ZINIOS LÄSARLICENSAVTAL

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN "GODKÄNN" GODKÄNNER DU ("LICENSINNEHAVAREN") ATT OVILLKORLIGEN OMFATTAS OCH BLI DEL AV ZINIOS LICENSAVTAL. OM LICENSTAGAREN INTE VILLKORSLÖST GODKÄNNER ALLA VILLKOR I DETTA VILLKOR MÅSTE LICENSTAGAREN KLICKA PÅ "AVBRYT" FÖR ATT STOPPA NEDLADDNINGEN OCH INSTALLATIONSPROCESSEN, ELLER STOPPA PROGRAMVARAN (ENLIGT DEFINITION NEDAN) FRÅN ATT KÖRAS IFALL DET HAR FÖRINSTALLERATS.OM DESSA VILLKOR ANSES VARA ETT ANBUD, ÄR GODTAGANDE UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAT TILL DESSA VILLKOR.LICENSTAGAREN ERKÄNNER OCH ACCEPTERAR ATT ANVÄNDANDET AV PROGRAMVARAN OCH ALLA FILER (ENLIGT DEFINITION NEDAN) OCKSÅ ÄR FÖREMÅL FÖR ZINIOS ANVÄNDARVILLKOR PÅ WWW.ZINIO.COM("ANVÄNDARVILLKOREN").

1. LICENSBEVILJNING.I enlighet med villkoren i detta Avtal, beviljar härmed Zinio, LLC ("Zinio") Licenstagaren en begränsad, personlig, icke-dellicensbar, icke-överförbar, icke-exklusiv licens att använda den objektskodversion av programmet som Licenstagaren kommer att ladda ner, installera eller på annat sätt tillgå ("Programvaran") och alla tidningar eller andra Zinios formatfiler som tillhandahålls av publicister i samråd med Zinio för användning tillsammans med Programvaran och som Licenstagaren kan ladda ner (från Zinio webbplats eller annan webbplats, i enlighet med ett avtal med Zinio) eller på annat sätt tillgå nu eller i framtiden ("Filerna") endast för Licenstagarens personliga bruk i enlighet med detta Avtal och användarvillkoren.Termen "Programvara" inbegriper utan begränsning (a) Adobe PDF Library programvara som ingår i någon sådan programvara, (b) all dokumentation med anknytning till sådan programvara, och (c) eventuella uppgraderingar, ändrade versioner, uppdateringar, tillägg och kopior för någon sådan programvara.Om Programvaran innehåller teckensnittsprogramvara, får Licenstagaren bädda in teckensnittsprogramvaran, eller teckensnittsprogramvarans konturer, till Licenstagarens elektroniska dokument i den mån teckensnittsupphovsrättsinnehavaren tillåter sådan inbäddning.De typsnitt som ingår i detta paket kan innehålla både teckensnitt som ägs av Adobe och icke-Adobe-ägda teckensnitt.Licenstagaren får i full mån bädda in alla teckensnitt som ägs av Adobe.

2. LICENSBEGRÄNSNINGAR.Förutom det som uttryckligen och otvetydigt är tillåtet enligt detta Avtal, får inte Licenstagaren, och inte heller tillåta någon annan att:(A) kopiera (förutom att Licenstagaren får göra ett begränsat antal oförändrade kopior av Programvaran endast för Licenstagarens personliga bruk på enheter som ägs av Licenstagaren, med förbehåll för villkoren i detta Avtal), modifiera, skapa härledda verk baserat på, eller distribuera Programvaran eller Filerna, (b) dekonstruera, översätta, isärtaga, dekompilera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden eller strukturen, sekvensen och organisationen av Programvaran (utom i den utsträckning som tillämplig lag förbjuder bakåtkompileringsbegränsningar), (c) hyra ut, överlåta, sälja vidare eller använda Programvaran eller Filerna för timesharing eller servivebyrå-relaterade ändamål eller på annat sätt använda Programvaran eller Filerna för något kommersiellt ändamål eller till förmån för en tredje part eller för dennes räkning, eller (d) tillåta andra personer eller enheter att använda Programvaran eller Filerna.Licenstagaren skall bevara och inte avlägsna eller dölja någon äganderätt på Programvaran och Filerna, och skall återge sådana meddelanden exakt på alla tillåtna kopior av Programvaran eller Filerna.Vid skäligt varsel har Zinio rätt att granska dokument med uppgifter om Licenstagarens efterlevnad av detta Avtal.Mellan parterna skall alla titlar, äganderätt, immateriella rättigheter och andra rättigheter i och till Programvaran och Filerna, och alla bearbetningar, förbättringar, ändringar eller tillägg till denna, fortsätta och vara Zinios och dess leverantörer och licensgivares enda och exklusiva egendom.Licenstagaren är införstådd med att Zinio kan ändra eller avbryta erbjudandet av Programvaran eller Filerna när som helst.Programvaran och Filerna är skyddade av upphovsrättslagstiftning i USA och internationella fördrag om upphovsrätt.Detta Avtal ger inte Licenstagaren några rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri.Licenstagaren får inte exportera, importera eller överföra Programvaran eller Filerna på sätt som strider mot USA:s administrationsförordningar gällande export eller andra tillämpliga lagar, vare sig direkt eller indirekt, och kommer inte att godkänna eller på annat sätt underlätta för andra i detta, såsom ombud eller tredje part.Genom att ladda ner eller använda Programvaran eller Filerna, representerar och intygar Licenstagaren att (x) varken USA:s Exportadministrationsbyrå eller någon annan federal myndighet har tillfälligt indragit, återkallat eller nekat Licenstagaren dess exportprivilegier, och (y) att Licenstagaren inte befinner sig i eller är bosatt i Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien eller något annat land med vilket USA infört handelsembargo.Alla rättigheter att använda Programvaran och Filerna beviljas under förutsättning att sådana rättigheter förverkas om Licenstagaren inte följer villkoren i detta Avtal.

3.IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, INNEHÅLL.Som ett villkor för att Licenstagarens användning av Programvaran och Filerna utfäster, garanterar och intygar Licenstagaren att Licenstagaren inte kommer att använda Programvaran eller Filerna:(A) för intrång i immateriella rättigheter, äganderätt, eller rätt till offentlighet eller sekretess för tredje part, (b) för att bryta mot gällande lagar, stadgar, förordningar eller föreskrifter, (c) sprida information eller material i någon form eller något format ("Innehåll") som är skadligt, hotfullt, förolämpande, trakasserande, ohederligt, ärekränkande, vulgärt, obscent, förolämpande eller på annat sätt anstötligt, eller (d) sprida virus eller annan datakod, filer eller program som kan avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten i någon programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning.Licenstagaren, inte Zinio, har det fulla ansvaret för allt Innehåll som Licenstagaren laddar upp, skriver, e-postar, sänder eller på annat sätt sprider vid användning, eller i samband med, Programvaran.Licenstagaren bekräftar att allt Innehåll som Licenstagaren tillgår vid användaning av Programvaran är på Licenstagarens egen risk och att Licenstagaren är ensamt ansvarig för skada på all part därav.

4. SUPPORT OCH UPPGRADERINGAR.Detta Avtal ger inte Licenstagaren någon support, några uppgraderingar, patchar, förbättringar eller korrigeringar för Programvaran (tillsammans "Support").All sådan Support för Programvaran som kan göras tillgänglig genom Zinio skall bli en del av Programvaran och omfattas av detta Avtal.

5. SKADEERSÄTTNING.Licenstagaren godkänner att omedelbart informera Zinios och gottgöra, försvara och hålla Zinio och dess leverantörer fria från anspråk eller krav, och därmed sammanhängande advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av Licenstagarens användning av Programvaran eller Filerna, brott mot detta Avtal av Licenstagaren, varje överträdelse av Licenstagaren på någon immaterialrätt eller annan rätt till någon person eller enhet.

6. FRISKRIVNINGSKLAUSUL.I DEN MÅN TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKALL ZINIO OCH DESS LEVERANTÖRER (A) FÖRSE PROGRAMVARAN OCH FILERNA PÅ EN "BEFINTLIGT SKICK"- OCH "ENLIGT TILLGÄNGLIGHET "-BASIS OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OCH (B) HÄRMED AVSÄGA SIG ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, PRESTANDA, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, TITEL, LUGNT NÖJE OCH ICKE-INTRÅNG.ZINIO OCH DESS LEVERANTÖRER KAN INTE GARANTERA PRESTANDAN ELLER RESULTATET SOM ERHÅLLS VID ANVÄNDANDET AV PROGRAMMET ELLER FILERNA.DENNA GARANTI UTGÖR EN VÄSTENLIG DEL I DETTA AVTAL.UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GARANTERAR ZINIO ATT PROGRAMVARAN ELLER FILERNA ÄR FELFRIA ELLER ATT LICENSTAGAREN KOMMER ATT KUNNA ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER FILERNA UTAN PROBLEM ELLER AVBROTT.

7.ANSVARSBEGRÄNSNING.I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER INGEN RÄTTSTEORI, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL BROTT, KONTRAKT, URAKTLÅTENHET, STRIKT ANSVAR, ELLER ANNAT, ZINIO ELLER DESS LEVERANTÖRER ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE VARA SKYLDIG LICENSTAGAREN ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG, SKADOR FÖR UTEBLIVEN VINST OCH BESPARINGSFÖRLUST, FÖRLUST AV GOODWILL, AVBROTT I ARBETET, RESULTATENS EXAKTHET, FÖRSVUNNEN ELLER SKADAD INFORMATION ELLER DATOR- OCH FUNKTIONSFEL.I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKALL ZINIOS TOTALA ANSVAR FÖR SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR UR DETTA AVTAL ELLER ANNAT BEGRÄNSAS TILL AVGIFTERNA SOM BETALAS AV LICENSTAGAREN TILL ZINIO FÖR PROGRAMVARAN ELLER FILERNA SOM GER UPPHOV TILL ANSVARET INOM 12-MÅNADERSPERIODEN SOM FÖREGICK DEN HÄNDELSE ELLER DE OMSTÄNDIGHETER SOM LIGGER TILL SÅDANT ANSVAR.FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR SKALL GÄLLA ÄVEN OM ZINIO ELLER DESS LEVERANTÖRER SKA HA INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

8. LÖPTID OCH UPPHÖRANDE.Detta Avtal skall fortsätta tills det sägs upp enligt nedan.Licenstagaren kan säga upp Avtalet när som helst.Detta Avtal skall automatiskt upphöra om Licenstagaren bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal.Uppsägning av detta Avtal skall också häva den beviljade licensen.Vid uppsägning av detta Avtal av något skäl, skall Licenstagaren förstöra och ta bort alla kopior av Programvaran och Filerna från alla datorer, hårddiskar, nätverk och andra lagringsmedier.Avsnitten 2-9 skall överleva uppsägning av Avtalet.

9. ÖVRIGT.Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet om Programvaran och Filerna mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal och representationer mellan dem.Detta Avtal kan endast ändras genom en skrift av båda parter.Om någon bestämmelse i detta Avtal skulle förklaras ogiltig av någon anledning, skall sådan bestämmelse omarbetas endast i den utsträckning som krävs för att göra den verkställbar.Underlåtenhet av Zinio att agera med avseende på ett Avtalsbrott av Licenstagaren eller andra, utgör inte ett undantag och skall inte begränsa Zinios rättigheter med hänsyn till sådant brott eller senare överträdelser.Detta Avtal är personligt för Licenstagaren och får inte överlåtas eller överföras oavsett orsak (inklusive, utan begränsning, enligt lag, sammanslagning, omorganisation eller kontrollförändring) utan Zinios samtycke och alla försök att göra detta skall vara ogiltiga. Zinio kan överlåta detta Avtal eller delegera någon av sina skyldigheter enligt detta avtal. Detta Avtal skall regleras av och tolkas enligt New York lag utan hänsyn till principer om konflikter av lagar, och utan hänsyn till Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor. Om licensinnehavaren inte är bosatt i ett EU-land ska lokala lagar gälla som erkänner dennes rätt att få eventuella konflikter avklarade i domstolar i landet i fråga eller i alternativa system för konflikthantering. I annat fall gäller följande oåterkalleliga och ovillkorliga bestämmelser för licensinnehavaren: (A) samtycka till den exklusiva behörigheten för statliga och federala domstolar i New York ("New York domstolar") för någon rättstvist eller kontrovers med anledning av eller rörande detta Avtal, (b) samtycka till att inte påbörja någon rättstvist som uppstår eller relaterar till detta Avtal, förutom i New York domstolar, och (c) förbinda sig att inte åberopa eller göra anspråk att dessa mål har väckts i ett olämpligt forum.Adobe är ett varumärke som tillhör Adobe Systems, Inc. ContentGuard ett varumärke som tillhör ContentGuard Holdings, Inc. Enligt definitionen i FAR-avsnitt 2.101, DFAR-avsnitt 252.227-7.014 (a) (1) och DFAR-avsnitt 252.227-7.014 (a) (5) eller på annat sätt, är all Programvara och alla Filer som försetts av Zinio och dess leverantörer "kommersiella föremål", "kommersiell datorprogramvara" och/eller "dokumentation för kommersiell datorprogramvara."I överensstämmelse med DFAR-avsnitt 227.7202 och FAR-avsnitt 12.2 12, skall all användning, modifiering, reproduktion, utgivning, prestanda, visning, avslöjande eller distribution därav, av eller för den amerikanska regeringen, uteslutande regleras av villkoren i detta Avtal.Den engelska versionen av detta Avtal skall vara den version som används vid tydandet eller tolkningen av detta Avtal.

10. TREDJEPARTS PROGRAMVILLKOR.
A.Cairngorm-licens
Copyright (c) 2007 - 2009 Adobe
Med ensamrätt.
Tillstånd beviljas härmed, kostnadsfritt, till varje person som får en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att handla med Programvaran utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman , publicera, distribuera, licensiera, och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer för vilka Programvaran är utrustad att göra det , på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta tillståndsmeddelande skall ingå i alla exemplar eller betydande delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT OM VERKAN GENOM KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAN HANDLING MED PROGRAMVARAN.

B.PureMVC Manifold-licens
*PureMVC Manifold är ett gratis, öppen-källkodsprogramprojekt som skapats och underhålls av Futurescale, Inc. Copyright © 2006-08 Futurescale Inc. Vissa rättigheter.

*Din återanvändning av alla officiella implementationer (portar) i ramen, är demos och verktyg på sajten som lyder under Creative Commons 3.0-erkännandelicens Creative Commons Attribution 3.0 license.

* PureMVC Framework-konceptet och referensimplementationen samt den officiella dokumentationen och kursmaterialet är Copyright © 2006-08 Futurescale, Inc. Vissa rättigheter.Enskilda bidragsgivare av originalverk till projektet behåller sin upphovsrätt, men tillåter samma återanvändning som beskrivs ovan.

*Du har fri rätt att använda alla officiella PureMVC-projektprogramvaror för personliga eller kommersiella tillämpningar.Men om du inkluderar en källkod (inte sammanställd) från PureMVC Project (modifierad eller inte), i ett annat arbete (öppen källkod eller inte), måste du lämna in den befintliga erkännande- och licensinformationen i källkodsfilerna, och i din distribution inkludera relevanta license.txt- och version.txt-filer för PureMVC Project-källkoden som du inkluderar.Om du distribuerar en ramkällkod som du har modifierat måste du också klargöra att du har gjort så i alla ovan nämnda platser, och att förändringarna inte på något sätt stöds eller rekommenderas av den ursprungliga författaren.

* PureMVC, liksom denna dokumentation och alla utbildningsmaterial eller demonstrationskällkoder som laddats ner frånFuturescale’s webbsidorhar tillhandahålls i befintligt skick utan garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier om lämplighet för ett ändamål, eller garanti angående icke-överträdelse.

Senast uppdaterad Maj, 2018