio personuppgifter?

Zinio kan använda personuppgifter och annan information:

 

Den rättsliga grunden för behandling av användarens personuppgifter är utförandet av avtalet mellan Zinio och användaren vid användning av hemsidan eller tjänsterna samt användarens samtycke som lämnats vid registrering av tjänsterna.

4. Hur kommer Zinio att dela personuppgifter som företaget får tillgång till?

Zinio får lämna ut personuppgifter till vissa typer av tredje parter för de ändamål som anges nedan:

 

Med ditt samtycke:

Utöver ovanstående text kommer du att bli underrättad innan din personliga

information kommer att meddelas till en tredje part och du kommer att kunna

besluta om att inte dela vidare den.


Zinio förbehåller sig rätten att använda och avslöja annan information, inklusive anonym och aggregerad information härledd från din personliga information, för att informera förlag, partners och andra intressenter om användningsvanor eller egenskaper hos Zinios användarbas, och för att tjäna andra affärsmässiga syften. 
Om Zinio är skyldiga att behandla annan information som personuppgifter enligt tillämplig lag, kan Zinio använda den för alla ändamål som företaget använder och lämnar ut personuppgifter för. I vissa fall kan Zinio kombinera annan information med personuppgifter (som att kombinera ditt namn med din geografiska plats). I sådana fall kommer Zinio att behandla den kombinerade informationen som personuppgifter så länge den är kombinerad.

5. När skickar Zinio e-postkommunikation till användare?

Zinio skickar inte oönskad e-post, men vi skickar e-postmeddelanden till våra användare i samband med tillhandahållandet av tjänsterna. Följande beskriver de typer av e-post som Zinio skickar till våra användare och de valmöjligheter du har angående vilka meddelanden du vill ta emot.

 

 6. Hur håller Zinio mina personuppgifter säkra?

Zinio har genomfört organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter inom vår organisation, inklusive säkerhetskontroller för att förhindra obehörig åtkomst till våra system. Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, störningar och obehörig åtkomst, modifiering och avslöjande, bör du vara medveten om att inga säkerhetsprocedurer eller protokoll någonsin kan garanteras vara hundra procent säkra från intrång eller hackning, och därför antar du alltid en risk när du delar personuppgifter online. Meddela oss omedelbart i enlighet med avsnitt 15 nedan om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. om du känner att säkerheten för ditt konto har komprometterats).

7. Hur kan jag få åtkomst till, korrigera, ändra eller ta bort information om mig?

Enskilda individer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter. Om du vill få tillgång till, korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen eller utlämnandet av personuppgifter om dig som har samlats in och lagrats av Zinio, eller avsluta ditt konto, kan du meddela oss på support@zinio.com så att vi kan utvärdera och svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.  Observera att eventuella löpande prenumerationer kan annulleras utan återbetalning och du kommer att behöva registrera dig igen för att kunna använda tjänsten. Det är ditt ansvar att begära återbetalning från Zinio eller en tillämplig handlare nedan.

Du kan också granska eller uppdatera dina personuppgifter, eller ändra dina e-postinställningar, eller inställningar för hur vi delar dina personuppgifter genom att gå till ”E-postinställningar” under ”Kontoinställningar” på webbplatsen.

För din säkerhets skull kan vi endast hantera en begäran om personuppgifter som är kopplade till den specifika e-postadress som du använder för att skicka din begäran till oss, och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi utför din begäran. Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att svara på din begäran inom trettio dagar.

Observera att vi kan behöva behålla viss information i registreringssyfte, för att följa tillämplig lag (inklusive lagar utanför ditt bosättningsland) och/eller för att slutföra alla transaktioner som du påbörjade innan du begärde sådan åtkomst, ändring eller radering.

Vi informerar dig härmed om att Zinio bedriver verksamhet inom Europeiska unionen, enligt beskrivningen i avsnitt 15.

8. Hur länge kommer Zinio att behålla mina personuppgifter?

Zinio behåller dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla Zinios rättsliga skyldigheter vad gäller tjänsten och de ändamål som anges i denna policy, såvida en lagringsperiod inte längre krävs eller tillåts enligt lag.  Användningsdata som automatiskt samlas in av Zinio kan vara anonymiserade och lagras på obestämd tid.

9. Vilka val har jag?

Du kan alltid be Zinio att inte skicka information till dig. Men om du väljer detta kan du begränsa funktionera för vissa tjänster som vi kan tillhandahålla åt dig. Du kommer inte att få produktuppdateringar och andra marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden. Observera att om du väljer att inte ta emot marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa eller kontorelaterade meddelanden.

Du kan välja att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden från Zinio eller våra samarbetspartner genom att skicka ett e-postmeddelande till support@zinio.com. Vi kommer att försöka uppfylla dina önskemål så snart det är praktiskt möjligt.

Enligt de skyldigheter och krav som Zinio åläggs enligt gällande dataskyddslagstiftning kan du dessutom ha rätt att begränsa och/eller dra tillbaka Zinios tillstånd att behandla och dela dina personuppgifter. Du kan också utöva rätten till tillgång, rättelse, radering och invändning, rätten till dataöverföring och rätten att klaga hos en tillsynsmyndighet. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta dataprotection@zinio.comeller via post till Zinios kontor inom Europeiska unionen (se avsnitt 15) .  Observera att vi kan behöva behålla vissa personuppgifter i registreringssyfte, för att följa tillämplig lag (inklusive lagar utanför ditt bosättningsland) och/eller för att slutföra alla transaktioner som du påbörjade innan du gjorde en sådan begäran.

Kan barn använda Zinios webbplats och tjänster?

Zinios webbplats och tjänster är inte avsedda för minderåriga under 18 år. Zinio samlar inte medvetet eller specifikt in information om minderåriga under 18 år och anser att barn i alla åldrar bör ha sina föräldrars eller vårdnadshavares samtycke innan de delar med sig av några personuppgifter. Om du tror att vi felaktigt eller oavsiktligt har inhämtat sådan information kan du meddela oss på dataprotection@zinio.com så att vi kan ta bort informationen från våra servrar.

11. Tredje parts webbplatser

Vi kan tillåta dig att länka till andra webbplatser på internet via direktlänkar eller via program som ”dela”- eller ”gilla”-knappar, och andra webbplatser kan också innehålla länkar till våra webbplatser. Informationsrutinerna eller innehållet på sådana andra webbplatser styrs av integritetsmeddelandena på dessa webbplatser och inte av denna policy. Vi uppmuntrar dig att granska integritetspolicyn som finns på sådana andra webbplatser, tjänster och appar för att förstå hur din information kan samlas in och användas.

Vi är inte ansvariga för policyer för insamling, användning och avslöjande (inklusive datasäkerhetsrutiner) för andra organisationer, som Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller någon annan programutvecklare, programleverantör, leverantör av sociala medier, leverantör av operativsystem, leverantör av trådlösa tjänster eller enhetstillverkare, inklusive alla personuppgifter som du lämnar ut till andra organisationer via eller i anslutning till appar för eller sidor i sociala medier.

12. Känslig information

Skicka inte och lämna inte ut känsliga personuppgifter (t.ex., personnummer, information om etnicitet eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan trosuppfattning, hälsa, biometri eller genetiska egenskaper, brottslig bakgrund eller medlemskap i fackförening) till Zinio på eller via Zinio-webbplatsen eller på annat sätt.

13. Ändringar av denna policy

Zinio kan ändra denna policy från tid till annan. Texten ”Giltig från” överst på sidan anger när den här policyn senast ändrades. Om vi gör några genomgripande ändringar av denna policy kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsen och i tjänsterna.  Dessutom kan vi meddela dig via e-post (skickas till den e-postadress som anges i ditt konto) innan ändringen träder i kraft.  Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska den här sidan för att få den senaste informationen om våra integritetsmetoder. Alla ändringar i denna policy kommer att träda i kraft när vi lägger upp den reviderade policyn på vår webbplats, såvida inte ett senare ”giltigt från”-datum anges överst i den reviderade policyn. Din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna efter att den reviderade policyn har trätt i kraft ska tolkas som att du godkänner den reviderade policyn.

14. Översättningar

Denna policy har tagits fram på engelska och kan av bekvämlighetsändamål översättas till andra språk.  I händelse av inkonsekvenser mellan en eller flera översättningar av denna policy och den ursprungliga engelska versionen ska den engelska versionen av denna policy gälla.

15. Internationell överföring av data

Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i alla länder där vi har verksamhet eller där vi anlitar tjänsteleverantörer. Genom att använda denna webbplats eller genom att lämna ut information till oss samtycker du till att informationen överförs till länder utanför ditt hemland, inklusive (men inte begränsat till) USA, Australien, Danmark, Indien, Spanien, Sverige och Storbritannien, som kan ha andra dataskyddsregler än de i ditt land eller det land där du befann dig när du ursprungligen lämnade informationen. Vid behov har vi infört en lösning för att se till att personuppgifter som överförs utanför EES skyddas på lämpligt sätt.

Zinio ansvarar för behandlingen av personuppgifter som företaget får enligt Privacy Shield-principerna och senare överföringar till en tredje part som agerar som ombud för företagets räkning.

Zinio åtar sig vidare att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter och Schweiziska federala kommissionären för dataskydd och information (FDPIC) och att följa de råd som dessa myndigheter ger om personuppgifter som överförs från EU och Schweiz i samband med förhållandet mellan parterna.

 Integritetsskydd för EU–USA och Schweiz–USA

När Zinio överför personuppgifter från EES och Schweiz till USA, följer Zinio EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som fastställts av U.S. Department of Commerce.

Zinio följer Privacy Shield-principerna. Zinio följer EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework för skydd av personuppgifter som fastställts av U.S. Department of Commerce när det gäller insamling, användning och bevarande av personuppgifter som överförs från EU och Storbritannien och / eller Schweiz till USA.  Zinios moderbolag (Naviga Inc. (”Naviga”) har intygat U.S. Department of Commerce att företaget följer Privacy Shield-principerna för meddelande, val, ansvarsskyldighet för vidare överföring, säkerhet, dataintegritet och begränsning av ändamål, åtkomst och användning, verkställighet och ansvar. Om det finns en konflikt mellan villkoren i denna policy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna styra. Om du vill lära dig mer om Privacy Shield-programmet och se Navigas certifiering kan du besöka https://www.privacyshield.gov/

För att se till att Privacy Shield efterlevs lyder vi under U.S. Federal Trade Commissions undersöknings- och verkställighetsmyndighet. 

Om Zinio har tagit emot dina personuppgifter i USA och sedan överför dem till en aktör eller leverantör av tjänster från tredje part för behandling är Zinio ansvariga enligt Privacy Shield-principerna, såvida Zinio inte kan bevisa att företaget inte är ansvarigt för händelsen som ger upphov till skadan.

16. Frågor eller klagomål

Din integritet är viktig för oss. Om du har frågor, funderingar eller klagomål angående hur vi samlar in och hanterar din information kan du kontakta oss via e-post på dataprotection@zinio.com. Eftersom e-postkommunikation inte alltid är säker bör du inte ange känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.  Du kan också kontakta oss per post på följande sätt:

 

Inom USA:

 

Zinio

7900 International Drive, Suite 800

Bloomington, MN 55425

 

 

Inom EU:

 

Zinio

Avenida Diagonal 605, 8ª planta

08028 Barcelona, Spanien

 

Zinio kommer att ta alla klagomål om integritetsskydd på allvar och varje klagomål kommer att bedömas av en lämplig person i syfte att lösa alla problem på ett effektivt sätt i rätt tid. Vi begär att du samarbetar med oss under den här processen och ger oss all relevant information som vi kan behöva.

I enlighet med Privacy Shield-principerna åtar Zinio sig att lösa klagomål om vårt insamlande eller vår användning av dina personuppgifter.  EU-medborgare och schweiziska medborgare med frågor om eller klagomål på vår integritetspolicy bör först kontakta Zinio på: dataprotection@zinio.com

Zinio har genom Naviga förbundit sig att hänvisa olösta Privacy Shield-klagomål till Privacy Trust (se https://www.privacytrust.com/cert/296507.html), en alternativ tvistlösningsleverantör i USA. Om du inte får en bekräftelse på ditt klagomål från oss i rätt tid, eller om du inte tycker att vi har hanterat ditt klagomål på rätt sätt kan du gå till https://www.privacytrust.com/drs/Navigga för att få mer information eller för att skicka ett klagomål.  Privacy Trusts tjänster tillhandahålls utan kostnad för dig.

Naviga ger personer möjlighet att, under vissa förhållanden, åberopa bindande skiljeförfarande.

För att se till att Privacy Shield efterlevs lyder vi under U.S. Federal Trade Commissions undersöknings- och verkställighetsmyndighet.

COOKIEPOLICY

 

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

 

Den här sidan berättar om cookies och liknande teknologi som används av Zinio LLC, ett aktiebolag registrerat i Delaware i USA (för vår egen och våra dotterbolags räkning, ”oss,” eller ”vi,”), på våra webbplatser och andra online- eller mobilappar (båda en ”webbplats” eller samlat ”webbplatser”). Om du har frågor om denna policy kan du kontakta oss på support@zinio.com.

 

Vi använder den här teknologin för att administrera webbplatserna, analysera trender, spåra användarnas förflyttningar på webbplatserna och för att tillhandahålla personliga användarupplevelser samt riktade rekommendationer och reklam (i tillämpliga fall). Den här sidan förklarar vad dessa teknologityper är för något och förklarar din rätt att kontrollera vår användning av dem.

 

När du först besöker webbplatserna kan du få ett meddelande om att cookies och liknande teknologi används. Genom att klicka på ”acceptera”, stänga meddelandet eller fortsätta att surfa på webbplatserna intygar du att du förstår och accepterar användningen av den här typen av teknologi enligt beskrivningen i denna cookiepolicy.

 

Du behöver inte acceptera cookies och kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke (se Så här kontrollerar du cookies nedan). Du kan ändra dina webbläsarinställningar för att neka till eller begränsa användningen av cookies, och du kan när som helst ta bort dem när de har placerats på din enhet. Om du inte accepterar eller tar bort våra cookies kan vissa delar av våra webbplatser ta längre tid att använda och kanske inte fungerar på rätt sätt.

 

  1. Vad är cookies

 

Cookies är små filer som innehåller en teckensträng som vi lagrar på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatserna. När du besöker webbplatserna igen gör cookiefilerna att vi känner igen din webbläsare. Cookies kan lagra dina inställningar och annan information men kan inte läsa några data från hårddisken eller läsa cookies som skapats av andra webbplatser.

 

Cookiefiler som har ställts in av en webbplatsägare kallas för ”förstapartscookies”. Cookies som ställs in av andra parter än webbplatsägaren kallas för ”tredjepartscookies”. Med hjälp av tredjepartscookies kan tredje part tillhandahålla funktioner på eller via webbplatserna (reklam, sociala mediefunktioner och analys).

 

  1. De cookies vi använder

 

När du använder och får tillgång till tjänsten kan vi placera ett antal cookies på din dator eller mobila enhet.

 

Vi använder cookies av flera skäl. Cookies gör det lättare för dig att logga in på och använda webbplatserna när du besöker dem. Den insamlade informationen gör att vi kan analysera trafikmönster och förstå våra användares intressen. Detta hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse genom att förbättra innehållet och göra våra webbplatser enklare att använda.

 

Vi kan använda följande cookiekategorier i samband med webbplatserna:

 

 

 

 

 

 

Observera att tredje part (inklusive till exempel annonsnätverk och leverantörer av externa tjänster som analystjänster för webbtrafik) använder cookies, som vi inte har någon kontroll över. Dessa cookies är sannolikt cookies för analys/prestanda eller cookies för målgruppsannonsering. Dessa företag kan använda information om dina besök på den här och andra webbplatser för att visa relevanta annonser för varor och tjänster som du kan vara intresserad av. De kan också använda teknologi som används för att mäta annonsernas effektivitet.

 

  1. Vilka valmöjligheter har du när det gäller cookies

 

När du först besöker webbplatserna kan du få ett meddelande om att cookies och liknande teknologi används. Genom att klicka på ”acceptera”, stänga meddelandet eller fortsätta att surfa på webbplatserna intygar du att du förstår och accepterar användningen av den här typen av teknologi enligt beskrivningen i denna cookiepolicy.

 

Du behöver inte acceptera cookies och kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, även om det kan betyda att du kanske inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen, kanske inte kan spara dina inställningar och vissa av våra sidor kanske inte visas korrekt. Du kan göra detta genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör att du kan neka till att alla eller vissa cookies installeras.

 

Följ länkarna nedan för att få användbar information om de populäraste webbläsarna:

 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

 

Dessutom kan du göra vissa val i fråga om annonseringscookies genom att besöka: https://www.aboutads.info/choices/, https://www.networkadvertising.org/choices/; or https://youronlinechoices.com/.

 

  1. Pixeltaggar

 

Förutom cookies kan vi också använda annan teknologi för att identifiera och spåra besökare på våra webbplatser. En pixeltagg (även känd som en ”spårpixel” eller ”genomskinlig GIF”) är en genomskinlig grafisk bild (vanligtvis en enpixeltagg) som installeras via en webbläsare eller ett e-postmeddelande i HTML, vanligtvis tillsammans med en cookiefil.

 

Pixeltaggar gör att vi till exempel kan övervaka hur användare går från en sida på våra webbplatser till en annan, för att spåra åtkomsten till vår kommunikation, för att förstå om användare har kommit till våra webbplatser från en webbannons som visas på en tredje parts webbplats, för att mäta hur annonser har visats och för att förbättra webbplatsens prestanda.

 

  1. Var kan du hitta mer information om cookies

 

Du kan lära dig mer om cookies på följande webbplatser från tredje part:

 

 

  1. Allmänt

 

Mer information om hur vi använder din information finns i vår integritetspolicy: https://www.zinio.com/legal/terms#policy

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst göra ändringar i denna cookiepolicy. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet för ”Senast uppdaterad” i denna policy.  Det är ditt ansvar att regelbundet granska denna cookiepolicy för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att omfattas av, och anses ha blivit meddelad om och ha godkänt, ändringarna i denna cookiepolicy genom att fortsätta att använda webbplatsen efter det datum då en sådan omarbetad cookiepolicy publiceras.

 

Denna policy har tagits fram på engelska och kan av bekvämlighetsändamål översättas till andra språk.  I händelse av inkonsekvenser mellan en eller flera översättningar av denna policy och den ursprungliga engelska versionen ska den engelska versionen av denna policy gälla.

 

Om du har frågor om denna cookiepolicy och om hur vi använder cookies kan du kontakta oss på support@zinio.com.